Skip to main content

இலவன்குளப்பாதையைபுனரமைத்துமீண்டும்திறந்துவிடுங்கள் – பாராளுமன்றத்தில்அமைச்சர்ரிஷாட்கோரிக்கைசதிமுயற்சியினால்இடைநிறுத்தப்பட்டஇலவன்குளப்பாதையைபுனரமைத்துமீண்டும்திறந்துவிடுங்கள்பாராளுமன்றத்தில்அமைச்சர்ரிஷாட்கோரிக்கை
-ஊடகப்பிரிவு
சுயநலம்கொண்டவர்களின்சதிமுயற்சியினால்இடைநிறுத்தப்பட்டபுத்தளம்இலவன்குளப்பாதையைமீண்டும்புனரமைக்கநடவடிக்கைஎடுத்துகொழும்புபுத்தளம் - சங்குபிட்டிவழியாகயாழ்ப்பாணத்திற்குசெல்லும்மக்களின்பயணத்தைஇலகுபடுத்துமாறுஅமைச்சர்ரிஷாட்பதியுதீன்இன்று (23)மாலைபாராளுமன்றில்கோரிக்கைவிடுத்தார்.
அமைச்சர்களானலக்ஷ்மன்கிரியெல்ல, மகிந்தசமரசிங்கஆகியோரின்அமைச்சின்கீழானகுழுநிலைவிவாதத்தில்அவர்உரையாற்றும்போதேஇந்தக்கோரிக்கையைவிடுத்தார்.
இலவன்குளப்பாதையைபுனரமைப்பதன்மூலம்சுமார் 120கி. மீற்றர்பயணத்தூரத்தில்குறைவுஏற்படுகின்றது. இதன்மூலம்மக்களுக்குநன்மைஏற்படுவதுடன்நாட்டின்பொருளாதாரமேம்பாட்டிற்கும்அதுஉதவுமெனஅமைச்சர்கூறினார்.
பாராளுமன்றத்தில்அமைச்சர்ரிஷாட்உரையாற்றும்போதுமேலும்கூறியதாவது,
உயர்கல்வி, மற்றும்வீதிஅபிவிருத்திஅமைச்சர்லக்ஷ்மன்கிரியெல்லவைஎன்அரசியல்வாழ்வில்நான்ஒருபோதுமேமறக்கமுடியாது. அவர்தனதுஅமைச்சுக்களைதிறம்படநடாத்திவருகிறார். இலங்கையின்பாதைஅபிவிருத்தியில்அவர்மேற்கொண்டுள்ளபணிகள்பாராட்டத்தக்கது.
நமதுநாட்டின்பல்கலைக்கழகங்களில்முஸ்லிம்மாணவர்கள்சிலஇடர்பாடுகளைசந்தித்தபோதுஅந்தமாணவர்களின்பிரதிநிதிகளைகொழும்பில்அவரதுஅமைச்சுக்குஅழைத்துநாங்கள்குறைபாடுகளைவெளிப்படுத்திகலந்துரையாடியபோதுபல்கலைக்கழகஉபவேந்தர்களையும்அங்குவரவழைத்துஅவற்றுக்கானதீர்வைப்பெற்றுத்தந்தார். அத்துடன்தென்கிழக்குபல்கலைக்கழகத்தில்பொறியியல்பீடம்மூடப்படும்அபாயம்ஏற்பட்டபோதுஅந்தவிடயத்தைநாம்அவரிடம்சுட்டிக்காட்டியபோதுஅதற்கும்தீர்வைப்பெற்றுத்தந்துபொறியியல்பீடத்தைதொடர்ந்தும்இயங்கவழிசெய்தார். இவற்றைநான்நன்றியுணர்வுடன்இங்குநினைவுகூர்கின்றேன்.
புத்தளம்மாவட்டம்மீனவத்தொழிலைபெரிதும்நம்பியிருக்கும்மாவட்டம். எனவேநவீனமீன்பிடித்தொழிலைஊக்குவிப்பதற்குஏதுவாகவயம்பபல்கலைக்கழகத்தில்கடற்றொழில்நீரியல்வளபீடமொன்றைஉருவாக்குமாறுவேண்டுகோள்விடுக்கின்றேன். இந்தமாவட்டத்தின்கற்பிட்டி, கண்டக்குடா, ரெட்பானா, பள்ளிவாசல்துறை, முசல்பிட்டி, முதலைப்பாளி, ஆளங்குடாபோன்றகடற்கரைப்பிரதேசங்களைமையப்படுத்திஇந்தப்பீடத்தைஅமைக்குமாறுவேண்டுகிறேன். இதனால்மீனவத்தொழிலில்ஒருநவீனமாற்றத்தைகாணமுடியுமெனநம்புகின்றேன். அதேபோன்றுபுத்தளம்மாவட்டத்தில்சுற்றுலாத்துறைக்குப்பேர்போனகற்பிட்டியைமையமாகக்கொண்டுவயம்பபல்கலைக்கழகத்தின்சுற்றுலாமற்றும்விருந்தோம்பும்பண்புகல்விப்பீடத்தைஆரம்பித்துசுற்றுலாத்துறையைமென்மேலும்வளர்ச்சிபெறசெய்வதற்குஉதவுமாறுவேண்டுகிறேன்.
