Skip to main content

කාබනික වගාවට ජපානයේ සහය.

  ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක ජාතික කාබනික කෘෂිකර්මාන්ත වැඩ පිළිවෙලට ජපානයේ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදන ආයතන සහයෝගය ලබා දීමට කැමැත්ත පලකර තිබේ. ඔවුන් මෙසේ පවසා ඇත්තේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා ජපානයේ, ශිෂෝකා පළාතේ, ෆුජී නගරයේ කවකූමිතෝ පිහිටි නගර කාබනික නිෂ්පාදන කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියක් අධ්‍යනය කිරීමෙන් පසු ආයතනයේ ප්‍රධානීන් සමඟ සිදුකල සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. ශාක කොටස් හා ගොම එක්කරමින් මහා පරිමාණ ලෙස කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සිදු කරන අතර එහි නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය සියයට හතරක් (4%) බවත් එය වගාවන් සදහා ඉතා හොඳ තත්වයක් බවත් පවසා සිටී. මොවුන් මේ සඳහා ගව අපද්‍රව්‍ය මූලිකව යොදාගනී. එම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික වගාවන් සඳහා දැනුම ලබා දීමටත්, තාක්ෂණය ලබා දීමටත්, කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබා දීමටත් එකඟතාවය පලකර තිබේ. එම කර්මාන්ත ශාලාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකටද රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ පිරිසක් එක්විය. මෙම අවස්ථාවට ජපානයේ සිටින එබාරා රැස්කි (Ebora Ruske, in charge of agriculture) , ෆාන් නගාකි (Fan Nagaki) නිෂ්පාදන කළමණාකරු, chnosankio uki cop කර්මාන්ත ප්‍රධ

க‌ட‌ந்த‌ ஆட்சியில் ப‌ல‌ முஸ்லிம் அமைச்ச‌ர்க‌ள், பி. அமைச்ச‌ர்க‌ள் இருந்தும் க‌ல்முனை செய‌ல‌க‌த்தை தாள‌வெட்டுவானால் சின்ன‌ விட‌ய‌த்தைக் கூட‌ செய்ய‌வில்லை

 


கிழ‌க்கு மாகாண‌த்தில் த‌மிழ் அமைச்ச‌ர்க‌ள் இருந்த‌து மிக‌ குறைவு. முஸ்லிம் எம்பீக்க‌ளே அதிக‌ம் அமைச்ச‌ர்க‌ளாக‌ இருந்த‌துண்டு.

1989ம் ஆண்டு அமைச்ச‌ராக‌ இருந்த‌ தேவ‌நாய‌க‌ம் க‌ல்முனையில் க‌ர‌வாகு வ‌ட‌க்கு பிர‌தேச‌ செய‌ல‌க‌ம் ஒன்றை உருவாக்கும்ப‌டி அம்பாரை அர‌ச‌ அதிப‌ருக்கு க‌ட்ட‌ளையிட்டிருந்தார்.


அது அமைச்ச‌ரின் க‌ட்ட‌ளைதானே த‌விர‌ அத‌ற்குரிய‌ வ‌ர்த்த‌மாணி வ‌ந்த‌தாக‌ தெரிய‌வில்லை.


ஆனாலும் தேவ‌நாய‌க‌ம் த‌ன் ச‌மூக‌த்துக்கு ஏதாவ‌து செய்ய‌ வேண்டும் என‌ முய‌ற்சி செய்த‌தை பாராட்ட‌த்தான் வேண்டும்.

89ல் க‌ல்முனையின் அமைச்ச‌ராக‌ ஏ ஆர் எம் ம‌ன்சூர் இருந்தும் இத‌னை த‌டுக்க‌வில்லை.


அத‌ன் பின்  1989 தொட‌க்க‌ம் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் த‌லைவ‌ர் அஷ்ர‌ப் எம் பியாக‌ க‌ல்முனையை பிர‌திநிதித்துவ‌ப்ப‌டுத்தினார். அவ‌ராவ‌து க‌ரைவாகு வ‌ட‌க்கின் எல்லை எது என்ப‌தை த‌ன‌து நேச‌த்துக்குரிய‌வ‌ராக‌ இருந்த‌ ஜ‌னாதிப‌தி பிரேம‌தாச‌ மூல‌ம் வ‌ர்த்த‌மாணி வெளியிட்டிருக்க‌லாம். செய்ய‌வில்லை.


