ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය - වජිර අමේවර්ධන අභ්‍යන්වතර හා ස්වමේශ්‍ කටයුතු සහ පළාත් සභ්‍ා හා පළාත් පාලන අමාතය

ඉස්ලාම් ධර්මය ඉගැන්වීම සඳහා මමරටට පැමිණ ඇති විමේශිකයන්ව පිළිබඳව කරුණු මසායා බලා ඔවුන්ව රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සම්බන්වධමයන්ව ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමම් අවශ්‍යතාව සම්බන්වධව අග්‍රාමාතය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, අභ්‍යන්වතර හා ස්වමේශ්‍ කටයුතු සහ පළාත් සභ්‍ා හා පළාත් පාලන අමාතය වජිර අමේවර්ධන සහ තැපැල් මස්වා හා මුස්ිම් ආගමික කටයුතු අමාතය එම්.එච්.ඒ. හලීම් යන මහත්වරුන්ව අතර විමේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්විණි.
මමහිදී අනාවරණය වූමේ රැකියා ීසා බලපත් වින්ව මතාරව පුේගලයන්ව ගණනාවක් ආගමික පාසල්වල මස්වය කරන බවට මතාරතුරු වාර්තාමවමින්ව පවතින බවය.
රැකියා ීසා බලපත් මනාමැති සයලූමෙනා වහාම රමටන්ව පිටකරලීමට විධිවිධාන මයාෙන මමන්ව ආගමන විගමන මෙපාර්තමම්න්වතුවට හා අමනකුත් අොළ අිංශ්‍ මවත අප අමාතයාිංශ්‍ය විසන්ව උපමෙස් ලබා දී ඇත.

වජිර අමේවර්ධන
අභ්‍යන්වතර හා ස්වමේශ්‍ කටයුතු සහ පළාත් සභ්‍ා හා පළාත් පාලන අමාතය

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்