மர்ஹூம்அஷ்ரப்பினால்இனஒற்றுமையைக்கருத்திற்கொண்டுமுன்னாள்ஜனாதிபதிசந்திரிக்காபண்டாரநாயக்காவின்அனுசரணையில்அமைக்கப்பட்டதென்கிழக்குபல்கலைக்கழகம்இன்றுஅந்தபிரதேசமாணவர்களின்உயர்கல்விவளர்ச்சியில்பெரிதும்பங்களித்துவருகின்றது. முன்னாள்உபவேந்தர்களானஎம்எல் காதர், ஹுஸைன்இஸ்மாயில்மற்றும்கலாநிதிஇஸ்மாயில்ஆகியோர்இந்தபல்கலைக்கழகத்தில்சிறந்தகல்விப்பணிசெய்தனர். தற்போதுபேராசிரியர்நாசிம்துணைவேந்தராகபணியாற்றுகின்றார்.  முன்னாள்உபவேந்தர்கலாநிதிஇஸ்மாயிலுக்குகடந்தகாலங்களில்பல்வேறுஅநீதிகள்இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றைநிவர்த்திசெய்துஅவருக்குநீதியைப்பெற்றுக்கொடுக்குமாறுவேண்டுகோள்விடுக்கின்றேன்.
நான்பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்மன்னார்மாவட்டத்திலும்மீன்பிடித்தொழில்மேலோங்கியிருக்கின்றது. எனவேசிறியதீவானமன்னார்மாவட்டகடலோரபிரதேசங்களைமையமாகக்கொண்டுயாழ்பல்கலைக்கழகத்தில்கடற்றொழில்நீரியல்வளபீடமொன்றைஅங்குஅமைக்குமாறும்வேண்டுகின்றேன்.
உயர்கல்விஅமைச்சின்கீழானஇலங்கைஉயர்தொழில்நுட்பகல்விநிறுவனத்தின்கீழ்பல்வேறுகற்கைநெறிகள்பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அதேபோன்றுகடற்றொழில்நீரியல்வளகற்கைநெறியொன்றையும்ஆரம்பிப்பதுமிகவும்பொருத்தமானதெனநான்கருதுகின்றேன்.
வவுனியாவில்இருக்கும்பல்கலைக்கழகஉபபிரிவுக்குவேண்டியவசதிகளைசெய்துகொடுக்குமாறும்யாழ்பல்கலைக்கழகவளர்ச்சிக்குமேலும்உதவிகளைநல்குமாறும்இந்தஉயர்சபையில்கேட்கின்றேன்.அதேபோன்றுமுன்னர்ஆரம்பிக்கப்பட்டதுபோன்றுநாட்டின்பலபாகங்களில்பல்கலைக்கழககல்லூரிகளைஅமைக்குமாறும்வேண்டுகின்றேன்.
அமைச்சர்மகிந்தசமரசிங்கவும்தனதுஅமைச்சைமிகவும்சிறந்தமுறையில்மேற்கொண்டுசெல்கின்றார். அவரதுஅமைச்சின்கீழ்வரும்சிலிண்டெக்நிறுவனத்திற்குஅதிகநிதிஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின்விஞ்ஞானிகள்பலர்பணியாற்றும்இந்தநிறுவனம்எதிர்காலத்தொழில்நுட்பஅறிவைமேம்படுத்துவதற்கானபலநடவடிக்கைகளைமேற்கொண்டுள்ளமைமெச்சத்ததக்கதுஎன்றும்அமைச்சர்குறிப்பிட்டார்.

