Monday, September 21, 2015

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ාාංශය තත්ොරතුරු

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ාාංශය තත්ොරතුරු හා මාධ්‍‍ කකකය 2015 සැප්තැම්බර් 20 ප්‍රවෘත්ති ධ්‍යක්ෂතුමා ප්‍රවෘත්ති රර්තතුමා ප්‍රවෘත්ති ිවේදනයයි ලබන වසතේදී පළාත් පාලන මැතිවරණය තකොට්ඨාශ ක්‍රමය ලබය වෘසේර් පැවෘැ්තවීාට ිවයමිත පළ ්ත ප ලය ාැි වෘරණය පවෘි ය නීි ය ධනුවෘ ේරොට්ඨ ශ ක්‍රායට පැවෘැ්තියය ුතුම බවෘ පළ ්ත සභ සහ පළ ්ත ප ලය ධා තය යිසර් ුසසතතය ාහත පවෘසයවෘ ධා තයවෘරය ේම් බවෘ පැවෘුවේද යේ (19 ේසයුවර න ) ේපරවෘරුේද ධසතගිරි සහ ාල්වෘුම ාහ ය හිමිවෘරුන් බැහැනැකීේාන් ධයුමරුවෘ ා ්‍ය ේවෘත ධනහසත නක්ෂවෘමින් එේාන්ා පළ ්ත ප ලය ආයතය වෘලට සතවෘ ධීයවෘ රටුතුම කිරීාට ධවෘශය පරිසරය සරසත රරය බවෘන යිසර් ුසසතතය ාහත ේාහිදී ප්‍රර ශ රළ යේ ේපරවෘරුේද ධසතගිරි සහ ාල්වෘුම ාහ ය හිමිවෘරුන් හුසවූ ධා තයවෘරය නන්වෘහන්ේස ල ේ ධනුශ සය ලබ ත්තත ේාහිදී සියම් ාහ ිවර ේ ධසතගිරි ප ර්ශවෘේ ාහ ය හිමියන් ප්‍රර ශ රේළ ේම් වෘයියට රේට් ධපර ්‍ වෘල වෘර්්‍යයක්ෂ ඇි වී ි ේබය බවෘි ේම් පිළිබඳවෘ රජේ ියේශ ත ධවෘ්‍ යය ේයොුසවී ඇතැි යිසර් ුසසතතය ාහත නන්වෘහන්ේස ට ප්‍රර ශ රළ එේාන්ා ජ ි ය වෘශේයන් ේබන ේවෘන්ේයොරර ආර් සම්බන්්‍න් ාහත ියපක්ෂත ය යරවෘරය කිරීා පිළිබඳවෘන ේාහිදී ාහය හිමියන් ප්‍රස නය පළරළ ආර් සම්බන්්‍න් ියපක්ෂත ය යරවෘරය නුමේර් ධන්තවෘ නය පර ජය රළ ුතුම බවෘ ධා තය යිසර් ුසසතතය ාහත ේාහිදී ප්‍රර ශ රළ ධා තයවෘරය පැවෘුවේද ඇතැම් ුවු ජ ි ර පක්ෂත තාන්ේ පගුවවෘ තැය පාණක්ෂ සිත ේේශප ලයය රරය බවෘ්ත තාන් කිසිදිේයර ජ ි ය පනයම් රරේතය ේේශප ලයය ේයොරරය බවෘි සන්්‍ යේ ේසුව පක්ෂත ඔවුන් ශක්ෂි ා්තවීාට න්තසහ තිවේදී ජය ධිපි වෘරය ශ්‍රී ලගර ිවනහසත පක්ෂතය ශක්ෂි ා්ත කිරීාට න්තසහ රරය බවෘ ේාහිදී ධාතයවෘරය ේපන්වෘ ුනන්ය යිසර් ුසසතතය ාහත ප්‍රර ශ රේළ ජය ධිපි වෘරය ේ සහ ධතාැි වෘරය ේ සේහෝනර්තවෘය බිම් ාට්ටේම් ප ක්ෂෂිරය ේවෘත ය ුතුම බවෘි යිසර් ුසසතතය වෘැිව ඇාි වෘරු 10 ේනේයකුට රට ේතොඩයැගිය හැකි බවෘන ේාහිදී සියම් ාහ ිවර ේ ධසතගිරි ප ර්ශවෘේ ාහ ය හිමියන් පැවෘුවවෘ ධයුමරුවෘ ධා තයවෘරය ාල්වෘුම ාහ ියහ රේ දී සියම් ාහ ිවර ේ ාල්වෘුම ප ර්ශවෘේ ාහ ය හිමියන් හුසවුණ ේාහිදී යිසර් ුසසතතය ාහත පැවෘුවේද ාහ ය හිමිවෘරුන්ේ ආශිර්වෘ නය තාන්ට ාහ්ත රුකුලක්ෂ වූ බවෘි ාහ ය හිමියන් පැවෘුවේද නන් වෘහන්ේස ිවවෘැරදි ේේ ධතය රරය ධතර වෘැරදි ේේ ියේදචයය රරය බවෘි ලබය වෘසේර් සිට ාහනුවෘර නළන ේපරහැර ස ර්ථර රරතැනීාට තා න යර්තවෘය සපයය බවෘන ධා තයවෘරය ප්‍රර ශරළ ජප යය සහ චීයය වෘැිව රටවෘල සගච රරින් බුුන නහා ුමළින් ේාරටට ආරර්ශයය කිරීා ධවෘශය බවෘන ධා තයවෘරය ේාහිදී ේපන්වෘ ුනන්ය හිටපු ජය ධිපි වෘරය ාහ ය හිමිවෘරුන්ේ ධනුශ සය ධනුවෘ රටුතුම රේළ යම් ඇතැම් ප්‍රශතය ඇි ේයොවෘය බවෘ පැවෘූ ධා තයවෘරය වෘර්තා ය ජය ධිපි වෘරය හැාියටා ල ගකිරයන් ේලස රට ඉදිරියට ේතයය ාට රටුතුම රරය බවෘ ප්‍රර ශ රළ ධයුමරුවෘ ධා තය යිසර් ුසසතතය ාහත නළන ා ළිත වෘට පැමිණිය ාහනුවෘර මිර ම් ාර ම් ේේවෘසතථ යේ දී ඉසතල ම් බැි ාුමන් පිරිසක්ෂ ධාතයවෘරය නුසුවම් ේලස පිළිතනු ලැබුවෘ ධයුමරුවෘ යිසර් ුසසතතය ාහත ඔවුන් සාත ේේවෘ ේාේහයරට සහභ ගීවුණ ේම් ප්‍රවෘත්ති ය සනහ ඔබ ා ්‍යේයන් ප්‍රච රයක්ෂ ලබ දීාට රටුතුම රරය ේලස ඉල්ල සිටිමි සතුමි ි ධමිල බ ලූරිය පළ ්ත සභ සහ පළ ්ත ප ලය තරු ධා තයුමා ේ ා ්‍ය ේල්රම

No comments:

Post a Comment

காலைக்கதிர் பத்திரிகையின் பிரதம ஆசிரியர் என். வித்யாதரன் அவர்களுடன் யாழில் ஒரு இனிய மகிழ்வான மாலைப்பொழுது

உலகத் தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் வடபகுதி ஊடக நண்பர்கள் வட்டத்துடன் இணைந்து அகவை அறுபதை கண்ட  மூத்த ஊடகவியலாளர், காலைக்கதிர் பத்திரிகையின் ப...