Skip to main content

திருகோண‌ம‌லை கோணேஸ்வ‌ர‌ கோயிலுக்கும் பௌத்த‌ ம‌த‌த்துக்கும் எந்த‌ ச‌ம்ப‌ந்த‌மும் இல்லை


திருகோண‌ம‌லை கோணேஸ்வ‌ர‌ கோயிலுக்கும் பௌத்த‌ ம‌த‌த்துக்கும் எந்த‌ ச‌ம்ப‌ந்த‌மும் இல்லை. அந்த‌ இட‌த்தில் பௌத்த‌ ஆல‌ய‌ம் இருந்த‌து என்ற‌ தேர‌ரின் க‌ருத்து ச‌ரியான‌ ஆதார‌ம‌ற்ற‌தாகும்.

இல‌ங்கைக்கு சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளின் த‌லைவ‌ன் விஜ‌ய‌ன் வ‌ந்த‌து சுமார் 2800 வ‌ருட‌ங்க‌ளுக்கு முன்பாகும். அத‌ற்குப்பின் அதாவ‌து இற்றைக்கு 2500 வ‌ருட‌த்துக்கு முன்புதான் இல‌ங்கைக்கு பௌத்த‌ ம‌த‌ம் வ‌ந்த‌து.
பௌத்த‌ ம‌த‌ம் வ‌ருமுன்பே இங்கு ம‌னித‌ர்க‌ள் வாழ்ந்தார்க‌ள். அவ‌ர்க‌ள் யாருமே பௌத்த‌ர்களாக‌ இருக்க‌வில்லை. அதே போல் விஜ‌ய‌ன் வ‌ருவ‌த‌ற்குமுன்பும் இல‌ங்கையில் ப‌ல்லாயிர‌க்க‌ண‌க்கான‌ ம‌க்க‌ள் வாழ்ந்த‌ன‌ர்.

இங்கு வாழ்ந்த‌ குவேணி விஜ‌ய‌னையும் அவ‌ன‌து 700 தோழ‌ர்க‌ளையும் ச‌ண்டையிட்டு கைது செய்தாள் என்றால் குவேனியுட‌ன் பெரும் ப‌டை இருந்திருக்க‌ வேண்டும் என்ப‌து தெரிகிற‌து.

இந்த‌க்குவேனி யார்? அவ‌ள் பௌத்த‌ம‌த‌த்தை சார்ந்த‌வ‌ள் அல்ல‌. கார‌ண‌ம் அவ‌ள் இற‌ந்து 200 வ‌ருட‌த்தின் பின்தான் பௌத்த‌ம் இல‌ங்கைக்கு வ‌ந்த‌து. அப்ப‌டியானால் அவ‌ள் யார்?

எம்மை பொறுத்த‌வ‌ரை முத‌ல் ம‌னித‌ன் ஆத‌ம் இல‌ங்கையில் கால் வைத்த‌து முத‌ல் இங்கு வாழ்ந்த‌ ஆதி வாசிக‌ளில் ஒருத்தியே குவேனி. ஆதி வாசி என்ற‌ பெய‌ரே ஆத‌ம் வாரிசு என்ப‌த‌ன் திரிபாகும். ஆத‌ம் பௌத்த‌ராக‌, இந்துவாக‌, கிறிஸ்த‌வ‌ராக‌ இருக்க‌வில்லை. அவ‌ர் முஸ்லிமாக‌ இருந்த‌தாக‌ முஸ்லிம் வ‌ர‌லாற்று நூல்க‌ள் சொல்கின்ற‌ன‌.

அந்த‌ ஆத‌மின் வாரிசில் வ‌ந்த‌வ‌னே இராவ‌ண‌ன். இராவ‌ண‌ன் ப‌ற்றிய‌ க‌தைக‌ளில் ப‌ல‌ பொய்யான‌ புணைவுக‌ளும் உண்டு. பொதுவாக‌ ஒரு ம‌னித‌னின் ச‌ரித்திர‌த்தை ப‌ல‌ புணைவுக‌ள் கொண்டு சொல்வ‌து அந்நாட்க‌ளில் வ‌ழ‌மை.
ஆனாலும் இராவ‌ண‌ன் என்ற‌ முஸ்லிம் ம‌ன்ன‌ன் வாழ்ந்திருக்க‌லாம் என்ப‌தை ஒரேய‌டியாக‌ ம‌றுக்க‌ முடியாது. ராவ‌ணன் அல்ல‌து ராவ‌ண் என்ற‌ பெய‌ர் கூட‌ த‌மிழோ, சிங்க‌ள‌மோ இல்லை. அதே பெய‌ரில் அதாவ‌து பிராவுண் எகிப்தில் வாழ்ந்த‌ ம‌ன்ன‌ர்க‌ள் அழைக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார்க‌ள். அவ‌ர்க‌ளில் ப‌ல‌ர் முஸ்லிம்க‌ள்.  இடையில் வ‌ந்த‌ சில‌ர் இறைவ‌னை ம‌றுத்து தாமே இறைவ‌ன் என்ற‌தால் மோசா என்ற‌ இறை தூத‌ரை இறைவ‌ன் அனுப்பி அவ‌னை திருத்த‌ முய‌ற்சி எடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. அதில் அவ‌ன் த‌ண்டிக்க‌ப்ப‌ட்டான்.

