Skip to main content

அடிப்ப‌டைவாத‌ம் என்றால் என்ன‌?

  அடிப்படைவாதம்   (Fundamentalism)   என்பது வழக்கமாக சமயம் சார்ந்த நம்பிக்கைகளின் மீது வைக்கும் அசைவிலாத பற்றுறுதியைக் குறிக்கும். [1]   என்றாலும், இது சில சமயக் குழுக்களின் விவிலிய இலக்கியத்தைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் போக்கை, அதாவது அதில் குறிப்பிட்டுள்ள வேதாகம உரைகளையும் வறட்டுவாய்பாடுகளையும் கருத்தியல்களையும் பின்பற்றும் நடைமுறைப் போக்கையும் அதன் உட்குழு புறக்குழு பாகுபாட்டை பற்றிகொண்டு ஒழுகுதலையும் குறிக்கிறது. [2] [3] [4] [5]   இது குறிப்பிட்ட சமய உறுப்பினர்கள் பிறழ்ந்த ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றும்போது, தூய்மைவாத நிலையில் முந்தைய கருத்தியல்களுக்கு மீட்பதில் உறுதிப்பாட்டையும் விருப்பார்வத்தையும் முன்வைக்கும் போக்காகும். இதனால், இந்நிறுவப்பட்ட மறைசார் அடிப்படைகளில் நின்று, இவ்வடிப்படைகள் சார்ந்தெழும் பன்முகக் கருத்துகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு குழுவுள்ளே அனைவராலும் ஏற்கப்பட்ட பொது கருத்தேற்பாக அடிப்படைவாதம் உருவாக்குகிறது.   [6]   சூழலைச் சார்ந்து, அடிப்படைவாதம் ஒருபுறம் சாய்வதாக அல்லது கோடியதாக அமையுமே ஒழிய நொதுமல்/பொதுநிலையை ஏற்பதில்லை. இது, இடதுசாரி, வலதுசாரி அரசியல் கண்ணோட்டங்களைச் சில

ஒரு க‌ட்சி செய‌ற்ப‌ட‌ வேண்டுமாயின் அவ‌சிய‌ம் ப‌ண‌ம் தேவை

Kalmunai Rafeek

ம‌க்க‌ள் செல்வாக்குள்ள‌ க‌ட்சியின் மூல‌ம் அர‌சிய‌ல் முக‌வரியை பெறாத‌ ஒருவ‌ர் த‌னிக்க‌ட்சி ஒன்றை ஆர‌ம்பித்து அத‌னை வ‌ள‌ர்த்தெடுப்ப‌து சாதார‌ண‌ விட‌ய‌ம‌ல்ல‌. இந்த‌ நிலையில் நிறைய‌ ப‌ண‌ம் தேவை. இத‌னை க‌ட்சியின் ஆத‌ர‌வாள‌ர்க‌ள் வ‌ழ‌ங்க‌ வேண்டும் அல்ல‌து வ‌ழ‌ங்கி வைக்க‌ உழைக்க‌ வேண்டும். இப்ப‌டித்தான் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் வ‌ள‌ர்த்தெடுக்க‌ப்ப‌ட்ட‌து.

ஆனால் உல‌மா க‌ட்சியை பொறுத்த‌வ‌ரை இத்த‌கைய‌ நிதி உத‌வி எதுவும் இல்லாம‌ல் த‌லைவ‌ரின் த‌னிப்ப‌ட்ட‌ பொருளாதார‌ உத‌வியை வைத்தே வ‌ள‌ர‌ முய‌ற்சித்து வ‌ருகிற‌து.

க‌ட‌ந்த‌ ஆட்சியில் ம‌ஹிந்த‌வுக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ 2005 முத‌ல் உல‌மா க‌ட்சி செய‌ற்ப‌ட்ட‌ போதும் அக்க‌ட்சியை வ‌ள‌ர்ப்ப‌த‌ற்குரிய‌ எந்த‌ உத‌வியையும் ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ த‌ர‌ப்பு செய்யாதது பெரும் த‌வ‌றாகும். நிதியுத‌வி ம‌ற்றும் க‌ட்சி முக்கிய‌ஸ்த‌ர்க‌ளுக்கான‌ ப‌த‌விக‌ள் என‌ எதுவும் வ‌ழ‌‌ங்க‌ப்ப‌ட‌வில்லை.  அல‌வி மௌலானா போன்றோர் முஸ்லிம் காங்கிர‌ஸ் போன்றோர் த‌ம‌க்கு இருந்தால் அது போதும் என‌ ம‌ஹிந்த‌ த‌ர‌ப்பு நினைத்த‌து. க‌டைசியில் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் காலை வாரிய‌ போதுதான் முழித்தார்க‌ள்.

ஒரு க‌ட்சி செய‌ற்ப‌ட‌ வேண்டுமாயின் அவ‌சிய‌ம் ப‌ண‌ம் தேவை. கூட்ட‌ங்க‌ள், மாநாடுக‌ள், ச‌ந்திப்புக்க‌ள் என‌ ந‌டைபெறுவ‌தாயின்  அத‌ற்கான‌ ஏற்பாடுக‌ள், ஏற்பாடு செய்யும் அங்க‌த்த‌வ‌ர்க‌ளின் செய‌ற்பாடுக‌ளுக்கு அவ‌சிய‌ம் ப‌ண‌ம் தேவை. இத‌ற்காக‌ ஒரு அர‌சிய‌ல் க‌ட்சி ப‌ண‌ம் வ‌சூலிப்ப‌து அல்ல‌து தாம் ஆத‌ர‌வு வ‌ள‌ங்கும் பெரிய‌ க‌ட்சியிட‌ம் ப‌ண‌ம் பெறுவ‌து த‌வ‌ற‌ல்ல‌.  ஆனால் ம‌க்க‌ளின் வாக்குக‌ளை பேர‌ம் பேசி ப‌ண‌த்துக்கு விற்ப‌துதான் மோச‌மான‌ செய‌லாகும். அதுவும் அப்ப‌ண‌த்தை சில‌ர் சுருட்டிக்கொண்டு விடுவ‌து மிக‌ப்பெரிய‌ துரோக‌மாகும்.

இப்போதெல்லாம் ப‌ல‌ர் உல‌மா க‌ட்சி ம‌ஹிந்த‌வுக்கு ஆத‌ர‌வாக‌ பேசுவ‌தால் ம‌ஹிந்த‌ ப‌ண‌ம் கொடுத்திருப்பார் என‌ நினைக்கிறார்க‌ள். எழுதுகிறார்க‌ள். அவ்வாறு ம‌ஹிந்த‌ ப‌ண‌ம் கொடுத்திருந்தால் இந்நேர‌ம் உல‌மா க‌ட்சி பாரிய‌ வ‌ள‌ர்ச்சியை பெற்றிருக்கும். குறிப்பாக‌ கிழ‌க்கில் அதீத‌ செல்வாக்கை பெற்றிருக்கும்.
அத்துட‌ன் ப‌ல‌ பாரிய‌ கூட்ட‌ங்க‌ளை ப‌ல‌ இட‌ங்க‌ளிலும் ந‌ட‌த்தியிருக்கும். மாறாக‌ ம‌ஹிந்த‌ த‌ர‌ப்பு ஒரு ச‌த‌மும் ப‌ண‌ம் கொடுக்காத‌தால் ஊட‌க‌ அறிக்கையுட‌ன் உல‌மா க‌ட்சியின் செய‌ற்பாடு சுருங்கியுள்ள‌து. ஆனாலும் முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்தின் ம‌த்தியில் ம‌ஹிந்த‌வின் பெறுமான‌த்தை உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் த‌ன‌து எழுத்துக்க‌ள் மூல‌ம் ஊட‌க‌ ம‌ய‌ப்ப‌டுத்திய‌தால் த‌ற்போது ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்சவின் தேவையை உண‌ர‌ச்செய்துள்ள‌மை உல‌மா
க‌ட்சிக்கு கிடைத்த‌ பெரு  வெற்றியாகும்.
K

Comments

Popular posts from this blog

ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் அமைப்பாள‌ராக ச‌தீக்‌

  வ‌ன்னி மாவ‌ட்ட‌த்தை சேர்ந்த‌ எம். எஸ். எம்.  ச‌தீக்  அவ‌ர்க‌ள் ஐக்கிய‌ காங்கிர‌ஸ் க‌ட்சியின் (உல‌மா க‌ட்சியின்) தேசிய‌ அமைப்பாள‌ராக‌வும் உய‌ர் ச‌பை உறுப்பின‌ராக‌வும்  நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டுள்ளார். அண்மையில் ஸூம் மூல‌ம் ந‌டை பெற்ற‌ க‌ட்சியின்  விசேட‌ உய‌ர் ச‌பைக்கூட்ட‌த்தின் போது க‌ட்சியின் த‌லைவ‌ர் முபாற‌க் அப்துல் ம‌ஜீதின் சிபாரிசின் பேரில் இவ‌ர் நிய‌மிக்க‌ப்ப‌ட்டார்.

நோன்பு, ஹஜ் பிறை சர்ச்சைகளும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

-முபாறக் அப்துல் மஜீத் மௌலவி – - பிறை பார்த்து நோன்பு பிடித்தல், பிறை கண்டு நோன்புப் பெருநாளை எடுத்தல், ஹஜ் பிறையின் ஆரம்பம், அரபா நாள் என்பன சமீப காலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நவீன பிரச்சினைகளாகும். வானொலி, தொலைபேசி, சட்டலைட் போன்றவை இல்லாத ஒரு காலத்தில் இது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கவில்லை. மாறாக இது பரவலாக்கப்பட்டு உலகம் ஒரு குறுகிய, சிறிய கிராமமாக உருவெடுத்துள்ள நிலையிலேயே இப்பிரச்சினைகள் எழுந்துள்ளன. இன்றைய உலகம் என்பது ஒரு மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் அடங்குமளவு சுருங்கிவிட்ட நிலையில் முஸ்லிம் சமூகம் மத்தியில் இந்தக்கருத்துக்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், அவை பற்றிய தெளிவையும் எதிர் பார்ப்பதில் அர்த்தமுண்டு. இது விடயம் ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்தமைக்கு பல நியாயமான காரணங்களும் உள்ளன. அத்தகைய நியாயங்களை நாம் குர்ஆன், ஹதீத் நிலைமையில் நின்று ஆராயும் போது பல தெளிவுகள் நமக்கு ஏற்படும். ஆகவே, பிறை விடயத்தை நாம் ஆராயும் போது குர்ஆன், ஹதீத் ஆதாரங்கள், சூழல், நவீன தொழில் நுட்பம் என்பனலற்றை கருத்திற் கொள்ள வேண்டியது அவசியமானதாகும். இந்த வகையிலேயே நாம் பிறைக்குரிய சர்சையை அணுக வேண்டும். அந்த வகைய

ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்

ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத்தும் ஹக்கீமை சமூக துரோகி என குற்றம் சாட்டி அரசியல் செய்யும் முஸர்ரப்பும் இதுவே இவர்களின் அரசியல் வியூகம் ...................................................................... ரிசாத்தின் வர்த்தக அமைச்சால் பொத்துவிலுக்கோ அல்லது அம்பாரை மாவட்டத்தின் மக்களுக்கோ கிடைத்த நன்மைகள் என்ன? அம் மக்களுக்கு நன்மை கிடைத்ததோ இல்லையோ அந்த மக்களை காட்டி அவருக்கு அரபு நாடுகளில் கிடைத்த நிதிகளே அதிகம். அவர்கள் சொல்லும் 50 வீடு எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? அவர்கள் சொல்லும் பள்ளி வாயலுக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி எங்கிருந்து வந்தது? எந்த வர்த்தக அமைச்சினால் வந்தது? இன்று இளைஞர்களை ஒன்றுபடச் சொல்லும் முஸர்ரப்பினால் ரிசாத்தை கொண்டு எத்தனை இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது? அவரின் அமைச்சைக் கொண்டு இந்த அம்பாரை மாவட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு தொழில் பேட்டை அமைக்கப்பட்டதா? சம்மாந்துறையில் அமைப்பேன் எனக் கூறி அம் மக்களை ஏமாற்றியதே மீதியானது இவ்வாறான பொய் பொத்தலோடு நாம் எவ்வாறு ஒன்றுபடுவது? ஒவ்வொரு முறையும் ஞானசாரவை தூண்டி அரசியல் செய்யும் ரிசாத