සියලුම ඡන්ද එකම ක්‍රමේදදයක

සියලුම ඡන්ද එකම ක්‍රමේදදයක …
ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ ඉතිහාසයේ සුවිය ේෂි කඩඉමක් යලස පසුගියදා පාර්ලියමන්තුයේදි සම්මත වු පළාත්
පාලන මැතිවරණ සංය ෝධන අඩංගු 60%, 40% අනුපාතයට අනුව නව පළාත් පාලන මැතිවරණ
පැවැත්වීමට අව ය අනුමතිය ලැු අතර යය පළාත් පාලන මැතිවරණ ඉතිහාසයේ හැරවුම් ලක්ෂයක්
යලස හඳුන්වාදිය හැක.
පාර්ලියමන්තු මැතිවරණය 60% 40% අනුපාත ක්‍රමයයට පැවැත්වීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම වයවස ථා
යමහයුම් කමිටුව දැනටමත් යයොජනා කර ඇති අතර යමම ක්‍රමය පළාත් සාාවලට ද හඳුන්වා ීමම තුලින්
සියලුම මැතිවරණ යක සමාන ක්‍රමයේදයකට අනුව පැවැත්වීමට හැි වන අතර යමගින් ජනතාවට
තමන් කැමති අයේක්ෂකයා යතෝරා ගැනීමට තම යකොට්ඨාසය තුලදි ඉඩක් ලැයෙනු ඇත. යෙැවින් යම්
සඳහා පාර්ලියමන්තු නියයෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ යකඟතාවය පලකර ඇත.
යමම සියලු කරුණු පදනම් යකොට ඒ පිලිෙඳව ප්‍රතිපත්තිමය ීනන්ුවවක් ලො ගැනීමට කැබිනට්
සන්යේ යක් 2017.09.06 දින කැබිනට් මණ්ඩලය යවත ඉදිරිපත් ි රීමට පළාත් සාා සහ පළාත් පාලන
අමාතය යිසසර් ුසස තයා මැතිතුමා කටයුතු යයොදා ඇත.
යමම කැබිනට් සන්යේ ය තුලින් පළාත් සාා සඳහා වන ඉදිරි මැතිවරණයන්හිදි වඩාත් යහපත්
මැතිවරණ සංස කෘතියක් යමරට තුල ස ථාපිත ි රීමට අයේක්ෂා යකයර්. යයමන්ම කාන්තා නියයෝජනය,
තරුණ නියයෝජනය ඇතුලුව යමම පළාත් සාා මැතිවරණ යකොට්ඨා නීර්ණය ි රීම පිලිෙඳව සියලු
පක්ෂ සමග සාකච්ඡා ි රීමට ගරු අමාතයතුමා අයේක්ෂා කරන අතර ඉහත කරුණු පිලිෙඳව විේවත්
කමිටුවක් මගින් අව ය නිර්යේ ගො ගැනීමට ද පළාත් පාලන අමාතයං ය අයේක්ෂා යකයර්.

Comments

Popular posts from this blog

பெட்ரோல், பொருட்க‌ள் விலை அதிக‌ரிப்புக்கு முஸ்லிம்க‌ள் அல‌ட்டிக்கொள்ள‌ தேவையில்லை.

தற்கொலைதாரி இப்ராஹிமின் கொலோசியஸ் நிறுவனத்துக்கு செம்பு பித்தளைகளை வழங்கினார் என்ற ஒரு குற்ற சாட்டையே ரிஷாட் கைதுக்கு காரணமாக கூறுகின்றனர்