Skip to main content

அர‌புக்க‌ல்லூரிக‌ளை ச‌ரியாக‌ நிர்வ‌கிக்க‌ முடியும் என்றிருந்தால் அவ‌ற்றை க‌ல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வ‌ருவ‌தை நாம் எதிர்ப்ப‌த‌ற்கில்லை

இஸ்லாமிய‌ ம‌த‌த்தை க‌ற்றுக்கொடுக்கும்  அர‌புக்க‌ல்லூரிக‌ளை ச‌ரியாக‌ நிர்வ‌கிக்க‌ முடியும் என்றிருந்தால் அவ‌ற்றை க‌ல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வ‌ருவ‌தை நாம் எதிர்ப்ப‌த‌ற்கில்லை என‌ முஸ்லிம் உல‌மா க‌ட்சி தெரிவித்துள்ள‌து.

இது ப‌ற்றி உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் கூறிய‌தாவ‌து, க‌ட‌ந்த‌ ஈஸ்ட‌ர் த‌ற்கொலை குண்டுக‌ளுக்கும் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ளுக்கும் முடிச்சு போடுவ‌து வ‌டிக‌ட்டிய‌ முட்டாள்த்த‌ன‌மாகும். ஏனென்றால் இத்தாக்குத‌லில் ஈடுப‌ட்ட‌ ஒருவ‌ரைத்த‌விர‌ ஏனையோர் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ள் ப‌க்க‌ம் எட்டியும் பாராதவ‌ர்க‌ள். அவ‌ர்க‌ளில் அனேக‌மானோர் கல்லூரிக‌ளிலும் ப‌ல்க‌லைக்க‌ழ‌க‌ங்க‌ளிலும் க‌ல்வி க‌ற்ற‌வ‌ர்க‌ள்.  இந்த‌நாட்டில் சுமார் நூறு வ‌ருட‌ங்க‌ளுக்கும் மேலாக‌ அர‌புக்க‌ல்லூரிக‌ள் இய‌ங்கிக்கொண்டிருக்கின்ற‌ன‌. அவ‌ற்றில் ப‌டித்த‌ எவ‌ரும் தீவிர‌வாத‌ செய‌ல்க‌ளில் ஈடுப‌ட்ட‌தாக‌ வ‌ர‌லாற்றில் ப‌திய‌ப்ப‌ட‌வில்லை.

த‌ற்கொலைதாரிக‌ளில் ஒருவ‌ரான‌ ஸ‌ஹ்ரான் என்ப‌வ‌ர் த‌வ்ஹீத் சார்பு அர‌பு ம‌துர‌சாவில் க‌ல்வி க‌ற்ற‌வ‌ரும் அல்ல‌. நூறு வீத‌ம் த‌வ்ஹீதுக்கு மாற்ற‌மான‌ காத்தான்குடி ப‌லாஹ் ம‌துரசாவிலேயே ப‌ல‌ கால‌ம் க‌ல்வி க‌ற்றுள்ளார். இவ‌ற்றை வைத்து பார்க்கும் போது அவ‌ர‌து தீவிர‌வாத‌ சிந்த‌னைக்கும் அர‌பு ம‌துர‌சாவுக்கும் எந்த‌ தொட‌ர்பும் இல்லை. மாறாக‌ நாட்டில் முஸ்லிம்க‌ளுக்கெதிராக‌ க‌ட்ட‌விழ்த்து விட‌ப்ப‌ட்ட‌ தாக்குத‌ல்க‌ள், அர‌ச‌ ஒத்துழைப்புட‌ன் ப‌ள்ளிவாய‌ல்க‌ள் தாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌மை போன்ற‌ கார‌ண‌ங்க‌ள் இவ‌ர்க‌ளை தீவிர‌வாத‌த்துள் த‌ள்ளி விட்டிருக்க‌லாம்.