Comments

Popular posts from this blog

அதாவுல்லாவை புக‌ழும் ஹ‌ரீஸ்

ஒவ்வொரு நிமிடமும் நம்மை நோக்கி எறிகணைகள் வந்த வண்ணமே இருக்கிறது. நாங்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு இனி செயலாற்ற முன்வர வேண்டும். அம்பாறை மாவட்டத்தில் உள்ள சகல அரசியல் கட்சி முக்கியஸ்தர்களும் ஒன்றிணைந்து எதிர்வரும் பொதுத்தேர்தலை சந்தித்து நாங்கள் ஒற்றுமையாக வாக்களித்தால் அம்பாறை மாவட்டத்தில் இருந்து ஐந்து முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவாவார்கள் என ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் பிரதித்தலைவரும் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சருமான சட்டத்தரணி  எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ் தெரிவித்தார்.

 தொடர்ந்தும் அங்கு பேசும் போது,

கல்முனை பிரதேச விவகாரம் பற்றிய பிரதமருடனான கலந்துரையாடலுக்கு குறித்த தொகுதியின் மக்கள் பிரதிநிதியாகிய எனக்கு எவ்வித அழைப்புக்களும் விடுக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. நான் நேரடியாக பிரதமர் மஹிந்தவை சந்தித்து மக்களின் பிரச்சினையை பற்றி தெளிவாக விளக்கியவுடன் அன்று மாலை என்னையும் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளுமாறும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை தான் செய்வதாகவும் வாக்குறுதியளித்தார். அதன் பிரகாரமே நான் அக்கூட்டத்திற்க்கு சென்று வரவேற்பறையில் காத்திருந்தேன். அங்கு கலந்து கொண்டிருந்த முக்கிய பிரமுகர்கள் பலரும் அதிருப்தியுடன…

Sri Lanka COSMI Founder President appointed to London’s Peace Institute

The Founder President of Sri Lanka’s Confederation of Micro, Small and Medium Industries (COSMI) has been appointed as the Co-Chairperson of theLondon based Global Peace Institute (GPI)which conducts interdisciplinary research in several thematic fields including international relations and politics. By this high profile appointment made on 15 January, GPI seeks COSMI Founder President Nawaz Rajabdeen’s contributions to improve its training and research efforts. GPI is a think tank run by the UK based Global Peace Ins. (GPI) CIC, an independent non-profit, non-governmental organization. GPI works for global peace and resilience through peace education, dialogue, training, creating awareness and research. COSMI Founder President Rajabdeen, as an honorary member, is also tasked by GPI to promote its programs, add value to research work, and also will be required to attend various GPI events. “I am thankful to GPI for enlisting me for their ongoing and vast efforts” said COSMI Founder Pres…

மைத்திரிபால ஒரு புத்திஜீவியாகவோ, அறிஞராகவோ அவருடைய ஆட்சிக் காலத்தில் செயற்படவில்லை.

சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளே
பிரதமர் யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் !

சஜீத் − ரணில் பிரச்சினை
கூட்டனிக்கு பாதிப்பில்லை !!

நான் நிரபராதி என்பதை
சிங்கள மக்கள் உணர்வர் !!!

ஆட்சியில் இணையுமாறு அழைப்பு
வந்தால் தீர்மானிக்கலாம் !!!!

அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தேசியத் தலைவர் ரிஷாத் பதியுதீன் பி.பி.சிக்கு பரபரப்பு பேட்டி....

அப் பேட்டியில் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது...;

கேள்வி:
தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கும் முஸ்லிம் தலைவர்களை தமது அரசாங்கத்தில் சேர்த்துக் கொள்வதில்லை என்றுகூறி ஆளுந்தரப்பு நிராகரித்திருப்பது பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?

பதில்:
ஆளுங்கட்சியில்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற நிலைப்பாட்டுடன் நாம் அரசியல் செய்யவில்லை.

கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு கிடைத்த 69 லட்சம் வாக்குகளை எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தலில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அணியினர் ஒட்டுமொத்தமாகப் பெற்றாலும், அவற்றினைக் கொண்டு நாடாளுமன்றத்திலுள்ள 225 ஆசனங்களில் 105 ஆசனங்களை மட்டுமே கைப்பற்ற முடியும். அதேவேளை, எதிர்த்தரப்பினருக்கு 119 ஆசனங்கள் கிடைக்கும். எனவே, எதிர்வரும் பொதுத் தேர்தல் சவால் மிகுந்ததாகவே அமையும்…