නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අළුතින් ආරම්භ කළ පාලන ආයතන සඳහා සියලුම යටිතල පහසුකම් ලබාදෙයිලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතා ඇතුළු නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන රැසක් ප්‍රධානීන් අද දින (09ගරු පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා  මහතා හමුවිය.
එහි දී පසුගිය මැතිවරණයේ දී  නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ  අළුතින් ආරම්භ කළ  පාලන ආයතන වන නෝර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාවමස්කෙළිය ප්‍රාදේශීය සභාවකොටගල ප්‍රාදේශීය සභාව හා ආගරපතන ප්‍රාදේශීය සභාව සදහා අවශ්‍ය  සියළුම යටිතල පහසුකම්  අළුතින් ලබා දීමට අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා මෙහිදී එකග විය.

Comments

popular posts

මුස්ලිම් ස්වාධීන කණ්ඩායම්වල අරමුණ වන්නේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ ඡන්දය බිඳ දැමීමයි,

அரசாங்கம் இனவாதத்துடன் செயற்படுவதாகக்கூறும் குற்றச்சாட்டுக்கள் பொய்யானவை

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்