Skip to main content

වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි

   වේල්ල වීදිය කාන්තා මළ සිරුර : සැකකරු ඇතුළු සැඟවුණු සියල්ල හෙළි වෙයි ( ( Photos ) මවිබිම දැන් ම තාරක සම්මාන්  කොළඹ , වේල්ල වීදියේදී ගමන් මල්ලක දමා තිබියදී සොයාගත් හිස නොමැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට , තෙප්පනාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි 30 හැවිරිදි අවිවාහක කාන්තාවකගේ බවට හඳුනාගෙන තිබේ .  නියෝජ්‍ය පොලිස්පති , පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ , අදාළ මළ සිරුර ඩී.එන්.ඒ. පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර එය එම කාන්තාවගේ ද යන වග තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන බවය . එමෙන් ම , අදාළ ගමන් මල්ල රැගෙන ආ සැකකරු පිළිබඳව ද තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන ඇති අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ . සැකකරු බුත්තල පොලිසියට අනුයුක්තව සේය කරන නිවාඩු ලබා සිටි උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු බවය . එම කාන්තාව සමග ඇති කරගත් අනියම් සම්බන්ධතාවයක් හේතුවෙන් ඇති වූ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති අතර , සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම් යොදවා ඇති බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය . සැකකරු බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවට පොලිසිය හඳුනා ගෙන තිබේ . කෙසේ වෙතත් , මේ වන විට සැකකරු නිවසින් බැහැරට ගොස් ඇතැයි වාර

கடன்பளுவில்தத்தளிக்கும்உருளைக்கிழங்குஉற்பத்தியாளர்கடன்பளுவில்தத்தளிக்கும்உருளைக்கிழங்குஉற்பத்தியாளர்களுக்குநிவாரணம்பெற்றுக்கொடுக்கஅமைச்சர்ரிஷாட்நடவடிக்கை
சுஐப். எம். காசிம்
23வருடங்களுக்குமுன்னர்விதைஉருளைக்கிழங்கைகடனாகப்பெற்று, இன்னும்கடனைத்திருப்பிச்செலுத்தமுடியாதுதவிக்கும்உருளைக்கிழங்குஉற்பத்தியாளர்கள்73பேருக்குநிவாரணம்பெற்றுக்கொடுக்கும்வகையில்அமைச்சரவைக்குபத்திரம்ஒன்றைசமர்ப்பித்துஉரியநடவடிக்கைஎடுப்பதாகஅமைச்சர்ரிஷாட்பதியுதீன்பாதிக்கப்பட்டஉருளைக்கிழங்குவியாபாரிகளுக்குஉறுதியளித்தார்.
ஊவாமாகாணத்தைச்சேர்ந்தஉருளைக்கிழங்குசெய்கையாளர்கள்அமைச்சர்ரிஷாட்பதியுதீனைச்சந்தித்துஉருளைக்கிழங்குஉற்பத்தியால், தங்களுக்குஏற்பட்டுள்ளநஷ்டங்கள்மற்றும்பாதிப்புக்கள்குறித்துவிபரித்தனர்.
கெபட்டிபொலஉடபலாத்தபலநோக்குகூட்டுறவுச்சங்கத்தில்; அங்கத்தவர்களானதாங்கள், 1994ம்ஆண்டுஉருளைக்கிழங்குசெய்கைக்காக, இச்சங்கத்தில்கடனாகவிதைஉருளைக்கிழங்கைபெற்றுச்செய்கைபண்ணியபோது, அந்தச்செய்கைதமக்குவெற்றியளிக்கவில்லைஎனவும், இதனாலேயேதாங்கள்கடனைசெலுத்துவதில்லையெனதீர்மானித்ததாகவும்குறிப்பிட்டனர். தாங்கள்கடனாகப்பெற்றுக்கொண்டவிதைஉருளைக்கிழங்குவைரஸ்பாதிப்புக்குள்ளாகிஇருந்ததனால்உருளைக்கிழங்குசெய்கைவெற்றியளிக்கவில்லைஎனவும், அவர்கள்தெரிவித்தனர். அதனைநாட்டியபின்னரேயேபழுதடைந்தவிடயம்தமக்குதெரியவந்ததெனவும்குறிப்பிட்டனர்.
இந்தக்கூட்டுறவுச்சங்கத்தில்344உற்பத்தியாளர்கள்கடன்பெற்றனர். சுமார்60ஆயிரத்திற்குகுறைவாககடன்பெற்றவர்களின்கடன்கள்இரத்துச்செய்யப்பட்டபோதும், அதற்குமேற்பட்டகடன்பட்ட74உற்பத்தியாளர்கள்இன்னும்; கடனைத்திருப்பிச்செலுத்தமுடியாதநிலையில்இருக்கின்றனர்.  தாங்கள்10மில்லியனைகடனைபெற்றபோதும்தற்போதுவட்டியுடன்சேர்த்து20.7மில்லியன்கடனைஅறவிடவேண்டியதுர்ப்பாக்கியநிலைக்குதள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும்அவர்கள்தெரிவித்தனர்.
தங்களுக்குஉருளைகிழங்கைகடனாகத்தந்தகூட்டுறவுச்சமாசம், இந்தவிடயங்கள்அனைத்தும்நிர்வாகிகளுக்குதெரிந்திருந்தும், பொலிஸில்முறைப்பாடுசெய்ததனால்கடனைச்செலுத்தமுடியாதநிலையில்இருக்கும்உற்பத்தியாளராகியநாங்கள்நாளாந்தம்பொலிஸாரினால்கைதுசெய்யப்படுவதும், துன்புறுத்தப்படுவதுமானநிலைக்குஆளாகியுள்ளோம்.  கூட்டுறவுத்துறைக்குப்பொறுப்பானஅமைச்சர்என்றவகையில்பாதிக்கப்பட்டதங்களுக்குநிவாரணம்பெற்றுத்தருமாறுவேண்டுகோள்விடுக்கின்றோம்என்றும்அவர்கள்அமைச்சரிடம்தெரிவித்தனர். 
இந்தஉற்பத்தியாளர்களின்கஷ்டமானநிலையைசெவிமடுத்தஅமைச்சர்ரிஷாட்கூட்டுறவுத்திணைக்களஅதிகாரிகளிடம்,இதுதொடர்பானமேலதிகவிடயங்களைபெற்று, உரியநடவடிக்கைஎடுக்குமாறுபணித்தார். அதாவது, ஊவாமாகாணகூட்டுறவுஅமைச்சின்உயர்அதிகாரிகளுடன்தொடர்புகொண்டு, விபரங்களைபெற்றுக்கொண்டுதமக்குஇதுதொடர்பில்அறிக்கைசமர்பிக்குமாறும்அவர்அறிவுறுத்தினார்.
இலங்கையில்ஒவ்வொருவருடமும்சராசரி25ஆயிரம்மெற்றிக்தொன்உருளைக்கிழங்குஉற்பத்திசெய்யப்படுவதாகவும், 2014,2015ம்ஆண்டளவில்70ஆயிரத்து377மெற்றிக்தொன்உருளைக்கிழங்குஉள்நாட்டில்உற்பத்திசெய்ய்ப்ட்டதுஎனவும், 2015,2016ம்ஆண்டளவில்உற்பத்தி40சதவீதத்தால்அதிகரிப்புக்குள்ளாகிஅது80ஆயிரத்து488மெற்றிக்தொன்னுக்குஉயர்வடைந்துள்ளதாகஇந்தச்சந்திப்பில்தெரிவிக்கப்பட்டது. அத்துடன்1கிலோகிராம்இறக்குமதிவிதைஉருளைக்கிழங்குரூபா6ஆயிரம்தொடக்கம்7ஆயிரம்வரைஎனவும், உள்நாட்டுவிதைஉருளைக்கிழங்குரூபா14ஆயிரம்தொடக்கம்15ஆயிரம்வரையில்இருப்பதாகவும்சந்திப்பின்போதுகுறிப்பிடப்பட்டது. சிலகாலங்கள்இறக்குமதிவிதைஉருளைக்கிழங்குநிறுத்தப்பட்டிருந்தபோதும், உள்நாட்டில்விதைஉருளைக்கிழங்கின்விலைஅதிகரித்திருப்பதால்மீண்டும்விதைஉருளைக்கிழங்குஇறக்குமதிசெய்யப்படுவதாகஅங்குகுறிப்பிடப்பட்டது. இந்தசந்திப்பில்அமைச்சின்செயலாளர்சிந்தகலொக்குஹெட்டிகே, கூட்டுறவுஆணையாளர்நசீர்உட்படஉயர்அதிகாரிகள்பலர்கலந்துகொண்டனர்.

Comments

Popular posts from this blog

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்

*ரணில் மைத்திரி நல்லாட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடபெற்ற 146 சம்பவங்கள்* *(தொடரும்)* 146.23.11.2017அரசாங்க  தேசிய பாடசாலையான கண்டி மகளிர் உயர் பாடசாலைக்குநியமனம் பெற்று சென்ற  முஸ்லிம் ஆசிரியைக்கு பாடம் நடத்தஅதிபர் மறுப்பு வெளியிடப்பட்டது. http://www.madawalanews.com/2017/11/blog-post_373.html 145. காலி – தூவ பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள சமகிவத்தை குடியிடுப்பு பகுதியிலுள்ள முஸ்லிம் நபரொருவரின் வீடொன்றின்  மீது அதிகாலை வேளையில், பெற்றோல் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.  http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_912.html 144. 20.11.2017 வவுனியா நகர பள்ளிவாசல் பகுதியில் அமைந்துள்ள கடைத்தொகுதியில் அதிகாலை 1.20 மணியளவில் எற்பட்ட தீ விபத்தில் இரு கடைகள் எரிந்து நாசமாகியுள்ளதுடன், இரு கடைகள் பகுதியளவில் எரிந்து சேதமாகியது. http://www.jaffnamuslim.com/2017/11/blog-post_180.html 143. 17.11.2017    300க்கும் மேற்பட்ட சிங்கள இளைஞர்கள் பல குழுக்களாகப் பிரிந்து கிந்தோட்டைக்குப் பிரவேசிக்கும் பாதைகளை எல்லாம் இடைமறித்த வண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊருக்குள் பிரவேசித்து இரவு 9.30 மணியளவில் தம

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம்

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினால் சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியான கரப்பாந்தாட்ட  விளையாட்டு மைதானம்  மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு  அமைத்து கொடுக்கப்ப்பட்டுள்ளது. கௌரவ முன்னாள் அமைச்சரும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான அல்ஹாஜ் றிஷாத் பதுயுதீன் அவர்களின் நிதியின் மூலம் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் புத்தள மாவட்ட அமைப்பாளர் அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களின் முயற்சியினால் அகில இலங்கை மக்கள்  காங்கிரசின் மதவாக்குள கட்சிக் குழுவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மதவாக்குள பிரதேசத்திற்கு மிக நீண்டகால தேவைப்பாடாக இருந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானம் நேற்று கெளரவ அலி சப்ரி ரஹீம் அவர்களினால் திறந்து வைக்கப்பட்டது. அந்தவகையில் இந்த கரப்பாந்தாட்ட விளையாட்டு மைதானமானது சுமார் 16 லட்சம் ரூபா பெறுமதியாகும் எனவே இதனை  ஊருக்கு  அமைத்து கொடுத்தமைக்கு மதவாக்குள ஊர் மக்கள் மற்றும்இ விளையாட்டு குழு உறுப்பினர்கள் தங்கள் நன்றிகளை அகில இலங்கை மக்கள் காங்ரஸிற்கு  தெரிவித்து கொள்கின்றனர். ஊடகவியலாளர் சில்மியா யூசுப். 0769622313