த‌டாக‌ம் க‌லை இல‌க்கிய‌ வ‌ட்ட‌த்தின் புத்த‌க‌ வெளியீடுக‌ள் ம‌ற்றும் க‌லைஞ‌ர்க‌ள் கௌர‌விப்புக‌லைம‌க‌ள் ஹிதாயா ரிஸ்வியின் த‌டாக‌ம் க‌லை இல‌க்கிய‌ வ‌ட்ட‌த்தின் புத்த‌க‌ வெளியீடுக‌ள் ம‌ற்றும் க‌லைஞ‌ர்க‌ள் கௌர‌விப்பு நிக‌ழ்வு நேற்று கொழும்பில் வெகு விம‌ரிசையாக‌ ந‌டை பெற்ற‌து.
காலை 10 ம‌ணி முத‌ல் 1 ம‌ணிவ‌ரை ந‌டைபெற்ற‌ நிக‌ழ்வுக்கு எழுத்தாள‌ர் அஷ்ர‌ப் சிஹாப்தீன் த‌லைமை தாங்கிய‌துட‌ன் விசேட‌ அதிதியாக‌ உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ரும் த‌மிழ் எழுத்தாள‌ர் ச‌ங்க‌ த‌லைவ‌ருமான‌ முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதும் சிற‌ப்ப‌திதியாக‌ அவுஸ்திரேலியாவில் இருந்து வ‌ந்த‌ எழுத்தாள‌ர் ஷ‌ர்மா அவ‌ர்க‌ளும் க‌ல‌ந்து கொண்ட‌ன‌ர்.

அதேபோல் ப‌க‌ல் 2ம‌ணி முத‌ல் 6 ம‌ணிவ‌ரையான‌ நிக‌ழ்வுக்கு க‌லைம‌க‌ள் ஹிதாயா ம‌ஜீட் த‌லைமை தாங்கிய‌துட‌ன் புர‌வ‌ல‌ர் ஹாஷிம் உம‌ர் க‌ல‌ந்து கொண்டு மூன்று நூல்க‌ளின் முத‌ற்பிர‌திக‌ளை பெற்றுக்கொண்டார். இத்துட‌ன் 907 முத‌ற்பிர‌திக‌ளை பெற்றுள்ளார்.
ஹிதாயா ம‌ஜீத் த‌ன‌து த‌னித்துவ‌ ஆற்ற‌லால் ப‌ன்னாட்டு க‌விஞ‌ர்க‌ளையும் வ‌ர‌வ‌ழைத்து இத்த‌கைய‌ பாரிய‌ நிக‌ழ்வை கொழும்பில் சிற‌ப்பாக‌ ந‌ட‌த்திக்காட்டிய‌மை மிக‌ப்பெரிய‌ சாத‌னையாகும்.

Comments

popular posts

மைத்திரிபால ஒரு புத்திஜீவியாகவோ, அறிஞராகவோ அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செயற்படவில்லை.

சாய்ந்த‌ம‌ருதுக்கான‌ ச‌பையை பெறும் மிக‌ இல‌குவான‌ ச‌ந்த‌ர்ப்ப‌ம் இருந்தும் இப்போது ஒப்பாரி வைப்ப‌தில் ப‌ல‌னில்லை.

Sri Lanka COSMI Founder President appointed to London’s Peace Institute