මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද (16) පෙ.ව.11.30ට පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්

පස්වන විධායක ජනාධිපති සහ වර්තමාන විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අද (16) පෙ.ව.11.30ට පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු සිරිපාල ගම්ලත් මහතාගේ නිවසේ පැවැත්වෙන දානමය පින්කමකට සහභාගී වේ. 

Comments

popular posts

சீதனம். ஹறாமானதா? முபாறக் மௌலவியின் விளக்கம்.

அர‌பா நாளிலேயே அற‌பா நோன்பு நோற்க‌ வேண்டும்

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்