Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

உல‌மா க‌ட்சியின் அர‌சிய‌ல் செய‌ற்பாடு, எதிர்கால‌ அர‌சிய‌ல் திட்ட‌ங்க‌ள்


2005ம் ஆண்டு ஆர‌ம்பிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ உல‌மா க‌ட்சி இன்று வ‌ரை த‌ன‌து அர‌சிய‌ல் கொள்கையில் உறுதியாக‌ இருந்து வ‌ருகிற‌து என‌ உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் மௌல‌வி முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீத் தெரிவித்தார்.
உல‌மா க‌ட்சியின் அர‌சிய‌ல் செய‌ற்பாடு, எதிர்கால‌ அர‌சிய‌ல் திட்ட‌ங்க‌ள் ப‌ற்றிய‌ ஊட‌க‌விய‌லாள‌ரின் கேள்விக்கு ப‌தில‌ளிக்கையில் அவ‌ர் தெரிவித்த‌தாவ‌து,
1. உல‌மாக்க‌ள் த‌லைமையிலான‌ அர‌சிய‌ல் மூல‌மே இந்த‌ நாட்டு முஸ்லிம்க‌ளுக்கு சிற‌ந்த‌ அர‌சிய‌ல் வ‌ழி காட்ட‌லை கொடுக்க‌ முடியும் என்ப‌தை உறுதியாகக்கொண்டு செய‌ற்ப‌டுகிறோம்.
2. ம‌க்க‌ளின் வாக்குக‌ள் என்ப‌ன‌ த‌லைவ‌ர்க‌ளின் உல்லாச‌ வாழ்க்கைக்கான‌ ப‌ஞ்சு மெத்தைக‌ள் அல்ல‌. அவை நெருப்புக்கிட‌ங்குக‌ள். நிச்ச‌ய‌ம் ம‌க்க‌ளிட‌மிருந்து பெற்ற வாக்குக‌ளுக்காக‌ இறைவ‌னிட‌ம் ப‌தில் சொல்ல‌ வேண்டும்.
3. வாக்குப்ப‌ல‌த்தை காட்டி, ப‌த‌விக‌ளை பெறாம‌ல் முஸ்லிம்க‌ளின் உரிமைக‌ளை பெற‌ அந்த‌ வாக்குக‌ளை ஜ‌ன‌நாய‌க‌ ஆயுத‌மாக‌ பாவிக்க‌ வேண்டும் என்ப‌தை வ‌லியுறுத்துகிறோம்.
4. முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் முடிந்த‌ள‌வு எதிர்க்க‌ட்சி அர‌சிய‌ல் செய்வோரையும் ப‌ல‌ப்ப‌டுத்த‌ வேண்டும்.
5. ந‌ம‌து ம‌க்க‌ள் வாக்குக‌ளால் தெரிவு செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ர்க‌ள் த‌ம‌க்கு வாக்க‌ளித்த‌ ம‌க்க‌ளை ஏமாற்றினால் அவ‌ர்க‌ள் எந்த‌க்க‌ட்சியில் இருந்தாலும் அவ‌ர்க‌ளை மீண்டும் தெரிவு செய்ய‌க்கூடாது என்ப‌தை ச‌மூக‌த்துக்கு தொட‌ராக‌ அறிவூட்டுகிறோம்.
6. பொது ம‌க்க‌ள், ப‌ண‌த்துக்கும் சாராய‌த்துக்கும் ப‌க‌ட்டுக்கும் ம‌ய‌ங்கி வாக்க‌ளிக்கும் நிலை மாற‌ வேண்டும்.
7. ம‌க்க‌ள் ஆத‌ர‌வு பெற்ற‌ முஸ்லிம் க‌ட்சி என்ப‌து வெறும‌னே ச‌பைக‌ளில் பேசுவ‌துட‌ன் ம‌ட்டும் நிற்காது ம‌க்க‌ள் பிர‌ச்சினைக‌ளை தேசிய‌, ச‌ர்வ‌தேச‌ ம‌ய‌ப்ப‌டுத்தும் வ‌கையில் ஜ‌ன‌நாய‌க‌ ரீதியிலான‌ ஆர்ப்பாட்ட‌ங்க‌ள், ச‌த்திய‌க்கிர‌க‌ம் போன்றவ‌ற்றிலும் ஈடு ப‌ட‌ வேண்டும்.
8. அர‌சிய‌லில் உண்மை, நேர்மை, வாய்மை எனும் இஸ்லாமிய‌ அர‌சிய‌லை க‌டைப்பிடிக்க‌ வேண்டும்.
9. ஒருவ‌ருக்கு வாக்க‌ளிப்ப‌தாயின் அவ‌ர் குறைந்த‌து அந்த‌ப்பிர‌தேச‌த்தில் குடும்ப‌த்துட‌ன் வாழ்ப‌வ‌ராக‌ அல்ல‌து அவ‌ர‌து இர‌த்த‌ உற‌வுக‌ள் அப்ப‌குதியின் வாக்காள‌ர்க‌ளாக‌ இருக்க‌ வேண்டும்.
10. முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தின் உரிமைக‌ள், தீர்வுக‌ள் வெள்ளித்த‌ட்டில் வைத்து வ‌ழ‌ங்க‌ப்ப‌ட‌ மாட்டாது. இத‌ற்காக‌ அர‌சிய‌ல் மூல‌ம் ப‌ண‌ம், ப‌த‌விக‌ளை எதிர் பார்க்காத‌, இஸ்லாத்தை ப‌டித்து வாழ்வில் முடிந்த‌ள‌வு ந‌டைமுறைப்ப‌டுத்தும் ச‌மூக‌வாதிக‌ளின‌தும் அவ‌ர்க‌ளுக்கான‌ ம‌க்க‌ளின் ஆத‌‌ர‌வின் மூல‌முமான‌ ஜ‌ன‌நாய‌க‌ போராட்ட‌த்தின் மூல‌மே பெற‌ முடியும்.
11. முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் த‌ம்மிடையே உள்ள‌ இய‌க்க‌, ஜ‌மாஅத் க‌ருத்து வேறுபாடுக‌ளிலிருந்து நீங்கி "நாம் அனைவ‌ரும் முஸ்லிம்க‌ள்" என்ற‌ உல‌மா க‌ட்சியின்
கொள்கையில் ஒற்றுமைப்ப‌ட‌ வேண்டும்.
12. முஸ்லிம்க‌ளுக்கிடையில் இர‌த்த‌ம் ஓட்ட‌ப்ப‌டுவ‌து முற்றாக‌ த‌விர்க்க‌ப்ப‌ட‌ வேண்டும்.
13. உல‌மா க‌ட்சிக்கு அர‌சிய‌ல் அதிகார‌ம் கிடைத்தால் முஸ்லிம் த‌னியார் ச‌ட்ட‌ம் இருப்ப‌து போல் முஸ்லிம்க‌ளிட‌மிருந்து ஸ‌க்காத்தை த‌னியான‌ வ‌ரியாக‌ பெற்று ஏழைக‌ளின் வாழ்வை செழிப்பாக்கும் வ‌கையில் பொருளாதார‌ திட்ட‌த்தை கொண்டு வ‌ர‌ பாராளும‌ன்ற‌த்தில் முய‌ற்சி செய்வோம்.
14. உல‌மா க‌ட்சியின் சுய‌ந‌ல‌ன‌ற்ற‌ அர‌சிய‌ல் மூல‌ம் துன்யாவில் வெற்றி கிடைக்காவிட்டாலும் எம‌து தூய‌ முய‌ற்சிக்காக‌ ஆகிராவில் நிச்ச‌ய‌ம் ந‌ன்மை கிடைக்கும் என்ப‌தில் உறுதியாக‌ இருக்கிறோம்.
15. இல‌ங்கை முஸ்லிம்க‌ள் சிங்க‌ள‌ தேசிய‌ அர‌சிய‌லை பொறுத்த‌ வ‌ரை அனைவ‌ரும் ஒரு ப‌க்க‌ம் நிற்ப‌தை த‌விர்த்து அனைத்து த‌ர‌ப்புட‌னும் இண‌க்க‌ அர‌சிய‌ல் செய்ய‌ வேண்டும்.
16. முஸ்லிம்க‌ள் த‌ம‌து த‌னித்துவ‌ அடையாள‌த்தை பாதுகாத்துக்கொண்டு த‌மிழ் ம‌ற்றும் சிங்க‌ள‌ அர‌சிய‌ல்வாதிகளுட‌ன் ச‌மூக உரிமைக‌ளை மைய‌ப்ப‌டுத்திய‌ ஒப்ப‌ந்த‌ங்க‌ளுட‌ன் ப‌ய‌ணிக்க‌ வேண்டும்.
17. முஸ்லிம் ச‌மூக‌ம் அர‌சிய‌லை உண‌ர்வுபூர்வ‌மாக‌ பார்க்காம‌ல் அறிவுப்பூர்வ‌மாக‌ பார்க்க‌ வேண்டும். அர‌சிய‌ல் க‌ட்சி என்ப‌து ம‌க்க‌ளின் தேவைக‌ளுக்குத்தானே த‌விர‌ க‌ட்சிக‌ளுக்காக‌ ம‌க்க‌ள் இல்லை. ம‌க்க‌ள் அதிகார‌த்தை வ‌ழ‌ங்கியும் ம‌க்க‌ளை பார்க்காம‌ல் இருக்கும் க‌ட்சி எந்த‌க்க‌ட்சியாக‌ இருந்தாலும் அத‌னை நிராக‌ரிக்கும் தெளிவு ம‌க்க‌ளிட‌ம் வ‌ர‌ வேண்டும்.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத