ඖෂධ වර්ග 22 ක මිල අඩුවේ (මිනුවන්ගොඩ - අයි. ඒ. කාදිර් ඛාන් )

   වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඖෂධ  වර්ග 22 ක මිල අඩු කිරීමට ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.
    ජාතික ඖෂධ  නියාමන අධිකාරියේ (එන්.එච්.එස්.ඩී.සී.) නිලධාරියෙකු පැවසුවේ, මිල අඩු කිරීම සඳහා ඉදිරි දිනවලදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලබා ගන්නා බවයි.
    මේ දක්වා ඖෂධ  වර්ග 70 ක මිල අඩු කර තිබීම විශේෂත්වයකි.

 (අයි. ඒ. කාදිර්  ඛාන්)

Comments

popular posts

மைத்திரிபால ஒரு புத்திஜீவியாகவோ, அறிஞராகவோ அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செயற்படவில்லை.

சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கான‌ ச‌பையை பெறும் மிக‌ இல‌குவான‌ ச‌ந்த‌ர்ப்ப‌ம் இருந்தும் இப்போது ஒப்பாரி வைப்ப‌தில் ப‌ல‌னில்லை.

சஜித் தலைமையிலான அரசியல் கூட்டணி அமைக்கும் முயற்சி ஒத்திவைப்பு !