Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

நீங்க‌ள் எப்போது முஸ்லிம் காங்கிர‌சில் சேர்ந்தீர்க‌ள் எப்போது வில‌கினீர்க‌ள்

ஒருவ‌ர் கேட்டுள்ளார் நீங்க‌ள் எப்போது முஸ்லிம் காங்கிர‌சில் சேர்ந்தீர்க‌ள் எப்போது வில‌கினீர்க‌ள் என‌.
நான் என‌து 14 வ‌ய‌து முத‌ல் த‌லைவ‌ர் அஷ்ர‌பின் சிஷ்ய‌ன். முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் அர‌சிய‌ல் க‌ட்சியாக‌ 86ம் ஆண்டு பிர‌க‌ட‌ன‌ப்ப‌டுத்த‌ப்ப‌ட்ட‌து முதல் அக்க‌ட்சியில்தான் இருக்கிறேன். 1988ம் ஆண்டு க‌ட்சி ப‌திய‌ப்ப‌ட்டு 89ல் நான் முஸ்லிம் காங்கிர‌சின் இணைப்பாள‌ராக‌ த‌லைவ‌ர் அஷ்ர‌பால் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டேன்.
என‌க்கும் த‌லைவ‌ருக்குமிடையில் சில‌ த‌னிப்ப‌ட்ட‌ முர‌ண்பாடுக‌ள் ஏற்ப‌ட்ட‌ன‌. புலிக‌ளால் என‌து த‌ம்பி உட்ப‌ட‌ ப‌ல‌ க‌ல்முனை இளைஞ‌ர்கள் க‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்ட‌ விட‌ய‌த்தில் அஷ்ர‌ஃப் ச‌ரியான‌ அணுகு முறையை கையாண்டு அவ‌ர்க‌ளை விடுவிக்க‌ முய‌ல‌வில்லை என்ப‌து என‌க்குள் ம‌ன‌ வ‌ருத்த‌ம். அப்போது அஷ்ர‌ஃபால் கொண்டு வ‌ர‌ப்ப‌ட்ட‌ பிரேம‌தாச‌வுக்கும் புலிக‌ளுக்குமிடையில் நெருங்கிய‌ ந‌ட்பு இருந்த‌து.
ஆனாலும் நான் மு. காவிலிருந்து வில‌க‌வில்லை. அத‌ன் பின் 95ம் ஆண்டு ஜ‌னாதிப‌தி தேர்த‌லின் போது என‌க்கும் த‌லைவ‌ருக்குமிடையில் முர‌ண்பாடு ஏற்ப‌ட்ட‌து. அவ‌ர் ச‌ந்திரிக்காவை ஆத‌ரிக்க‌ வேண்டும் என‌ அறிக்கை விட்டார். ச‌ந்திரிக்கா த‌லைவ‌ரின் க‌ப்ப‌ல் அமைச்சை ப‌றித்த‌வ‌ர் என்ப‌தால் முஸ்லிம்க‌ள் அவ‌ரை ந‌ம்ப‌ முடியாது என்ப‌தால் ச‌ந்திரிக்காவை ஆத‌ரிக்க‌ முடியாது என‌ நான் அறிக்கை விட்டேன்.
த‌லைவ‌ரையே எதிர்க்கிறார் என‌ வால்க‌ள் குதித்த‌ போதும் த‌லைவ‌ர் என‌க்கெதிராக‌ ந‌ட‌வ‌டிக்கை எடுக்க‌வில்லை. நான் சொன்ன‌து உண்மை என்ப‌தை க‌டைசிக்கால‌த்தில் இறைவ‌ன் அவ‌ருக்கு புரிய‌ வைத்தேன்.
இன்று வ‌ரை நான் முஸ்லிம் காங்கிர‌சிலிருந்து வில‌கிக்கொண்ட‌தாக‌ க‌டித‌ம் கொடுக்க‌வுமில்லை. அவ‌ர்க‌ள் என்னை நீக்கிய‌தாக‌ க‌டித‌ம் அனுப்ப‌வுமில்லை, அனுப்ப‌வும் முடியாது. கார‌ண‌ம் நான் த‌லைவ‌ர் அஷ்ர‌பால் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌வ‌ன்.

நான் த‌லைவ‌ருக்கு ஜால்ரா அடிப்ப‌வ‌னாக‌ இருக்க‌வில்லை. ந‌ல்ல‌ விட‌ய‌ங்க‌ளை பாராட்டினேன். தீய‌தை ப‌கிர‌ங்க‌மாக‌ க‌ண்டித்தேன். த‌லைவ‌ர் உயிரோடு இருக்கும் வ‌ரை என‌து க‌ட்சியை ப‌திவ‌து ப‌ற்றி நான் சிந்திக்க‌வில்லை. மாறாக முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் ம‌ட்டுமே முஸ்லிம்க‌ளின் ப‌திவு செய்ய‌ப்ப‌ட்ட‌ க‌ட்சியாக‌ இருக்க‌ வேண்டும் என்ற‌ நிலைப்பாட்டிலேயே இருந்தேன்.
ஹ‌க்கீம் தலைமை பொறுப்பை எடுத்த‌ போது அவ‌ரை ஆத‌ரித்தேன். 2001ம் ஆண்டு த‌னித்த‌ர‌ப்பு த‌னி மாகாண‌ம் என்ப‌தெல்லாம் இப்போது பேச‌ முடியாது என‌ ஹ‌க்கீம் சொன்ன‌ போது அவ‌ரை ச‌மூக‌த்துரோகி என்றேன். இன்று வ‌ரை ஹ‌க்கீம் அப்ப‌டியேதான் இருக்கின்றார்.
உல‌மாக்க‌ள் த‌லைமையில் அர‌சியல் க‌ட்சி தேவை என்ப‌தை 1993ம் ஆண்டு முத‌ல் என‌து க‌ருத்தாக‌ இருந்த‌து.  ஆனாலும் நான் என‌து தொழிலில் கூடிய‌ க‌வ‌ன‌ம் செலுத்திய‌தால் அர‌சிய‌லில் முழு மூச்சாக‌ ஈடுப‌ட‌வில்லை.
அத‌ன் பின் 2005ம் ஆண்டு உல‌மா க‌ட்சியை ஆர‌ம்பித்தோம். அது ஆர‌ம்பிக்க‌ப்ப‌ட்ட‌ கால‌த்தில் காத்தான்குடியின் இணைப்பாள‌ராக‌ காத்தான்குடி அப்துல் ர‌ஹீம் மௌல‌வி சிற‌ப்பாக‌ க‌ட‌மையாற்றினார். பின்ன‌ர் அவ‌ர் த‌ன‌து தொழில் நிமித்த‌ம் ஒதுங்கிக்கொண்டார். நாம் அவ‌ரை வில‌க்கவில்லை.
உல‌மா க‌ட்சி இன்ன‌மும் தேர்த‌ல் திணைக்க‌ள‌த்தில் ப‌திவு பெற‌வில்லை. அத‌ற்கான‌ முய‌ற்சியில் உள்ளோம்.

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத