Thursday, November 24, 2016

இலவன்குளப்பாதையைபுனரமைத்துமீண்டும்திறந்துவிடுங்கள் – பாராளுமன்றத்தில்அமைச்சர்ரிஷாட்கோரிக்கைசதிமுயற்சியினால்இடைநிறுத்தப்பட்டஇலவன்குளப்பாதையைபுனரமைத்துமீண்டும்திறந்துவிடுங்கள்பாராளுமன்றத்தில்அமைச்சர்ரிஷாட்கோரிக்கை
-ஊடகப்பிரிவு
சுயநலம்கொண்டவர்களின்சதிமுயற்சியினால்இடைநிறுத்தப்பட்டபுத்தளம்இலவன்குளப்பாதையைமீண்டும்புனரமைக்கநடவடிக்கைஎடுத்துகொழும்புபுத்தளம் - சங்குபிட்டிவழியாகயாழ்ப்பாணத்திற்குசெல்லும்மக்களின்பயணத்தைஇலகுபடுத்துமாறுஅமைச்சர்ரிஷாட்பதியுதீன்இன்று (23)மாலைபாராளுமன்றில்கோரிக்கைவிடுத்தார்.
அமைச்சர்களானலக்ஷ்மன்கிரியெல்ல, மகிந்தசமரசிங்கஆகியோரின்அமைச்சின்கீழானகுழுநிலைவிவாதத்தில்அவர்உரையாற்றும்போதேஇந்தக்கோரிக்கையைவிடுத்தார்.
இலவன்குளப்பாதையைபுனரமைப்பதன்மூலம்சுமார் 120கி. மீற்றர்பயணத்தூரத்தில்குறைவுஏற்படுகின்றது. இதன்மூலம்மக்களுக்குநன்மைஏற்படுவதுடன்நாட்டின்பொருளாதாரமேம்பாட்டிற்கும்அதுஉதவுமெனஅமைச்சர்கூறினார்.
பாராளுமன்றத்தில்அமைச்சர்ரிஷாட்உரையாற்றும்போதுமேலும்கூறியதாவது,
உயர்கல்வி, மற்றும்வீதிஅபிவிருத்திஅமைச்சர்லக்ஷ்மன்கிரியெல்லவைஎன்அரசியல்வாழ்வில்நான்ஒருபோதுமேமறக்கமுடியாது. அவர்தனதுஅமைச்சுக்களைதிறம்படநடாத்திவருகிறார். இலங்கையின்பாதைஅபிவிருத்தியில்அவர்மேற்கொண்டுள்ளபணிகள்பாராட்டத்தக்கது.
நமதுநாட்டின்பல்கலைக்கழகங்களில்முஸ்லிம்மாணவர்கள்சிலஇடர்பாடுகளைசந்தித்தபோதுஅந்தமாணவர்களின்பிரதிநிதிகளைகொழும்பில்அவரதுஅமைச்சுக்குஅழைத்துநாங்கள்குறைபாடுகளைவெளிப்படுத்திகலந்துரையாடியபோதுபல்கலைக்கழகஉபவேந்தர்களையும்அங்குவரவழைத்துஅவற்றுக்கானதீர்வைப்பெற்றுத்தந்தார். அத்துடன்தென்கிழக்குபல்கலைக்கழகத்தில்பொறியியல்பீடம்மூடப்படும்அபாயம்ஏற்பட்டபோதுஅந்தவிடயத்தைநாம்அவரிடம்சுட்டிக்காட்டியபோதுஅதற்கும்தீர்வைப்பெற்றுத்தந்துபொறியியல்பீடத்தைதொடர்ந்தும்இயங்கவழிசெய்தார். இவற்றைநான்நன்றியுணர்வுடன்இங்குநினைவுகூர்கின்றேன்.
புத்தளம்மாவட்டம்மீனவத்தொழிலைபெரிதும்நம்பியிருக்கும்மாவட்டம். எனவேநவீனமீன்பிடித்தொழிலைஊக்குவிப்பதற்குஏதுவாகவயம்பபல்கலைக்கழகத்தில்கடற்றொழில்நீரியல்வளபீடமொன்றைஉருவாக்குமாறுவேண்டுகோள்விடுக்கின்றேன். இந்தமாவட்டத்தின்கற்பிட்டி, கண்டக்குடா, ரெட்பானா, பள்ளிவாசல்துறை, முசல்பிட்டி, முதலைப்பாளி, ஆளங்குடாபோன்றகடற்கரைப்பிரதேசங்களைமையப்படுத்திஇந்தப்பீடத்தைஅமைக்குமாறுவேண்டுகிறேன். இதனால்மீனவத்தொழிலில்ஒருநவீனமாற்றத்தைகாணமுடியுமெனநம்புகின்றேன். அதேபோன்றுபுத்தளம்மாவட்டத்தில்சுற்றுலாத்துறைக்குப்பேர்போனகற்பிட்டியைமையமாகக்கொண்டுவயம்பபல்கலைக்கழகத்தின்சுற்றுலாமற்றும்விருந்தோம்பும்பண்புகல்விப்பீடத்தைஆரம்பித்துசுற்றுலாத்துறையைமென்மேலும்வளர்ச்சிபெறசெய்வதற்குஉதவுமாறுவேண்டுகிறேன்.
மர்ஹூம்அஷ்ரப்பினால்இனஒற்றுமையைக்கருத்திற்கொண்டுமுன்னாள்ஜனாதிபதிசந்திரிக்காபண்டாரநாயக்காவின்அனுசரணையில்அமைக்கப்பட்டதென்கிழக்குபல்கலைக்கழகம்இன்றுஅந்தபிரதேசமாணவர்களின்உயர்கல்விவளர்ச்சியில்பெரிதும்பங்களித்துவருகின்றது. முன்னாள்உபவேந்தர்களானஎம்எல் காதர், ஹுஸைன்இஸ்மாயில்மற்றும்கலாநிதிஇஸ்மாயில்ஆகியோர்இந்தபல்கலைக்கழகத்தில்சிறந்தகல்விப்பணிசெய்தனர். தற்போதுபேராசிரியர்நாசிம்துணைவேந்தராகபணியாற்றுகின்றார்.  முன்னாள்உபவேந்தர்கலாநிதிஇஸ்மாயிலுக்குகடந்தகாலங்களில்பல்வேறுஅநீதிகள்இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றைநிவர்த்திசெய்துஅவருக்குநீதியைப்பெற்றுக்கொடுக்குமாறுவேண்டுகோள்விடுக்கின்றேன்.
நான்பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்மன்னார்மாவட்டத்திலும்மீன்பிடித்தொழில்மேலோங்கியிருக்கின்றது. எனவேசிறியதீவானமன்னார்மாவட்டகடலோரபிரதேசங்களைமையமாகக்கொண்டுயாழ்பல்கலைக்கழகத்தில்கடற்றொழில்நீரியல்வளபீடமொன்றைஅங்குஅமைக்குமாறும்வேண்டுகின்றேன்.
உயர்கல்விஅமைச்சின்கீழானஇலங்கைஉயர்தொழில்நுட்பகல்விநிறுவனத்தின்கீழ்பல்வேறுகற்கைநெறிகள்பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன. அதேபோன்றுகடற்றொழில்நீரியல்வளகற்கைநெறியொன்றையும்ஆரம்பிப்பதுமிகவும்பொருத்தமானதெனநான்கருதுகின்றேன்.
வவுனியாவில்இருக்கும்பல்கலைக்கழகஉபபிரிவுக்குவேண்டியவசதிகளைசெய்துகொடுக்குமாறும்யாழ்பல்கலைக்கழகவளர்ச்சிக்குமேலும்உதவிகளைநல்குமாறும்இந்தஉயர்சபையில்கேட்கின்றேன்.அதேபோன்றுமுன்னர்ஆரம்பிக்கப்பட்டதுபோன்றுநாட்டின்பலபாகங்களில்பல்கலைக்கழககல்லூரிகளைஅமைக்குமாறும்வேண்டுகின்றேன்.
அமைச்சர்மகிந்தசமரசிங்கவும்தனதுஅமைச்சைமிகவும்சிறந்தமுறையில்மேற்கொண்டுசெல்கின்றார். அவரதுஅமைச்சின்கீழ்வரும்சிலிண்டெக்நிறுவனத்திற்குஅதிகநிதிஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின்விஞ்ஞானிகள்பலர்பணியாற்றும்இந்தநிறுவனம்எதிர்காலத்தொழில்நுட்பஅறிவைமேம்படுத்துவதற்கானபலநடவடிக்கைகளைமேற்கொண்டுள்ளமைமெச்சத்ததக்கதுஎன்றும்அமைச்சர்குறிப்பிட்டார்.

No comments:

Post a Comment

காலைக்கதிர் பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் என். வித்யாதரன் அவர்களுடன் யாழில் ஒரு இனிய மகிழ்வான மாலைப்பொழுது

உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் வடபகுதி ஊடக நண்பர்கள் வட்டத்துடன் இணைந்து அகவை அறுபதை கண்ட  மூத்த ஊடகவியலாளர், காலைக்கதிர் பத்திரிகையின் ப...