විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ හෙට

පස්වන විධායක ජනාධිපති සහ වර්ථමාන විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා කොළඹ 07. සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවතේ අංක 30 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ හෙට (18) පෙව 8.45 යෙදන සුභ මොහොතින් රාජකාරී කටයුතු ආරම්භයි. 

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்