இத‌னை வைத்து பார்க்கும் போது முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்துக்கெதிரான‌ தாக்குத‌ல்க‌ளை, இன‌வாத‌ க‌ருத்துக்க‌ளை அர‌சுக‌ள் த‌டுப்ப‌த‌ன் மூல‌ம் தீவிர‌வாத‌த்தை க‌ட்டுப்ப‌டுத்த‌ முடியுமே த‌விர‌ இத‌ற்கும் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ளுக்கும் முடிச்சுப்போடுவ‌து நோய்க்கு ச‌ரியான‌ தீர்வைத்தேடுவ‌திலிருந்து ந‌ம்மை திசைதிருப்புவ‌தாகும்.

இந்த‌ நாட்டில் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ள் அனைத்தும் அர‌சாங்க‌ திணைக்க‌ள‌த்தில் ப‌திவு செய்ய‌ப்ப‌ட்டே உள்ளன‌. க‌ட‌ந்த‌ ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ கால‌த்தில் கூட‌ இவ்வாறான‌ முய‌ற்சிக‌ள் ந‌டைபெற‌வில்லை.

ம‌துர‌சாக்க‌ளை க‌ட்டுப்ப‌டுத்த‌ வேண்டும் என்ற‌ சிந்த‌னை ஈஸ்ட‌ர் தாக்குத‌லுக்கு முன்பே அர‌சின் திட்ட‌மாகும்.
ஈஸ்ட‌ர் தாக்குத‌லுக்கு சில‌ மாத‌ங்க‌ள் முன்பு ம‌துர‌சாக்க‌ளை வ‌க்பு ச‌பையுட‌ன் இணைக்க‌ வேண்டும் என‌ முஸ்லிம் ச‌ம‌ய‌, க‌லாசார‌ அமைச்ச‌ர் கூறியிருந்தார்.
த‌ற்போது அத்தாக்குத‌லை ச‌ந்த‌ர்ப்ப‌மாக‌ பாவித்து ம‌துர‌சாக்க‌ளை க‌ல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வ‌ரும் திட்ட‌ம் உருவாகியுள்ள‌து.

ஏற்க‌ன‌வே இந்த‌ நாட்டில் க‌ல்வியே  ஊழ‌லில் இர‌ண்டாவ‌து இட‌த்தில் உள்ள‌தாக‌ சொல்ல‌ப்ப‌டுகிற‌து. க‌ல்வி அமைச்சின் முஸ்லிம் பிரிவு கூட‌ செத்த‌ பிண‌ம் போல் உள்ள‌து. அர‌ச‌ பாட‌சாலைக‌ளில் இஸ்லாம் ச‌ம‌ய‌ ஆசிரிய‌ர்க‌ளை நிய‌மிக்க‌ப்போவ‌தாக‌ இந்த‌ அர‌சு க‌ட‌ந்த‌ நான்கு வ‌ருட‌ங்க‌ளாக‌ போக்கு காட்டி வ‌ருகிற‌து.

இந்த‌ நிலையில் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ளை பொறுப்பேற்று அவைக‌ளுக்கான‌ பௌதீக‌ வ‌ள‌ம், க‌ல்வி ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளுக்கான‌ வ‌ள‌த்தை வ‌ழ‌ங்க‌ல் போன்ற‌வ‌ற்றை க‌ல்வி அமைச்சு முறையாக‌ செய்யுமா என்ப‌து ச‌ந்தேக‌மான‌தே. அவ்வாறு ந‌ட‌க்குமாயின் க‌ல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வ‌ருவ‌தில் பிர‌ச்சினை இல்லை.

எம்மை பொறுத்த‌வ‌ரை ம‌துர‌சாக்க‌ள் அனைத்தையும் ஒரே பாட‌த்திட்ட‌த்தின் கீழ் கொண்டு வ‌ந்து, அர‌ச‌ அணுச‌ர‌னையின் கீழ் பொதுப்ப‌ரீட்சை ந‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்டு அத‌ன் பின் அர‌சாங்க‌த்தால் மௌல‌வி ப‌ட்ட‌ம் வ‌ழ‌ங்க‌ வேண்டும் என‌ சொல்லி வ‌ருகிறோம். ஆனாலும் ஈஸ்ட‌ர் தாக்குத‌லுக்கும் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ளுக்கும் எந்த‌ ச‌ம்ப‌ந்த‌மும் இல்லாத‌ நிலையில் 98 வீத‌ம் முஸ்லிம்கள் வாக்குட‌ன் வ‌ந்த‌ இந்த‌ ஐ தே க‌ அர‌சு இவ்வாறு ந‌ட‌ந்து கொள்வ‌து க‌வ‌லையான‌து.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

