විමුක්තියේ පුවත"

ලංකාවේ ප්‍රථම වරට ඉදිවන කිතු උපතේ කථාව පිළිබිඹු වන සුවිශේෂී නත්තල් ගස සහිත "විමුක්තියේ පුවත" විශේෂ නත්තල් කලාපය මොරටුව නගර සභා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ. අද(23) සවස 6.30 ට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එය නැරඹීමට පැමිණෙන .

Comments

popular posts

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்