විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ හෙට

පස්වන විධායක ජනාධිපති සහ වර්ථමාන විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා කොළඹ 07. සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවතේ අංක 30 දරණ ස්ථානයේ පිහිටි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ හෙට (18) පෙව 8.45 යෙදන සුභ මොහොතින් රාජකාරී කටයුතු ආරම්භයි. 

Comments

popular posts

சீதனம். ஹறாமானதா? முபாறக் மௌலவியின் விளக்கம்.

அர‌பா நாளிலேயே அற‌பா நோன்பு நோற்க‌ வேண்டும்

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்