94 முத‌ல் அஷ்ர‌ப் பெரும் ப‌ல‌ம் வாய்ந்த‌ அமைச்ச‌ராக‌ இருந்த‌ போதும் இது விட‌ய‌த்தில் எதுவும் செய்ய‌வில்லை.

அத‌ன் பின் ர‌வூப் ஹ‌க்கீம் கெபின‌ட் அமைச்ச‌ராக‌ ப‌ல‌ கால‌ம் இருந்தார். அவ‌ர் க‌ல்முனையை க‌ண‌க்கில் எடுக்க‌வும் இல்லை. அத‌ன் பின் ஹ‌ரீஸ் எம் பி பிர‌தி அமைச்ச‌ர், ராஜாங்க‌ அமைச்ச‌ராக‌ இருந்தார். 


அவ‌ரும் இதோ முய‌ற்சிக்கிறேன் என‌ கால‌ம் க‌ட‌த்தினாரே த‌விர‌ உப‌ செய‌ல‌கத்தின் ஒரு ம‌யிரைக்கூட‌ பிடுங்க‌வில்லை. ஹ‌ரீசுக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ செய‌ல்ப‌டுவார் என‌ எதிர்பார்த்த‌ ர‌வூப் ஹ‌க்கீம் த‌மிழ் கூட்ட‌மைப்பின‌ருக்கு சார்பாக‌வே ந‌ட‌ந்துகொண்டார்.


க‌ட‌ந்த‌ ஆட்சியில் ப‌ல‌ முஸ்லிம் அமைச்ச‌ர்க‌ள், பி. அமைச்ச‌ர்க‌ள் இருந்தும் க‌ல்முனை செய‌ல‌க‌த்தை தாள‌வெட்டுவானால் சின்ன‌ விட‌ய‌த்தைக் கூட‌ செய்ய‌வில்லை. இத‌ற்காக‌ உல‌மா க‌ட்சியின‌ராகிய‌ நாம் பாரிய‌ அழுத்த‌ங்க‌ளை இவ‌ர்க‌ளுக்கு கொடுத்தோம். எதுவும் செய்யாம‌ல் க‌ல்முனை ம‌க்க‌ளை ஏமாற்றி விட்ட‌ன‌ர்.


க‌ல்முனையின் சில‌ முஸ்லிம் சிவில் இய‌க்க‌ங்க‌ளும் ஹ‌க்கீமுட‌ன் சேர்ந்து சாதிக்க‌லாம் என‌ கூறி அவ‌ரோடு தொட‌ராக‌ பேசினர். க‌டைசியின் ஹ‌க்கீமை ந‌ம்பி ப‌ல‌ன் இல்லை என‌ கூறி அவ‌ர்க‌ளும் ஒதுங்கின‌ர்.


முஸ்லிம் காங்கிர‌சுக்கு எதிராக‌ க‌ல்முனை ம‌க்க‌ள் குர‌ல் எழுப்புவ‌த‌ன் மூல‌ம் ம‌ட்டுமே க‌ல்முனையை காப்பாற்ற‌ முடியும் என‌ நாம் எவ்வ‌ள‌வோ கூறினோம். க‌டைசியில் இன்று வ‌ரை க‌ல்முனை செய‌ல‌க‌ பிர‌ச்சினை தீர‌வில்லை.


இப்போதும் கூட‌ இதுவிட‌ய‌த்தில் ஹ‌ரீசுட‌ன் இணைந்து அவ‌ர‌து க‌ட்சியின‌ர் செய‌ற்ப‌டுவ‌தை காண‌வில்லை.


க‌ல்முனை செய‌ல‌க‌ம் ப‌ற்றி யாழ்ப்பாண த‌மிழ் எம் பி பாராளும‌ன்றில் பேசுகிறார். கிழ‌க்கு மாகாண‌ முஸ்லிம் எம்பீக்க‌ள் அத‌ற்கு ப‌தில் கொடுக்க‌க்கூட‌ வக்கில்லாம‌ல் உள்ள‌ன‌ர்.- முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்

உல‌மா க‌ட்சி த‌லைவ‌ர்.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

இனிய நோன்பு பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்