  பெட்ரோலுக்கு விலை கூடுகிற‌தா?  பொருட்க‌ளுக்கு விலை கூடுகிற‌தா? இது ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌த்தேவையில்லை. ஏனென்றால் இந்த‌ நாட்டின் 2 கோடி ம‌க்க‌ளில் ஒன்ன‌ரைக்கோடி ம‌க்க‌ள் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ள். பெற்றோலுக்கு விலை கூடினால் , பொருள்க‌ளுக்கு விலை கூடினால்  அது தாக்க‌ம் முத‌லில் சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளுக்குத்தான்.  அத‌ற்கு அடுத்துதான் சிறுபான்மை ம‌க்க‌ளைத்தாக்கும். ஒன்ன‌ரைக்கோடி பெரிதா? 50 ல‌ட்ச‌ம் பெரிதா? இந்த‌ அர‌சாங்க‌ம் 100க்கு 99.5 சிங்க‌ள‌ ம‌க்க‌ளால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ அர‌சாங்க‌ம். பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரித்தால் அவ‌ர்க‌ள் பார்த்துக்கொள்வார்க‌ள். நாம் த‌லையை ஓட்டுவ‌தால் எந்த‌ ந‌ன்மையும் கிடைக்க‌ப்போவதில்லை. முடியுமாயின் பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்பு ப‌ற்றி முஸ்லிம்க‌ள் ஓட்டுப்போட்ட‌ முஸ்லிம் க‌ட்சிக‌ளின் உறுப்பின‌ர்க‌ளை பாராளும‌ன்ற‌த்தில், ஊட‌க‌ங்க‌ளில் பேச‌ சொல்லுங்க‌ள்.  அவ‌ர்க‌ளே பேசாம‌டந்தையாக‌ இருக்கும் போது முஸ்லிம்க‌ள் ஏன் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ வேண்டும்? பொருட்க‌ள் விலை கூடுத‌ல் பெரிய‌ விட‌ய‌மா? த‌ம‌க்கென்ற‌ நாட்டை பாதுகாப்ப‌து முக்கிய‌மா என்ப‌து பெரும்பாலான‌ சிங்க

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்

 றிசாத் எம்.பி கைதுக்கு முன்னராக வெளியிட்ட ஒளிப்பதிவை பார்க்கும் போது அழுகையே வந்து விட்டது :  அ.இ.ம.கா அம்பாறை செயற்குழு நூருல் ஹுதா உமர்  அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும், பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான முன்னாள் அமைச்சர் றிசாத் பதியுதீனின் கைதை கண்டித்து தமது எதிர்ப்பை காட்டும் முகமாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் அம்பாறை மாவட்ட செயற்குழு இன்று வெள்ளிக்கிழமை கல்முனையில் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசும் போது அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துக்கள் வருமாறு  நூற்றுக்கணக்கானவர்களை கொலைசெய்த கொலையாளிகள், பாரிய மோசடியில் ஈடுபட்ட கொள்ளையர்களை கைது தேய்வது போன்று அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவரை கைது செய்ததன் மூலம் இந்த நாட்டின் ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைத்துள்ளார்கள். இவர்களின் இந்த செயல்கள் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை மக்கள் வாழ்வதையே கேள்விக்குறியாக்குகிறது. முஸ்லிங்களை தீவிரவாதிகளாக காட்டி இந்த நாட்டின் ஆட்சியை கைப்பற்றிய இவர்கள் ஆட்சியை கொண்டு செல்ல முடியாமல் திணறிக்கொண்டு தக்கவைக்க  வேண்டிய சூழ்நி

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய