Skip to main content

සියලුම ඡන්ද එකම ක්‍රමේදදයක

සියලුම ඡන්ද එකම ක්‍රමේදදයක …
ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ ඉතිහාසයේ සුවිය ේෂි කඩඉමක් යලස පසුගියදා පාර්ලියමන්තුයේදි සම්මත වු පළාත්
පාලන මැතිවරණ සංය ෝධන අඩංගු 60%, 40% අනුපාතයට අනුව නව පළාත් පාලන මැතිවරණ
පැවැත්වීමට අව ය අනුමතිය ලැු අතර යය පළාත් පාලන මැතිවරණ ඉතිහාසයේ හැරවුම් ලක්ෂයක්
යලස හඳුන්වාදිය හැක.
පාර්ලියමන්තු මැතිවරණය 60% 40% අනුපාත ක්‍රමයයට පැවැත්වීම සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම වයවස ථා
යමහයුම් කමිටුව දැනටමත් යයොජනා කර ඇති අතර යමම ක්‍රමය පළාත් සාාවලට ද හඳුන්වා ීමම තුලින්
සියලුම මැතිවරණ යක සමාන ක්‍රමයේදයකට අනුව පැවැත්වීමට හැි වන අතර යමගින් ජනතාවට
තමන් කැමති අයේක්ෂකයා යතෝරා ගැනීමට තම යකොට්ඨාසය තුලදි ඉඩක් ලැයෙනු ඇත. යෙැවින් යම්
සඳහා පාර්ලියමන්තු නියයෝජනය කරන සියලුම පක්ෂ යකඟතාවය පලකර ඇත.
යමම සියලු කරුණු පදනම් යකොට ඒ පිලිෙඳව ප්‍රතිපත්තිමය ීනන්ුවවක් ලො ගැනීමට කැබිනට්
සන්යේ යක් 2017.09.06 දින කැබිනට් මණ්ඩලය යවත ඉදිරිපත් ි රීමට පළාත් සාා සහ පළාත් පාලන
අමාතය යිසසර් ුසස තයා මැතිතුමා කටයුතු යයොදා ඇත.
යමම කැබිනට් සන්යේ ය තුලින් පළාත් සාා සඳහා වන ඉදිරි මැතිවරණයන්හිදි වඩාත් යහපත්
මැතිවරණ සංස කෘතියක් යමරට තුල ස ථාපිත ි රීමට අයේක්ෂා යකයර්. යයමන්ම කාන්තා නියයෝජනය,
තරුණ නියයෝජනය ඇතුලුව යමම පළාත් සාා මැතිවරණ යකොට්ඨා නීර්ණය ි රීම පිලිෙඳව සියලු
පක්ෂ සමග සාකච්ඡා ි රීමට ගරු අමාතයතුමා අයේක්ෂා කරන අතර ඉහත කරුණු පිලිෙඳව විේවත්
කමිටුවක් මගින් අව ය නිර්යේ ගො ගැනීමට ද පළාත් පාලන අමාතයං ය අයේක්ෂා යකයර්.

Comments

Popular posts from this blog

அதாவுல்லாவை புக‌ழும் ஹ‌ரீஸ்

ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மை நோக்கி எறிகணைகள் வந்த வண்ணமே இருக்கிறது. நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு இனி செயலாற்ற முன்வர வேண்டும். அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள சகல அரசியல் கட்சி முக்கியஸ்தர்களும் ஒன்றிணைந்து எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலை சந்தித்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாக்களித்தால் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்து ஐந்து முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவாவார்கள் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பிரதித்தலைவரும் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சருமான சட்டத்தரணி  எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் தெரிவித்தார்.

 தொடர்ந்தும் அங்கு பேசும் போது,

கல்முனை பிரதேச விவகாரம் பற்றிய பிரதமருடனான கலந்துரையாடலுக்கு குறித்த தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதியாகிய எனக்கு எவ்வித அழைப்புக்களும் விடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. நான் நேரடியாக பிரதமர் மஹிந்தவை சந்தித்து மக்களின் பிரச்சினையை பற்றி தெளிவாக விளக்கியவுடன் அன்று மாலை என்னையும் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுமாறும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை தான் செய்வதாகவும் வாக்குறுதியளித்தார். அதன் பிரகாரமே நான் அக்கூட்டத்திற்க்கு சென்று வரவேற்பறையில் காத்திருந்தேன். அங்கு கலந்து கொண்டிருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும் அதிருப்தியுடன…

Sri Lanka COSMI Founder President appointed to London’s Peace Institute

The Founder President of Sri Lanka’s Confederation of Micro, Small and Medium Industries (COSMI) has been appointed as the Co-Chairperson of theLondon based Global Peace Institute (GPI)which conducts interdisciplinary research in several thematic fields including international relations and politics. By this high profile appointment made on 15 January, GPI seeks COSMI Founder President Nawaz Rajabdeen’s contributions to improve its training and research efforts. GPI is a think tank run by the UK based Global Peace Ins. (GPI) CIC, an independent non-profit, non-governmental organization. GPI works for global peace and resilience through peace education, dialogue, training, creating awareness and research. COSMI Founder President Rajabdeen, as an honorary member, is also tasked by GPI to promote its programs, add value to research work, and also will be required to attend various GPI events. “I am thankful to GPI for enlisting me for their ongoing and vast efforts” said COSMI Founder Pres…

மைத்திரிபால ஒரு புத்திஜீவியாகவோ, அறிஞராகவோ அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செயற்படவில்லை.

சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளே
பிரதமர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் !

சஜீத் − ரணில் பிரச்சினை
கூட்டனிக்கு பாதிப்பில்லை !!

நான் நிரபராதி என்பதை
சிங்கள மக்கள் உணர்வர் !!!

ஆட்சியில் இணையுமாறு அழைப்பு
வந்தால் தீர்மானிக்கலாம் !!!!

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் ரிஷாத் பதியுதீன் பி.பி.சிக்கு பரபரப்பு பேட்டி....

அப் பேட்டியில் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது...;

கேள்வி:
தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கும் முஸ்லிம் தலைவர்களை தமது அரசாங்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதில்லை என்றுகூறி ஆளுந்தரப்பு நிராகரித்திருப்பது பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

பதில்:
ஆளுங்கட்சியில்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டுடன் நாம் அரசியல் செய்யவில்லை.

கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு கிடைத்த 69 லட்சம் வாக்குகளை எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அணியினர் ஒட்டுமொத்தமாகப் பெற்றாலும், அவற்றினைக் கொண்டு நாடாளுமன்றத்திலுள்ள 225 ஆசனங்களில் 105 ஆசனங்களை மட்டுமே கைப்பற்ற முடியும். அதேவேளை, எதிர்த்தரப்பினருக்கு 119 ஆசனங்கள் கிடைக்கும். எனவே, எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தல் சவால் மிகுந்ததாகவே அமையும்…