இவ்வ‌றான‌ ஒரு வ‌ர‌லாறே ராம‌ன் என்ற‌ ர‌ஹ்மான், சீதா என்ற‌ செய்யிதா, அனுமான் என்ற‌ நூமான், ராஇன‌ன் என்ற‌ ராவ‌ண் என்ப‌வ‌ர்க‌ள் ச‌ம்ப‌ந்த‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ள் க‌தை என்ப‌து என‌து அபிப்பிராய‌ம்.  என‌து இக்க‌ருத்தை நான் 15 வ‌ருட‌ங்க‌ளாக‌ சொல்லி வ‌ருகிறேன். அத‌னை த‌ர்க்க‌ ரீதியாக‌ யாராலும் ம‌றுக்க‌ முடிய‌வில்லை. மாறாக‌ ந‌க்க‌ல‌டிப்ப‌தை ம‌ட்டுமே காண்கிறோம். உண்மைக‌ள் முத‌லில் ந‌க்க‌ல‌டிக்க‌ப்ப‌டும் என்ப‌து உல‌க‌ வ‌ர‌லாறு.

இந்த‌ வ‌கையில் இல‌ங்கைக்கு பௌத்த‌ ம‌த‌ம் 2500 ஆண்டுக‌ளுக்கு முன்பே வ‌ந்திருக்கையில் 2600 ஆண்டுக‌ளுக்கு முன் க‌ட்ட‌ப்ப‌ட்ட‌ கோணேஸ்வ‌ர‌ர் கோயிலில் எப்ப‌டி பௌத்த் ஆல‌ய‌ம் இருந்திருக்கும்? இது பிழையான‌ க‌ருத்தாகும்.

ராவ‌ண் என்ப‌வ‌ன் ச‌ம்ப‌ந்த‌ப்ப‌ட்ட‌, இறுதிக்கால‌த்தில் அவ‌ன் வாழ்ந்த‌ திருகோண‌ம‌லையில் உள்ள கோணேஸ்வ‌ர‌ கோயிலில் ராவ‌ண‌ன் வெட்டும் உள்ள‌து. க‌ண்ணியாவில் உள்ள‌ 40 அடி ச‌மாதி என்ப‌து இரு முஸ்லிம் ந‌ல்ல‌டியார்க‌ளின் ச‌மாதிக‌ள் என‌  ஆயிர‌ம் ஆண்டுக‌ளாக‌ முஸ்லிம்க‌ள் அதை ப‌ராம‌ரித்து வ‌ந்துள்ள‌ன‌ர்.
அதுக‌ட‌ந்த‌ 30 வ‌ருட‌ கால‌ யுத்த‌த்தில் சேத‌மாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து. அவை இராவ‌ண‌னின்தும் அவ‌ன் தாயின‌தும் ச‌மாதிக‌ள் என‌ இந்திய‌ சீக்கிய‌ ஆய்வாள‌ர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

40 அடி ம‌னித‌ன் எனும் போது அந்த‌ ம‌னித‌னின் வ‌ர‌லாறு என்ப‌து நாற்ப‌தினாயிர‌ம் வ‌ருட‌த்துக்கு முற்ப‌ட்ட‌தாகும்.
முத‌ல் ம‌னித‌னும் முத‌ல் முஸ்லிமுமான‌ ஆத‌ம் 60 அடி உய‌ர‌த்தில் ப‌டைக்க‌ப்ப‌ட்டார் என‌ முஹ‌ம்ம‌து ந‌பி (ச‌ல்) சொல்லியுள்ள‌தோடு அத‌ன் பின் ம‌னித‌னின் உய‌ர‌ம் ப‌டிப்ப‌டியாக‌ குறைந்த‌தாக‌வும் சொல்லியுள்ள‌ன‌ர்.

ஆக‌வே இதுவெல்லாம் ஆய்வுக்குரிய‌ விட‌ய‌மாக‌ இருக்கும் போது கோணேஸ்வ‌ர‌ கோயிலில் பௌத்த‌ ஆல‌ய‌ம் இருந்த‌து என்ற‌ க‌ருத்தை சில‌ தேர‌ர்க‌ள் முன் வைப்ப‌து இன‌ங்க‌ளுக்கிடையில் முர‌ண்பாட்டை தோற்றுவிப்ப‌தாகும். இன்றைய‌ கால‌த்தில் கோணேஸ்வ‌ர‌ கோயில் இந்துக்க‌ளின் கோயிலாக‌வே ச‌மீப‌ வ‌ர‌லாறு க‌ருதுவ‌தால் நாட்டின் இன‌ ஐக்கிய‌ம் க‌ருதி அத‌னை அவ்வாறே இந்துக்க‌ளுக்கு விட்டு விடும்ப‌டியும் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
- முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத்
உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர்.
10.7.2020

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய