Skip to main content

ஐக்கிய தேசிய கட்சித் தலைவராக மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவு

  ஐக்கிய தேசிய கட்சித் தலைவராக மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவு செய்யப்பட்டார்...!!!! ஐக்கிய தேசிய கட்சித் தலைவராக மீண்டும் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார். சிரிகொத்தவில் உள்ள கட்சி தலைமையகத்தில் இன்று நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்தில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தன் உறுப்பினர்களுக்கு   புதிய பதவி நிலைகளை   நியமித்தது. கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக பணியாற்றிய அகில விராஜ் கரியவாசம் ஐ.தே.க  உதவித் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னர்  உதவித் தலைவராக  ரவி கருணநாயக்க காணப்பட்டார். அகில விராஜ்  கரியவாசம் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டு, ஐ.தே.க   புதிய பொதுச் செயலாளராக பாலித ரங்க  பண்டாராவை நியமித்தார். ஐ.தே.க  வின் உறுப்பினர் வஜிர அபேவர்தனே  தவிசாளராக  அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளார்,  ஏ.எஸ்.எம் மிஸ்பா பொருளாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புதிய நியமனங்கள் இருந்தபோதிலும், முன்னாள் பிரதமர் ரனில் விக்கிரமசிங்கவே  ஐ.தே.க  தலைவராக நீடிப்பார். துணைத் தலைவர் ருவன் விஜேவர்தனவும் தனது பதவியில் தொடருவார்.

நம் முன்னோர் புத்திசாலித்த‌ன‌மாக‌ பெற்றுத்த‌ந்த‌ உரிமைக‌ளையும் இல்லாம‌லாக்க‌ வேண்டாம்


அர‌புக்க‌ல்லூரிக‌ள், ஹிப்ளு ம‌த்ர‌சாக்க‌ள், இஸ்லாமிய‌ இய‌க்க‌ங்க‌ள் அனைத்தும் வ‌க்பு ச‌பையின் கீழ் ப‌திவு செய்ய‌ப்ப‌ட‌ வேண்டும் என‌ வ‌க்பு ச‌பை உறுப்பின‌ர் ச‌ட்ட‌த்த‌ர‌ணி யாசீன் சொல்லியிருப்ப‌து எதிர்கால‌த்தில் முஸ்லிம்க‌ளின் உரிமைக‌ளை இல்லாதொழிக்கும் முய‌ற்சியாகும் என‌ உல‌மா க‌ட்சி தெரிவித்துள்ள‌து.
இது ப‌ற்றி அக்க‌ட்சி மேலும் தெரிவித்துள்ள‌தாவ‌து,

 இத‌ற்காக‌ ச‌ட்ட‌த்த‌ர‌ணி யாசீன் சொல்லுகின்ற‌ கார‌ண‌ங்க‌ள் கோழைத்த‌ன‌மான‌தாகும். இவ‌ர் இத‌ற்கு சொல்லும் கார‌ண‌ங்க‌ளாவ‌ன‌.
இவ‌ற்றினை க‌ண்காணிக்க‌ முடியாம‌ல் உள்ள‌து, அவ‌ற்றில் ஒழுங்கான‌ நிர்வாக‌ம் இல்லாம‌ல் உள்ள‌து, க‌ண‌க்கு வ‌ழ‌க்கு விப‌ரம் இல்லாம‌ல் உள்ள‌து, ந‌ன்மை ப‌ய‌க்கும் காரிய‌ங்க‌ள் வ‌க்பு ச‌பையில் ப‌திய‌ வேண்டும் என‌ ச‌ட்ட‌ம் உள்ள‌து என‌  கூறியுள்ளார்.

இவ்வாறான‌ க‌ருத்துக்க‌ள் இன‌வாதிக‌ளுக்கு தீணி போடுப‌வையாகும். எதிர் கால‌த்தில் முஸ்லிம்க‌ளின் ம‌துர‌சாக்க‌ள், அர‌புக்க‌ல்லூரிக‌ள் இன‌வாத‌ அர‌சுக‌ளால் முற்றாக‌ த‌டை செய்வ‌த‌ற்கான‌ காட்டிக்கொடுப்புக்க‌ளே இத்த‌கைய‌ க‌ருத்துக்க‌ளும் ந‌டை முறையுமாகும்.

நாட்டில் ப‌ல‌  அர‌ச‌ பாட‌சாலைக‌ள் உள்ள‌ன‌. அவ‌ற்றில் ப‌ல‌வ‌ற்றில் பௌதீக‌ வ‌ள‌ ப‌ற்றாக்குறைக‌ள் உள்ள‌ன‌. ஒழுங்கான‌ ஆசிரிய‌ர்க‌ள் இல்லை. க‌ல்வி க‌ற்கும் மாணவ‌ர்க‌ள் அனைவ‌ருமே சித்திய‌டைவ‌தில்லை. சுமார் 25 வீத‌ம் ம‌ட்டுமே சிற‌ப்பு சித்திய‌டைகிறார்க‌ள். அதிலும் ப‌ல்க‌லைக்க‌ழ‌க‌ம் செல்வோர் சுமார் 2 வீத‌ம்தான்.
இப்ப‌டியெல்லாம் பாட‌சாலைக‌ளில் குறைக‌ள் உள்ள‌ன‌ என்ப‌த‌ற்காக‌ இனி புதிய‌ பாட‌சாலைக‌ள் திறக்க‌ அனும‌திக்க‌ முடியாது என‌ ஒருவ‌ர் சொன்னால் அவ‌ரை போன்ற‌ முட்டாள் உல‌கில் இருக்க‌ முடியாது.
அர‌பு ம‌துரசாக்க‌ள் ப‌ல‌ ச‌ரியான‌ வ‌ச‌திக‌ளை கொண்டிருக்க‌வில்லை என்ப‌த‌ற்காக‌ புதிய‌ ம‌துர‌சாக்க‌ள் உருவாவ‌தை த‌டுக்க‌ வேண்டும் என்ற‌ கூற்றும் இவ்வாறான‌ ஒன்றுதான்.

 அர‌புக்க‌ல்லூரிக‌ள் அனைத்தும் முஸ்லிம் ச‌ம‌ய‌ க‌லாசார‌ அமைச்சின் கீழ் ப‌திவு பெற்றே இய‌ங்குகின்ற‌ன‌. அவை ச‌ரியாக‌ இய‌ங்குகின்ற‌தா என்ப‌ன‌வ‌ற்றை க‌ண்காணிக்கும் உரிமை அமைச்சுக்கு உண்டு. ஆனாலும் யாசீன் சொல்வ‌தை பார்க்கும் போது ம‌துர‌சாக்க‌ளை க‌ண்காணிக்கும் திற‌மை அமைச்சிட‌ம் இல்லை என‌ அவ‌ர் சொல்வ‌தாக‌வே க‌ருத‌ முடிகிற‌து. அமைச்சிட‌ம் அத‌ற்குரிய‌ அதிகார‌ம் இருந்தும் க‌வ‌னிக்க‌ முடியாமைக்கான‌ கார‌ண‌த்தை அமைச்சு ப‌கிர‌ங்க‌மாக தெரிவிக்க‌ வேண்டும்.

எந்த‌வொரு ம‌துர‌சாவின் க‌ண‌க்க‌றிக்கையையும் அமைச்சு கோரினால் நிச்ச‌ய‌ம் அத‌னை வ‌ழ‌ங்க‌த்தான் செய்வ‌ர். அமைச்சின் பொடுபோக்கு த‌ன‌த்துக்காக‌ அர‌பிக்க‌ல்லூரி ம‌ற்றும் ம‌துர‌சாக்க‌ளை இன்னுமொரு நிறுவ‌னமான‌ வ‌க்புக்குள் த‌ள்ளிவிட‌  முடியாது.

அத்துட‌ன் ந‌ன்மை ப‌ய‌க்கும் அனைத்தும் வ‌க்பு ச‌பையில் ப‌திவு செய்ய‌ப்ப‌ட‌ வேண்டும் என்ப‌து ச‌ட்ட‌மாகும் என‌ யாசீன் தெரிவித்துள்ளார். அப்ப‌டியொரு ச‌ட்ட‌ம் இஸ்லாத்தில் உள்ள‌தா அல்ல‌து நாட்டு ச‌ட்ட‌த்தில் உள்ள‌தா என்ப‌தை  அவ‌ர் ம‌க்க‌ளுக்கு தெளிவு ப‌டுத்த‌ வேண்டும்.


அர‌புக்க‌ல்லூரிக‌ள் தீவிர‌வாத‌த்தை விதைக்கின்ற‌ன‌, அவ‌ற்றுக்கு எங்கிருந்து ப‌ண‌ம் வ‌ருகின்ற‌ன‌ என்ப‌தை கவனிக்க‌ வேண்டும், அர‌பு க‌ல்லூரிக‌ளை த‌டை செய்ய‌ வேண்டும் என்ற‌ க‌ருத்துக்க‌ளை ச‌ம்பிக்க‌ ர‌ண‌வ‌க்க‌வும் பொது ப‌ல‌ சேனாவுமே க‌ட‌ந்த‌ கால‌ங்க‌ளில் முன் வைத்து வ‌ந்த‌ன‌. இக்க‌ருத்துக்க‌ளுக்கு அப்போதே உல‌மா க‌ட்சி த‌குந்த‌ ப‌தில‌டி கொடுத்த‌து.

பொதுப‌ல‌சேனாவை எதிர்த்து ந‌ல்லாட்சிக்கு வாக்க‌ளித்த‌ முஸ்லிம்க‌ளுக்கு செய்யும் பிர‌தியுப‌கார‌ம் இந்த‌ அநியாய‌ங்க‌ளா என‌ கேட்க‌ வேண்டியுள்ள‌து.

க‌ட‌ந்த‌ ம‌ஹிந்த‌ ஆட்சியில் பொது ப‌ல‌ சேனா எவ்வ‌ள‌வு ச‌த்த‌மிட்டும் ஹ‌லால் த‌விர‌ வேறு எதையும் அவ‌ர்க‌ளால் சாதிக்க‌ முடிய‌வில்லை. இந்த‌ அர‌சில் அவ‌ர்க‌ள் ச‌த்த‌மின்றி அர‌ச‌ முஸ்லிம் அமைச்ச‌ர்க‌ளை வைத்தே முஸ்லிம்க‌ளின் உரிமைக‌ளை ப‌றிக்கும் நிலை காண‌ப்ப‌டுகிற‌து.

இப்போது அத்த‌கைய‌ இன‌வாதிக‌ளின் க‌ருத்துக்க‌ளை உள்வாங்கி  இந்த‌ அர‌சின் அமைச்ச‌ர்க‌ளும் அர‌ச‌ நிர்வாகிக‌ளும் ந‌டைமுறைப்ப‌டுத்த‌ முனைவ‌த‌ன் தொட‌ராக‌வே இது சம்ப‌ந்த‌மான‌ அமைச்ச‌ர் ஹ‌லீமின‌தும் ச‌ட்ட‌த்த‌ர‌ணி யாசீனின் க‌ருத்துக்க‌ளை நாம் பார்க்க‌ வேண்டியுள்ள‌து.

இன்றைய‌ அதிகார‌ அர‌சிய‌ல்வாதிக‌ள் முஸ்லிம்க‌ளுக்கு எந்த‌வொரு புதிய‌ உரிமையையும் பெற்றுத்த‌ர‌ முடியாத‌ வ‌ங்குரோத்து நிலையில் இருந்து கொண்டு சுமார் அறுப‌து வ‌ருட‌ங்க‌ளின் முன் நம் முன்னோர் புத்திசாலித்த‌ன‌மாக‌  பெற்றுத்த‌ந்த‌ உரிமைக‌ளையும் இல்லாம‌லாக்க‌   வேண்டாம் என‌ அன்பாய்  கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
- முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் மௌல‌வி
உல‌மா க‌ட்சி

Comments

Popular posts from this blog

அதாவுல்லாவை புக‌ழும் ஹ‌ரீஸ்

ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மை நோக்கி எறிகணைகள் வந்த வண்ணமே இருக்கிறது. நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு இனி செயலாற்ற முன்வர வேண்டும். அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள சகல அரசியல் கட்சி முக்கியஸ்தர்களும் ஒன்றிணைந்து எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலை சந்தித்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாக்களித்தால் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்து ஐந்து முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவாவார்கள் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பிரதித்தலைவரும் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சருமான சட்டத்தரணி  எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் தெரிவித்தார்.  தொடர்ந்தும் அங்கு பேசும் போது, கல்முனை பிரதேச விவகாரம் பற்றிய பிரதமருடனான கலந்துரையாடலுக்கு குறித்த தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதியாகிய எனக்கு எவ்வித அழைப்புக்களும் விடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. நான் நேரடியாக பிரதமர் மஹிந்தவை சந்தித்து மக்களின் பிரச்சினையை பற்றி தெளிவாக விளக்கியவுடன் அன்று மாலை என்னையும் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுமாறும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை தான் செய்வதாகவும் வாக்குறுதியளித்தார். அதன் பிரகாரமே நான் அக்கூட்டத்திற்க்கு சென்று வரவேற்பறையில் காத்திருந்தேன். அங்கு கலந்து கொண்டிருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும் அதிருப்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313

சாய்ந்தமருது நகரசபை – விசேட வர்த்தமானி இன்று நள்ளிரவு !

சாய்ந்தமருது நகரசபை 2022 பங்குனி 20 அமுலாகும் வகையில் 2162/50 இலக்கம் கொண்ட அதிவிசேட வர்த்தமானி இன்று நள்ளிரவு வெளியாகவுள்ளது. பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மாகாண சபைகள் அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னக்கோனின் கையொப்பத்துடன் வெளியாகவுள்ளது . 1987ம் ஆண்டு கல்முனை தொகுதியில் 4 சபைகள் இயங்கின. அதனை முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆர் .பிரேமதாசா ஒன்றிணைத்தார்.அதனை மீண்டும் பிரித்து தங்கள் பகுதியை ஒரு நகர சபையாக பிரித்து தருமாறு சாய்ந்தமருது மக்கள் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு போராட்டங்கள் செய்தனர். அத்துடன் கடந்த 2018 ம் ஆண்டு இடம்பெற்ற உள்ளூராட்சி தேர்தலில் சுயேட்சை குழுவை சாய்ந்தமருது பள்ளிவாசல் களமிறக்கி அதில் 6 வட்டாரங்களையும் வென்று மொத்தம் 9 உறுப்பினர்களை பெற்றமை விசேட அம்சமாகும். கடந்த நல்லாட்சி அரசில் முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் ,பிரதமர் நகர சபை தருவதாக வாக்குறுதி அளித்து ஏமாற்றியமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. அத்துடன் சாய்ந்தமருது பள்ளிவாசல் மற்றும் 6 மக்கள் பிரதி நிதிகள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷவின் வெற்றிக்காக ஒப்பந்தம் செய்து தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் .கடந்த தேர்தலில் ச