ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවකයන්ගේ වෘත්තීය අරගලය

ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවකයන්ගේ වෘත්තීය අරගලයට තවත් වෘත්තිය සමිති හ කලාකරුවෝ ඵක්වෙති..අද (03)පෙරවරු 10.00 සිට වෘත්තිය සමිති හා කලාකරුවන් .වික්‍රමසිංහ පුර ස්වාධීන රූපවාහිනි ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරියේ සිට විරෝධතා වල නිරත වීමට සැලසුම් කොට අැත.

Comments

popular posts

சீதனம். ஹறாமானதா? முபாறக் மௌலவியின் விளக்கம்.

அர‌பா நாளிலேயே அற‌பா நோன்பு நோற்க‌ வேண்டும்

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்