Wednesday, May 22, 2019

அர‌புக்க‌ல்லூரிக‌ளை ச‌ரியாக‌ நிர்வ‌கிக்க‌ முடியும் என்றிருந்தால் அவ‌ற்றை க‌ல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வ‌ருவ‌தை நாம் எதிர்ப்ப‌த‌ற்கில்லை

இஸ்லாமிய‌ ம‌த‌த்தை க‌ற்றுக்கொடுக்கும்  அர‌புக்க‌ல்லூரிக‌ளை ச‌ரியாக‌ நிர்வ‌கிக்க‌ முடியும் என்றிருந்தால் அவ‌ற்றை க‌ல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வ‌ருவ‌தை நாம் எதிர்ப்ப‌த‌ற்கில்லை என‌ முஸ்லிம் உல‌மா க‌ட்சி தெரிவித்துள்ள‌து.

இது ப‌ற்றி உல‌மா க‌ட்சித்த‌லைவ‌ர் கூறிய‌தாவ‌து, க‌ட‌ந்த‌ ஈஸ்ட‌ர் த‌ற்கொலை குண்டுக‌ளுக்கும் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ளுக்கும் முடிச்சு போடுவ‌து வ‌டிக‌ட்டிய‌ முட்டாள்த்த‌ன‌மாகும். ஏனென்றால் இத்தாக்குத‌லில் ஈடுப‌ட்ட‌ ஒருவ‌ரைத்த‌விர‌ ஏனையோர் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ள் ப‌க்க‌ம் எட்டியும் பாராதவ‌ர்க‌ள். அவ‌ர்க‌ளில் அனேக‌மானோர் கல்லூரிக‌ளிலும் ப‌ல்க‌லைக்க‌ழ‌க‌ங்க‌ளிலும் க‌ல்வி க‌ற்ற‌வ‌ர்க‌ள்.  இந்த‌நாட்டில் சுமார் நூறு வ‌ருட‌ங்க‌ளுக்கும் மேலாக‌ அர‌புக்க‌ல்லூரிக‌ள் இய‌ங்கிக்கொண்டிருக்கின்ற‌ன‌. அவ‌ற்றில் ப‌டித்த‌ எவ‌ரும் தீவிர‌வாத‌ செய‌ல்க‌ளில் ஈடுப‌ட்ட‌தாக‌ வ‌ர‌லாற்றில் ப‌திய‌ப்ப‌ட‌வில்லை.

த‌ற்கொலைதாரிக‌ளில் ஒருவ‌ரான‌ ஸ‌ஹ்ரான் என்ப‌வ‌ர் த‌வ்ஹீத் சார்பு அர‌பு ம‌துர‌சாவில் க‌ல்வி க‌ற்ற‌வ‌ரும் அல்ல‌. நூறு வீத‌ம் த‌வ்ஹீதுக்கு மாற்ற‌மான‌ காத்தான்குடி ப‌லாஹ் ம‌துரசாவிலேயே ப‌ல‌ கால‌ம் க‌ல்வி க‌ற்றுள்ளார். இவ‌ற்றை வைத்து பார்க்கும் போது அவ‌ர‌து தீவிர‌வாத‌ சிந்த‌னைக்கும் அர‌பு ம‌துர‌சாவுக்கும் எந்த‌ தொட‌ர்பும் இல்லை. மாறாக‌ நாட்டில் முஸ்லிம்க‌ளுக்கெதிராக‌ க‌ட்ட‌விழ்த்து விட‌ப்ப‌ட்ட‌ தாக்குத‌ல்க‌ள், அர‌ச‌ ஒத்துழைப்புட‌ன் ப‌ள்ளிவாய‌ல்க‌ள் தாக்க‌ப்ப‌ட்ட‌மை போன்ற‌ கார‌ண‌ங்க‌ள் இவ‌ர்க‌ளை தீவிர‌வாத‌த்துள் த‌ள்ளி விட்டிருக்க‌லாம்.

இத‌னை வைத்து பார்க்கும் போது முஸ்லிம் ச‌மூக‌த்துக்கெதிரான‌ தாக்குத‌ல்க‌ளை, இன‌வாத‌ க‌ருத்துக்க‌ளை அர‌சுக‌ள் த‌டுப்ப‌த‌ன் மூல‌ம் தீவிர‌வாத‌த்தை க‌ட்டுப்ப‌டுத்த‌ முடியுமே த‌விர‌ இத‌ற்கும் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ளுக்கும் முடிச்சுப்போடுவ‌து நோய்க்கு ச‌ரியான‌ தீர்வைத்தேடுவ‌திலிருந்து ந‌ம்மை திசைதிருப்புவ‌தாகும்.

இந்த‌ நாட்டில் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ள் அனைத்தும் அர‌சாங்க‌ திணைக்க‌ள‌த்தில் ப‌திவு செய்ய‌ப்ப‌ட்டே உள்ளன‌. க‌ட‌ந்த‌ ம‌ஹிந்த‌ ராஜ‌ப‌க்ஷ‌ கால‌த்தில் கூட‌ இவ்வாறான‌ முய‌ற்சிக‌ள் ந‌டைபெற‌வில்லை.

ம‌துர‌சாக்க‌ளை க‌ட்டுப்ப‌டுத்த‌ வேண்டும் என்ற‌ சிந்த‌னை ஈஸ்ட‌ர் தாக்குத‌லுக்கு முன்பே அர‌சின் திட்ட‌மாகும்.
ஈஸ்ட‌ர் தாக்குத‌லுக்கு சில‌ மாத‌ங்க‌ள் முன்பு ம‌துர‌சாக்க‌ளை வ‌க்பு ச‌பையுட‌ன் இணைக்க‌ வேண்டும் என‌ முஸ்லிம் ச‌ம‌ய‌, க‌லாசார‌ அமைச்ச‌ர் கூறியிருந்தார்.
த‌ற்போது அத்தாக்குத‌லை ச‌ந்த‌ர்ப்ப‌மாக‌ பாவித்து ம‌துர‌சாக்க‌ளை க‌ல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வ‌ரும் திட்ட‌ம் உருவாகியுள்ள‌து.

ஏற்க‌ன‌வே இந்த‌ நாட்டில் க‌ல்வியே  ஊழ‌லில் இர‌ண்டாவ‌து இட‌த்தில் உள்ள‌தாக‌ சொல்ல‌ப்ப‌டுகிற‌து. க‌ல்வி அமைச்சின் முஸ்லிம் பிரிவு கூட‌ செத்த‌ பிண‌ம் போல் உள்ள‌து. அர‌ச‌ பாட‌சாலைக‌ளில் இஸ்லாம் ச‌ம‌ய‌ ஆசிரிய‌ர்க‌ளை நிய‌மிக்க‌ப்போவ‌தாக‌ இந்த‌ அர‌சு க‌ட‌ந்த‌ நான்கு வ‌ருட‌ங்க‌ளாக‌ போக்கு காட்டி வ‌ருகிற‌து.

இந்த‌ நிலையில் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ளை பொறுப்பேற்று அவைக‌ளுக்கான‌ பௌதீக‌ வ‌ள‌ம், க‌ல்வி ந‌ட‌வ‌டிக்கைக‌ளுக்கான‌ வ‌ள‌த்தை வ‌ழ‌ங்க‌ல் போன்ற‌வ‌ற்றை க‌ல்வி அமைச்சு முறையாக‌ செய்யுமா என்ப‌து ச‌ந்தேக‌மான‌தே. அவ்வாறு ந‌ட‌க்குமாயின் க‌ல்வி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வ‌ருவ‌தில் பிர‌ச்சினை இல்லை.

எம்மை பொறுத்த‌வ‌ரை ம‌துர‌சாக்க‌ள் அனைத்தையும் ஒரே பாட‌த்திட்ட‌த்தின் கீழ் கொண்டு வ‌ந்து, அர‌ச‌ அணுச‌ர‌னையின் கீழ் பொதுப்ப‌ரீட்சை ந‌ட‌த்த‌ப்ப‌ட்டு அத‌ன் பின் அர‌சாங்க‌த்தால் மௌல‌வி ப‌ட்ட‌ம் வ‌ழ‌ங்க‌ வேண்டும் என‌ சொல்லி வ‌ருகிறோம். ஆனாலும் ஈஸ்ட‌ர் தாக்குத‌லுக்கும் அர‌பு ம‌துர‌சாக்க‌ளுக்கும் எந்த‌ ச‌ம்ப‌ந்த‌மும் இல்லாத‌ நிலையில் 98 வீத‌ம் முஸ்லிம்கள் வாக்குட‌ன் வ‌ந்த‌ இந்த‌ ஐ தே க‌ அர‌சு இவ்வாறு ந‌ட‌ந்து கொள்வ‌து க‌வ‌லையான‌து.

ஞானசாரதேரரின் விடுதலை தொடர்பில் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாடம் மேல் மாகாண ஆளுநர் அசாத் சாலி உரையாடல்


பொதுப்பலசேனாவின் பொதுச் செயலாளர் கலகொட அத்தே ஞானசாரதேரரின் விடுதலை தொடர்பில்  அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா அவர்களிடம் உரையாடியுள்ளதாக மேல் மாகாண ஆளுநர் அசாத் சாலி தெரிவித்தார்.
பொதுப்பலசேனாவின் பொதுச் செயலாளர் வணக்கத்திற்குரிய கலகொட அத்தே ஞானசாரதேரரை வெலிக்கடை சிறைச்சாலையில் இன்று காலை சந்தித்த பின்னர் ஊடகங்களிற்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே மேற்கொண்டவாறு ஆளுநர் தெரிவித்தார்.
நாட்டில் இடம்பெற்றதான தீவிரவாதச் செயற்பாடுகள் தொடர்பிலான தேரரினுடைய எதிர்வுகூறல்கள் சரியாக அமைந்நதெனவும் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
தேரருடன் காணப்பட்ட மத ரீதியிலான வேறுபாடுகள் அவர் சிறை செல்லுவதற்கு முன்னதாகவே சுமுகமாக தீர்க்கப்பட்டதெனவும்,  தேசிய அபிவிருத்தியை  ஏற்படுத்திக் கொள்ள இரு சமுகத்தவர்களின் இணைப்புடன் குழுவொன்று  ஆரம்பிக்கப்படவிருந்த நிலையிலேயே ஞானசாரதேரரின் கைது இடம் பெற்றதெனவும் கூறினார்.
அனைத்து  வேறுபாடுகளையும் மறந்து ஒரே குடையின் கீழ் பணியாற்ற வேண்டியதான முக்கிய தருணம் இதுவென மேலும் கூறினார்.
பொதுப்பலசேனாவின் பொதுச் செயலாளர் வணக்கத்திற்குரிய கலகொட அத்தே ஞானசாரதேரரின் அறிக்கையை சிறைச்சாலை அமைச்சு ஜனாதிபதி செயலகத்திடம் 21 ஆம் திகதி சமர்ப்பித்தது.
தேரர் சிறையில் இருந்தபோது அவரது நடத்தை தொடர்பான விபரங்கள் அடங்கிய அறிக்கை ஜனாதிபதி செயலகத்தனால் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வறிக்கையினுடைய பிரதி நீதி மற்றிம் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சிற்கும் அனுப்பி வைக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆட்டமிழக்குமா சமூகக்குரல்!

கடும் போக்காளர்களின் கடைசிப்பந்து வீச்சு :

ஆட்டமிழக்குமா சமூகக்குரல்!

 

-சுஐப் எம் காசிம்-

இலங்கை முஸ்லிம்களுக்கு முகம்கொடுக்க நேர்ந்துள்ள நெருக்குதல்கள்,கெடுபிடிகளிலிருந்து ஆறுதல் குரல்களாக ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும் முஸ்லிம் அரசியல் தலைவர்களை சில சக்திகள் ஒடுக்க முனையும் போக்குகள் அரசியல் களத்தை அனல் தெறிக்க வைத்துள்ளது. நீறுபூத்த நெருப்பாக இருந்து வந்த இத்தீய சக்திகளின் ஒடுக்கல் போக்குகளும் ஓரங்கட்டும் முயற்சிகளும் ஒட்டு மொத்த முஸ்லிம்களையும் அச்சுறுத்துகின்றன. மதத்தின் பெயரால் எமது நாட்டில் நடத்தப்பட்ட கொடூரத் தாக்குதல்களைக் கையிலெடுத்துள்ள இத்தீய சக்திகளுக்கு நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பரபரப்பான நிலையும் ஒரு தைரியத்தைக் கொடுத்துள்ளது.

 

வில்பத்து, மீள்குடியேற்றம், வீடமைப்பு முதல், வியாபாரம் வரை அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீனின் அரசியல் களம் இச்சக்திகளால் சூடாக்கப்பட்டே வருகிறது.இதன் ஒவ்வொரு கட்டங்களையும் அமைச்சர் எதிர்கொள்ளும் திராணி ஆண்டவன் அமைச்சருக்கு வழங்கிய அருளாகவே கருத வேண்டியுள்ளது . எதிலும் பின்வாங்காது,எதற்கும் சளைக்காது தடைகளைக் கடக்கும் அமைச்சருக்கு இமயமலையே இன்று முன்னால் வந்து முட்டுக் கட்டையாக நிற்கிறது.

 

பத்து விடயங்களை முன்வைத்து அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீனுக்கு எதிராக பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் முஸ்லிம்களிடத்தில் பெரும் பிரளயமாகவே ஊற்றெடுத்துள்ளது. இவற்றைக் கொண்டுவந்தவர்களின் பின்னணிகள்,மன நிலைகளாலே இப்பிரளயம் பீறிட்டுப்பாய்கின்றது. வில்பத்துவில் பயிற்சி முகாம்களாம்! மன்னாரில் அரபுக் கொலனியாம்! மீள்குடியேற்றத்தில் திட்மிட்ட காடழிப்புகளாம்! இவ்வாறு வந்த இவர்களின் நெடுங்கதைகள் இன்று பயங்கரவாதத்துடன் அமைச்சரை முடிச்சுப்போடும் முடிவுரைகளாக வந்து நிற்பதே முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள வேதனை. இத்தனைக்கும் தௌிவாகப் பதிலுரைத்த அமைச்சர், தன்மீதான விமர்சனங்கள், குற்றச்சாட்டுக்களை ஆராய, பாராளுமன்றத்தில் தெரிவுக்குழுவை நியமிக்குமாறு கோரிய பின்னரும் இந்த மலைப் பாம்புகளின் வாய்கள் மூடியதாகத் தெரியவில்லை. பாராளுமன்றத்தை விட இந்நாட்டில் ஓர் உயரிய சபை இல்லை. ஜனநாயகத்தின் உச்ச இருப்பிடமும் பிறப்பிடமும் அதுவேதான். வீதியால் வருவோர், போவோரின் விமர்சனங்களைப் பொருட்படுத்தாது, தன்னை விசாரிக்குமாறு, பாராளுமன்றத்தைக் கோருவதை விட ஒரு சமூகத் தலைவனுக்கு வேறு எந்தத் தெரிவும் இருக்க முடியாது. இந்தத் தெரிவுக் குழுவின் தீர்ப்பே போதும் எவரும் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தைச் சமர்ப்பிக்கும் எந்த அவசியமும் தேவைப்படாது.

 

 பாராளுமன்றத்தின் ஜனநாயகத்தைக் கொச்சைப்படுத்தி ஆட்சி அதிகாரத்தைக் குறுக்கு வழியால் கொய்ய முனைந்த கூட்டமே இன்று அமைச்சருக்கு எதிராக இந்த நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இவர்களின் 52 நாட்கள் ஆட்டத்துக்கு அமைச்சர் தாளம் போட்டிருந்தால் இவ்விமர்சனங்கள் புற்றுக்குள் படுக்கும் பாம்புகளாக ஓய்வெடுத்திருக்கும். சிறுபான்மைச் சமூகங்களை சீண்டியும் தீண்டியும் பழகிய இந்தக் கடும் கடும்போக்கு நாகங்களை அடையாளம் காணும் நல்லதொரு சந்தர்ப்பத்தை அவர்களாகவே ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளனர்.

 

முஸ்லிம் தலைமைகளைப் பொறுத்த வரை இது ஒரு நிம்மதியே. எதிர்வரும் தேர்தல்களில் ஒட்டு மொத்த முஸ்லிம்களையும் எப்படி அரவணைப்பது என்ற ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்த அரசிலுள்ள தனித்துவ முஸ்லிம் தலைமைகள் முஸ்லிம்களின் மனநிலைகளுக்குள் ஊடுருவும் காலம் மலையேறி, தலைமைகளின் மனநிலைகளுக்குள் முஸ்லிம்கள் ஊடுருவி ஆராயும் புதிய நிலையே இன்று ஏற்பட்டுள்ளது. ஊடகங்களும் தொழில் நுட்பமும் மிதமிஞ்சிப் போயுள்ள இன்றைய நவீனத்தில் எதையும் எவருக்கும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. இக்கடும் போக்கர்களின் பத்துக் குற்றச்சாட்டுக்களில் எவையுமே உண்மையில்லை. அடிப்படையற்ற,ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி அமைச்சரை மல்லுக்கு அழைத்துள்ளனர்.

 

இராணுவத் தளபதி மகேஷ் சேனநாயக்கவுடன் தொடர்பு கொண்டு குண்டு வெடிப்பின் முக்கிய சகா ஒருவரை விடுவிக்குமாறு கோரினாராம்! முஸ்லிம் சமய விவாகரத் திணைக்களத்தில் உயர் பதவியில் உள்ள ஒருவர், அமைச்சருக்கு தெரிந்தவர். தெஹிவளையிலுள்ள அவரது வீட்டுக்குள் நுழைந்த சீருடை தரிக்காத சிலர் அவரது மகனை வலுக் கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். “இன்ன குற்றத்திற்காக இன்னாராகிய நாங்கள் உமது மகனை விசாரணைக்காக அழைத்துச் செல்கிறோம்” எனத் தெரிவித்திருந்தால் அந்தத் தந்தைக்கு அப்பதற்றம் ஓரளவு குறைந்திருக்கும். இதை அறிய அச்சத்துடன் விழைந்த அத்தந்தை அமைச்சருடன் தொடர்பு கொண்டு தனது மகனை யார் அழைத்துச் சென்றது? எங்கிருக்கிறார்? இத்தகவல்களை மட்டுமாவது பெற்றுத்தருமாறு கோரினார். தனக்குத் தெரிந்த ஒருவர் இதைச் செய்யுமாறு கோருகிறார். கவலையடைந்த அந்த தந்தைக்கு ஆறுதல் பெற்றுக்கொடுக்க தொலைபேசியில் இராணுவத் தளபதியைத் தொடர்பு கொண்ட அமைச்சர் அதுபற்றி விசாரித்திருக்கிறார் .அவர் உள்ளாரா? எனக் கேட்பதற்கும் அவரை விடுதலை செய்யலாமா? என வினவுதற்கும், விடுதலை செய்யென உத்தரவிடுவதற்கும் வித்தியாசங்கள்.

 

கடும் போக்கர்களின் அடுத்த சீண்டலாக அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸின் மாந்தை மேற்கு பிரதேச சபையின் முன்னாள் உறுப்பினர் ஒருவரின் கடைக்கு பின்புறமாக டைனமைற் இருந்த கதை அவிழ்க்கப்படுகின்றது. இத்தனைக்கும் அவர் கைதாகி பின்னர் விடுதலையாகியுள்ளார். இதையும் ஏதாவதொரு பயங்கரத்துடன் இணைப்பதற்கு அமைச்சருக்கு நெருக்குதல் கொடுப்பதற்கே குற்றச்சாட்டாகக் கொண்டு வந்துள்ளனர்.

 

அமைச்சரின் சகோதரர் ஒருவர் கைதாகி விடுதலையானதாகவும் அதற்கு அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டதாகவும் இன்னுமொரு குற்றச்சாட்டு. தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது அமைச்சரின் சகோதரரின் வீட்டையும் சோதனை செய்ததனால் கட்டிவிடப்பட்ட ஒரு சோடினைக்கதை இது .

 

இந்த விடயங்களில் கவனம் செலுத்தியுள்ள சகல முஸ்லிம்களும் துணிகரமான முஸ்லிம் குரலொன்றை ஒடிப்பதற்கு கடும்போக்காளர் கூட்டம் ஒன்றுபட்டுள்ளதாக எண்ணத் தொடங்கியுள்ளனர். நான் ஏற்கனவே கூறியதைப் போல் சமூகமொன்றின் மீதான வீண் உரசல்கள், தீண்டல்கள் ஆகக்குறைந்தது ஓர் அரசியல் தலைமையில் மக்களை விழிப்பூட்டும் என்பதைப் போல இன்று பேரினவாதத்தின் இந்த நெருடல்கள் அமைச்சர் ரிஷாதை தேசியத் தலைமைக்கான அளவுகோலாகக் கணிக்கும் நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவே எண்ணத் தோன்றுகிறது.

 

இப்தாரை முடித்து விட்டு கொழும்பு ராஜகிரியவில் உள்ள ஒரு கடைக்குத் தேனீர் குடிக்கச்சென்ற பொழுது அங்கே சனக்கூட்டம் அதிகமாகக் காணப்பட்டது.அங்கிருந்த சில இளைஞர்கள் சிலர்,உணர்ச்சி மேலீட்டால் பேசிய வார்த்தைகள் எனது காதுகளைக் குத்திக்கிழித்தன.இத்தனைக்கும் அவர்கள் அத்தனை பேரும் கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த சகோதரர்கள் என்பதை அவர்களது பேச்சு மொழியில் புரிந்து கொண்டேன்.இம்முறை தேர்தலில் அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீனுக்கு ஆதரவளித்தே ஆக வேண்டும் என்று திடசங்கற்பங்களைத் தங்களுக்குள் பகிர்ந்து கொண்டு பரவசப்பட்ட ஒலிகளே எனது காதுகளுக்குள் கணீரென்றன. இதிலொரு இளைஞர் தனது முதலாளியைப் பார்த்து தேர்தலுக்கு விடுமுறை தராவிட்டால் எனது தொழிலைத் தூக்கியெறிந்து விட்டு வாக்களிக்கச் செல்வேன் என்றார். இளைஞர்களின் இக்கிளர்ச்சிகள் வன்முறைகள் ஆகிவிடக் கூடாதென்பதற்காக மர்ஹூம் அஷ்ரஃப் ஓர் அரசியல் கட்சியை ஸ்தாபித்தமை எவ்வளவு யதார்த்தம் என்பதை அக்கணம் எனக்கு மேலும் படிப்பினையூட்டியது.அரசியலுக்காக இதை நான் எழுதவில்லை. நியாயமில்லாமல் சிறுபான்மை தலைமைகள் அல்லது சமூகத்தின் மீது நீட்டப்படும் விரல்கள் அந்தச் சமூகத்தின் அரசியல் தலைமையை அடையாளம் காண்பதற்கான தாகத்தையும், தேடல்களையும் இளைஞர்களிடையே ஏற்படுத்துவதை எவராலும் அணைபோட்டுத் தடுக்க முடியாது.இவ்வாறு எமது சகோதர சமூகத்தின் மீது கடந்தகாலங்களில் நீட்டப்பட் நாசகாரக் கரங்களின் தீண்டல்களால் தமிழ் ஈழத்துக்கான பாதையைத் தேட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டமையும் எமக்கு முன்னாலுள்ள பாடங்களாகும். இந்தப் பாடங்களில் பல புரிதல்களைக் கற்றுக் கொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அண்மையில் தெரிவித்த கருத்துக்கள் தமிழ் மொழிச் சமூகங்களின் இடை வௌிகள் மிக விரைவில் இறுக்கி நெருக்கமாக்கப் பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி நிற்கின்றது.

 

இத்தனைக்கும் சிறுபான்மையினர் உரிமைக் குரலுக்கு முதல் முழக்கமிட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ,அமைச்சர் ரிஷாதுக்கு எதிரான இப்பிரேரணையை அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் அணுகாது, அழுத்தங்களால் எம்மவரை அடிபணிய வைக்கும் கடும் போக்காளர்களின்  

கச்சிதக்காய்நகர்த்தலாக இருக்குமோ என எண்ணுவதும் அக்கட்சியின் மூத்த உறுப்பினர்களின் அரசியல் தீட்சண்யத்தை தெட்டத்தெளிவாக்குகின்றது.

Tuesday, May 21, 2019

அனைவருக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வினாலேயே எமது சகவாழ்வு பூரணத்துவம் பெறும்- மினுவாங்கொடை மெதடிஸ் ஆலய நதீர பெர்னாண்டோ

( ஐ. ஏ. காதிர் கான்,பெளசுல் அலீம் ) 

   சமூகங்களுக்கிடையில் விழிப்புணர்வையும் அமைதியையும் ஏற்படுத்துவதே இன்றைய காலத்தின் தேவை. இதற்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்குமாறு, அரசியல் மற்றும் சமூக சமயத் தலைவர்களைக் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் என, மினுவாங்கொடை மெதடிஸ் ஆலய பங்குத்தந்தை நதீர பெர்னாண்டோ தெரிவித்தார்.
மினுவாங்கொடை ஜும்ஆப் பள்ளிவாசலில், பள்ளிவாசல் பிரதம பேஷ் இமாம் மெளலவி எம்.எஸ்.எம். நஜீம் (இல்ஹாரி) தலைமையில்  நல்லிணக்க வெசாக் ஒன்று கூடல் நிகழ்வு, (19) ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றும்போதே ஆலய பங்குத்தந்தை மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டார்.
   அவர் மேலும் இந்நிகழ்வில் பேசும்போது, 
நாம் வன்முறைகள், வெறுப்புணர்வுகள் போன்றவற்றை முழுமையாக நிராகரிக்க வேண்டும். அத்துடன், அனைத்து மக்களினதும் பாதுகாப்பையும் உரிமைகளையும் பாதுகாப்பதற்கு அவசியமான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டும். 
   நாம் சக ஒற்றுமை தொடர்பில் கதைக்கின்றோம். ஒருமித்து வாழுதல் என்பது, ஒருவருடன் ஒற்றுமையுடன் கழிப்பது மாத்திரமல்ல. ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்வதே. இன்று மினுவாங்கொடையில் நாம் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம். எம்மிடையே உள்ள தேவையற்ற  பயத்தை முற்றாக நீக்கிக் கொள்ளவேண்டும். மன தைரியத்துடனும் வலிமையுடனும் நாம் வாழவேண்டும். சகல இன மக்களுக்கிடையிலும் ஐக்கியத்தைக் கட்டியெழுப்ப வேண்டும். . எம்மிடையே புரிந்துணர்வு அவசியம். அனைவருக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு மற்றும் ஒற்றுமையினாலேயே எமது சக வாழ்வு பூரணத்துவம் பெறும் என்றார்.
மினுவாங்கொடை தர்மராஜ விகாரையின் இந்துல் உடகந்த ஞானாநந்த தேரர் இங்கு கூறும்போது, 
சமாதானத்திற்காக நாம் ஒற்றுமைப்பட வேண்டும். ஒருவருக்கொருவர் வெறுப்புணர்வுடன் பார்க்கக் கூடாது. சந்தேகத்துடனும் யாரையும் அணுகக்கூடாது. நாம் எல்லோரும் இலங்கையர்கள். இந்த உணர்வுடன் வாழ்ந்தால், வன்முறைகள் எதுவும் நடைபெற இங்கு இடமில்லை. இதை நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். மினுவாங்கொடையில் சிங்களவர்கள் உட்பட அனைத்து இன சமூகத்தினரும் சமாதானமாகவும் ஒற்றுமையுடனுமே வாழ்ந்து வருகின்றோம் என்றார்.
   எம்.எஸ்.எம். கபீர் ஹாஜி இங்கு கருத்துத் தெரிவிக்கும்போது,
தெளஹீத் என்ற பெயரில் இயங்கும் இயக்கங்களினால் முஸ்லிம் சமூகமாகிய நாம்  பல வருடங்களாக பல்வேறு இன்னல்களுக்கும் முகங்கொடுத்து வருகின்றோம். இவர்களினால் முஸ்லிம் மக்களுக்கு அதிக ஈனத்தனங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்பதற்கு முஸ்லிம் சமூகம்,  தமது பரிபூரண ஒத்துழைப்பை வழங்குவார்கள். 
இனவாதிகளையும், பயங்கரவாதிகளையும் நாம் வளரவிடக்கூடாது. தெளஹீத் என்ற பெயரில் இயங்கும் இயக்கங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக தடை செய்யப்படல் வேண்டும். இதுபோன்ற பல குழுக்கள் இன்னும்  உள்ளன. புலனாய்வுத்துறை இவர்களைப் பின் தொடரவேண்டும். அரசியல்வாதிகளும் அவர்களை போஷிக்கவோ அல்லது அவர்கள் பக்கம் நெருங்கிவிடவோ கூடாது. ஜம் இய்யத்துல் உலமாவோடு எல்லோரும் ஒன்றிணைய வேண்டும். ஜம் இய்யா என்ன கூறுகிறதோ, அதன்படியே நடக்க வேண்டும். நாம் எப்போதும் பொறுமையுடன் இருந்துகொள்ள வேண்டும் . சமாதானமாக வாழ முயற்சிக்க வேண்டும் என்றார். 
   நீர்கொழும்பு தலாதுவ கருமாரி அம்மன் ஆலய பூஜகர் சிவ ஸ்ரீ குமார் சர்மா குருக்கள், மினுவாங்கொடை கோப்பிவத்தை ஜும்ஆப் பள்ளிவாசல் இமாம் துவான் முராத் ஆகியோரும் இங்கு உரை நிகழ்த்தினர்.

( ஐ. ஏ. காதிர் கான் )

முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகளை கைது செய்ய முடியாது–ஜனாதிபதி மைத்ரி அதிரடி!நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசனை சபை ஒன்றை உருவாக்கப் போவதாக அறிவித்திருக்கிறார் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன.

இன்றிரவு ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சியின் உறுப்பினர்களை ஜனாதிபதி செயலகத்தில் சந்தித்து பேச்சு நடத்தியபோது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். சுமார் மூன்று மணிநேரம் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில் நாட்டின் தற்போதைய நிலைமைகள் குறித்து விரிவாக பேசப்பட்டுள்ளன.

அங்கு ஜனாதிபதி மேலும் கூறியதாவது

நாட்டின் பாதுகாப்பு நிலைமையை கருத்திற்கொண்டு தேசிய பாதுகாப்பு சபைக்கு அப்பால் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசனை சபை ஒன்று அமைக்கப்படவுள்ளது.

அதில் பிரதமர் ,சபாநாயகர் ,எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் முக்கியஸ்தர்கள் அங்கம் வகிப்பார்கள். பாதுகாப்பமைச்சர் என்ற ரீதியில் நானும் அதில் இருப்பேன்.அந்த சபை அடிக்கடி கூடி ஆராயும்.

இப்போது எல்லோரும் முஸ்லிம் அரசியல்வாதிகள் சிலரை கைது செய்யுமாறு கோருகின்றனர்.அப்படியெல்லாம் செய்துவிட முடியாது.அவர்கள் முஸ்லிம் மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்.

அப்படி செய்தால் முஸ்லிம்களை தீவிரவாதத்திற்குள் நாங்கள் தள்ளுவதாகவே அமையும். அமைச்சர் றிஷாட் பதியுதீனுக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை இன்னமும் பாராளுமன்றத்திற்கு வரவில்லை.
அது விவாதிக்கப்படும் திகதி தீர்மானிக்கப்பட்டால் அது தொடர்பில் நாங்கள் ஆராய்வோம்.என்றும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உம்மா என்னை பொலிஸில் ஒப்படையுங்கள் என மகள் தான் கூறினார்மாவனெல்லை சிலை உடைப்பு பிரதான சூத்திரதாரி சாதிக்கினால் 4 மாதங்கள் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த மனைவி சஹீதாவின் கதை

மாவ­னெல்லை புத்­தர்­சிலை தகர்ப்பின் பிர­தான சூத்­தி­ர­தா­ரி­களில் ஒரு­வ­ராகக் கரு­தப்­படும் 29 வய­து­டைய மொஹம்மட் இப்­ராஹிம் சாதிக் அப்­துல்­லாஹ்வின் மனை­வி­யான 24 வய­து­டைய பாத்­திமா சஹீதா கடந்த மாதம் 26 ஆம் திகதி மாவ­னெல்லை முருத்­த­வெல பிர­தே­சத்­தி­லுள்ள வீடொன்­றி­லி­ருந்து பொலிஸ் விசேட அதி­ர­டிப்­ப­டை­யி­னரால் கைது செய்­யப்­பட்டார். தற்­போது குற்­ற­வியல் விசா­ரணைத் திணைக்­க­ளத்தின் பொறுப்பில் ஒப்­ப­டைக்­கப்­பட்­டுள்ளார்.

இவ­ரது கண­வ­ரான சாதிக் அப்­துல்லாஹ் கடந்த ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்­தன்று இடம்­பெற்ற தொடர் தற்­கொலை குண்டுத் தாக்­கு­தல்­க­ளுடன் தொடர்­பு­டைய பிர­தான சந்­தேக நபர் எனவும் பாது­காப்புத் தரப்பு இனம் கண்­டுள்­ளது. கடந்த மாதம் 25, 26 ஆம் திகதி ஊட­கங்­களில் இவ­ருடன் சேர்த்து மூன்று ஆண்­களும் மூன்று பெண்­க­ளு­மாக ஆறுபேர் பாது­காப்புப் பிரிவால் தேடப்­ப­டு­வ­தாக புகைப்­ப­டங்­க­ளுடன்  வெளி­யி­டப்­பட்­டி­ருந்­தன. இவ்­வாறு வெளி­யாகி 24 மணி நேரத்­திற்குள் இவர்கள் இனங்­கா­ணப்­ப­டவும் கைது­செய்­யப்­ப­டவும் முடிந்­துள்­ளது.

பாது­காப்புப் பிடி­யி­லுள்ள பாத்­திமா சஹீ­தா­விடம் பொலிஸார் மேற்­கொண்ட விசா­ர­ணையின் போது அவர் கூறி­ய­தா­வது, தலைமறை­வாக இருக்கும் எனது கணவர், அவர் குறித்த தக­வல்­களை பொலி­ஸா­ரிடம் தெரி­விக்க வேண்டாம் என்றும் அவ்­வாறு தகவல் வழங்­கினால் தன்னைக் கொன்று விடு­வ­தா­கவும் என்னை எச்­ச­ரித்தார். என்­கண்கள் இரண்­டையும் கட்­டிய நிலையில் போலி­யாகத் தயா­ரிக்­கப்­பட்ட ஆள் அடை­யாள அட்­டை­யொன்­றையும் என்­னிடம் தந்து என்­னையும் பிள்­ளை­யையும் வீதியில் இறக்­கி­விட்டுச் சென்றார் என்று பொலி­ஸா­ரிடம் தெரி­வித்­துள்ளார். குறித்த ஆள் ஆடை­யாள அட்டை மாத்­தறைப் பிர­தே­சத்தைச் சேர்ந்த சிங்­க­ளப்பெண் ஒரு­வரின் பெயரில் உள்­ள­தாக பொலிஸார் தெரி­வித்­தனர்.

புத்தர் சிலை உடைப்பைத் தொடர்ந்து சுமார் நான்கு மாதங்கள் இவர்கள் தலை­ம­றை­வாக இருந்து இறு­தி­யாக தம் சொந்த இடத்­திற்கு வந்­த­டைந்­த­போதே கைதுக்­குள்­ளா­கி­யுள்ளார். மனை­வி­யையும் பிள்­ளை­யையும் விட்­டுச்­செல்லும் போது பிள்­ளைக்கு 100 ரூபா­வுக்­கான அலங்­கார வளர்ப்பு மீன்­களும் வாங்கிக் கொடுத்­துள்ளார் சாதிக். கண்டி பஸ்ஸில் ஏறிப்­பு­றப்­பட்ட சாதிக், மனை­வி­யையும் பிள்­ளை­யையும் மாவ­னெல்­லையில் இறக்­கி­விட்டு கண்­டிக்குப் புறப்­பட்­டுள்ளார் என்று மனைவி தெரி­வித்­துள்ளார்.

மாவ­னெல்­லையில் இறங்­கிய சஹீ­தாவும் பிள்­ளையும் முச்­சக்­கர வண்­டியில் முருத்­த­வெ­ல­யி­லுள்ள தனது பெற்றோர் இருக்கும் வீட்­டுக்குச் சென்­றுள்­ளனர். அன்று வெள்­ளிக்­கி­ழமை ஜும்ஆ நேர­மாக இருந்­ததால் சஹீ­தாவின் தந்தை, ஓய்­வு­பெற்ற ஆசி­ரி­ய­ரான மொஹம்மட் பளீல் பள்­ளிக்குச் சென்­றுள்ளார். வீட்டில் தாயும் சகோதரிகளும் இருந்­துள்­ளனர்.

இதன் பின்னர் நடந்த சம்­பவம் குறித்து விசா­ர­ணையின் போது சஹீ­தாவின் 58 வய­து­டைய  தாய் ருஸ்னா பேகம் கூறி­ய­தா­வது;

பாத்­திமா சஹீதா என்ற எனது மகளின் பெயர் ஊட­கங்­களில் புகைப்­ப­டத்­துடன் பாத்­திமா லத்­தீபா என்று தவ­றாக வெளி­யி­டப்­ப­டு­கின்­றது. இவர் எனது மூன்­றா­வது பிள்ளை. எனக்கு நான்கு பெண் பிள்­ளை­களில் இவ­ருக்கு மூத்­தவர் இரு­வரும் திரு­ம­ண­மா­கி­யுள்­ளனர். இவ­ரது தங்கை உயர் தரத்தில் படித்­துக்­கொண்­டி­ருக்­கிறார். பாத்­திமா சஹீ­தாவும் நன்கு படித்து பல்­க­லைக்­க­ழகம் செல்லும் வாய்ப்­பி­ருந்த நிலை­யி­லேயே 2015 ஆம் ஆண்டு திரு­மணம் முடித்தார்.

இந்த மக­ளுக்கு சில கால­மாக மயக்கம் வரும் நோய் இருந்­து­வந்­தது. இவர் மண முடித்த கண­வரின் தந்தை உள­வியல் பரி­காரம் செய்­பவர். அதனால் அவரும் மக­ளுக்கு உள­வியல் சிகிச்சை வழங்­கி­யுள்ளார். அவர் ஒரு மௌல­வியும் கூட. அதே­போன்று சமூ­கத்தில் நன்­றாக மதிக்­கப்­ப­டு­பவர். அவர் போன்றே பிள்­ளை­களும் காணப்­பட்­டதால் நாம் எமது மக­ளுக்கு அவ­ரது மகனை மண­மு­டித்துக் கொடுத்தோம். ஆனால் அவர் இப்­படி நாட்டை கொந்­த­ளிப்பில் ஆழ்த்­துவார் என்று நாம் எதிர்­பார்க்­க­வே­யில்லை. 2018 டிசம்பர் மாதம் இடம்­பெற்ற புத்தர் சிலை உடைப்பின் பின்னர் இவர் எனது மக­ளையும் 2 வரு­டமும் 7 மாதம் உள்ள ஒரே குழந்­தை­யையும் கூட்­டிக்­கொண்டு சென்­று­விட்டார். இவ­ரது இந்த அக்­கி­ரம செயற்­பா­டுகள் குறித்து எனது மகள் அறிந்­தி­ருக்­க­வில்லை என்றே நான் நினைக்­கிறேன்.

இவர்­களைத் தேடி பொலிஸார் எமது வீட்­டுக்கு வந்­தனர். இவர்கள் பற்றி தகவல் தெரிந்தால் உடன் அறி­விப்­ப­தாக நாம் பாது­காப்பு தரப்­பி­ன­ரிடம் உறு­தி­ய­ளித்தோம். அதே­போன்று நடந்­தே­றி­யுள்­ளது.

ஊட­கங்­களில் வெளி­யிட்ட எனது மகளின் புகைப்ப­டத்தை நாம் தான் பொலி­ஸா­ருக்கு கொடுத்தோம். நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலை நாட்­டப்­பட வேண்டும் என்­பது தான் எமது நோக்கம். நாம் இன, மத பேதங்­களை நாட்டில் உரு­வாக்கிக் கொண்­டி­ருக்கும் மக்­க­ளல்ல. சிங்­கள மக்­க­ளுடன் இவ்­வ­ளவு காலமும் நல்­லி­ணக்­கத்­துடன் வாழ்ந்து வந்­துள்ளோம். என்னால் நன்கு சிங்­களம் பேசவும் முடியும்.

எனது வீடு மூடி­யி­ருந்த நிலை­யிலே தான் எனது மகள் வீட்­டுக்கு வந்து, “உம்மா, உம்மா” என்று கதவைத் தட்­டினார். எனது மகள் வந்­ததை என்னால் நம்­பவே முடி­ய­வில்லை. எனது வீட்­டி­லுள்­ளோரும் நம்­பவே மறுத்­தனர். உடனே நான் பள்­ளிக்குச் சென்­றுள்ள எனது கண­வ­ரிடம் தெரி­விப்­ப­தற்­காக உடுத்த உடை­யுடன் அபாயா, செருப்பு எத­னையும் அணி­யக்­கூட தன்­நிலை மறந்­த­வாறு பள்­ளியை நோக்கி ஓட்­டமும் நடை­யு­மாகச் சென்று கண­வரை அழைத்தேன். என் பதற்­ற­நிலை கண்டு பள்­ளியில் உள்­ளோரும் பர­ப­ரப்­ப­டைந்­தனர். அவ­ச­ர­மாக கணவர் வீட்­டுக்கு வந்தார். நாம் உடனே கொழும்பு சீ.ஐ.டீ யில் உள்ள மார­சிங்ஹ என்­ப­வ­ருடன் தொடர்பு கொண்டோம் “எமது மகள் வந்­துள்ளார் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்” என்று அவரை வின­வினோம்.

இதே போன்று தான் எனது மகளும் எமது வீட்டை அடைந்­த­வுடன், “வாப்பா எங்கே-? என்னை உட­ன­டி­யாக பொலிஸில் ஒப்­ப­டை­யுங்கள்…” என்று பத­றித்­து­டித்­த­வாறே தான் வீட்­டுக்கு வந்தார்.

எனது மகள் மீதுள்ள பாசத்­தை­யெல்லாம் புறந்­தள்­ளி­விட்டுத் தான் நாம் பாது­காப்புத் தரப்­புக்கு தகவல் வழங்­கினோம். அன்று புத்தர் சிலை உடைப்பைத் தொடர்ந்து எழுந்த கொந்­த­ளிப்பின் போதுதான் எனது மக­ளையும் பிள்­ளை­யையும் கூட்டிக் கொண்டு அவ­சர அவ­ச­ர­மாக அவ­ரது கணவர் வெளி­யே­றினார். அப்­போது மக­ளுக்கு எதுவும் தெரி­யாது. எங்கு செல்­கிறோம் என்­பது கூடத் தெரி­ய­வில்லை.

நாம் சஹீ­தாவின் கண­வரை நல்­ல­வ­ரா­கவே மதித்தோம். அந்­த­ள­வுக்கு அவர் எம்­முடன் அமை­தி­யா­கவே நடந்து கொண்டார். மகளை அழைத்­துச்­சென்ற அவர் எத்­த­கைய வெளி­யு­லகத் தொடர்­பு­மற்ற இட­மொன்­றிலே வைத்­துள்ளார். நாட்டு நடப்பு எத­னையும் மகளால் புரிந்­து­கொள்ள முடி­யா­த­வாறே இருந்­துள்ளார். சுருக்­க­மாகச் சொல்­வ­தானால், நாள்– நேரம் கூட அவரால் தெரிந்­து­கொள்ள முடி­ய­வில்லை. 26 ஆம் திகதி இங்கு வரும்­வரை இதே சிறை வாழ்­வையே அனு­ப­வித்­துள்ளார்.

புத்தர் சிலை தகர்த்த தேடு­தலின் போது முச்­சக்­கர வண்­டி­யொன்றில் எனது மக­ளையும் பிள்­ளை­க­ளையும் பின் ஆச­னத்தில் அமர்த்தி சாதிக்கே முச்­சக்­கர வண்­டியைச் செலுத்­திச்­சென்­றுள்ளார். அப்­போது குரு­நாகல் பெயர்ப் பல­கையை எனது மகள் அடை­யாளம் கண்­டுள்ளார். அதன் பின்னர் காட்டுப் பகு­தி­யொன்றில் வேன் ஒன்று நிறுத்­தப்­பட்­டி­ருந்­துள்­ளது. அதன் அருகே இவர்கள் சென்ற முச்­சக்­கர வண்டி நிறுத்­தப்­பட, வேன் அருகே நின்­றவர் முச்­சக்­கர வண்­டியை எடுத்துச் சென்­றுள்ளார். எனது மகளை அந்த வேனில் ஏற்றி  இரு கண்­க­ளையும் மூடிக் கட்­டி­யுள்ளார். பின்னர் பயணம் தொடர்ந்­துள்­ளது. நீண்ட பய­ணத்தின் பின்னர் வீடொன்றின் அருகே வாகனம் நிறுத்­தப்­பட்டு அவ்­வீட்டின் அறை­யொன்றில் இவர்கள் விடப்­பட்­டுள்­ளனர். அதன் பின்பே கண்கள் திறக்­கப்­பட்­டுள்­ளன. வீட்­டுடன் தொடர்பு கொள்­வ­தற்கு கண­வ­ரிடம் தொலை­பே­சியைக் கேட்­ட­போது அதனை வழங்க மறுத்­துள்­ள­துடன் “நீ எப்­ப­டி­யா­வது என்னைக் காட்­டிக்­கொ­டுத்தால் எனது ஆட்கள் மூலம் உனது கழுத்தை அறுக்கச் செய்து விடுவேன். அதிகம் துள்­ளாதே" என்று எச்­ச­ரித்­துள்ளார்.

இவர் முன்னர் பண­வ­ச­தி­யில்­லா­த­வ­ரா­கவே இருந்தார். மிகவும் எளி­மை­யா­கவே வாழ்ந்தார். மக­ளோடு சென்று தலை­ம­றை­வாக இருந்த போது, குளி­ரூட்­டிய அறையில் நன்கு உண்ணக் குடிக்கக் கொடுத்­துள்ளார். பிள்­ளைக்கும் தாரா­ள­மாக விளை­யாட்டு உப­க­ர­ணங்­களைக் கொண்டு வந்து கொடுத்­துள்ளார். நல்ல ஆடை­களும் வாங்கிக் கொடுத்­துள்ளார். நன்கு பணம் புழங்­கி­ய­தையும் எனது மகள் கண்­டுள்ளார். அவ்­வி­டத்தில் விமா­னங்­களின் இரைச்சல் சத்­தத்தைக் கேட்க முடிந்­த­தா­கவும் ஆனால் எந்த இடம் என்று நிச்­ச­யிக்க முடி­ய­வில்லை என்றும் மகள் கூறு­கிறார்.

பின்னர் வேறு ஒரு வீட்­டுக்கு மாற்­றப்­பட்­டுள்ளார். அந்த வீடு சற்று விசா­ல­மா­னது. அறையில் எப்­போதும் மின்­வி­ளக்கு எரிந்து கொண்­டி­ருந்ததால் இரவு – பகலை அடை­யாளம் காண­மு­டி­யா­தி­ருந்­துள்ளார். அவ்­வீட்டின் பிறிதோர் இடத்தில் கண­வரின் தம்பி சாஹிட் அப்­துல்லா இருந்­ததை சின்ன மகனின் வார்த்­தைகள் மூலம் உணர முடிந்­ததாம்.

இதன் பின்னர் மற்­று­மொரு வீட்­டுக்கு மாற்­றப்­பட்­ட­னராம். அங்கு இருக்கும் போது தான் அங்­குள்­ள­வர்கள் மத்­தியில் பெரும் பர­ப­ரப்பு நிலை­யொன்று காணப்­பட்­டதாம். அது தான் ஏப்ரல் 21 தற்­கொலை குண்டுத் தாக்­குதல் தினம் என்று ஊகிக்க முடி­கி­றது. அங்­கி­ருந்தும் பிறி­தொரு வீட்­டுக்கு மாற்­றப்­பட்­டுள்­ளனர். அந்த வீட்டில் அதிக உஷ்ண நிலையை அனு­ப­வித்­துள்­ளனர். இவ்­வாறு மகள் 26 ஆம் திகதி இங்கு வரும் வரை பல இடங்­க­ளிலும் அலைக்­க­ழிக்­கப்­பட்­டுள்ளார்.

இந்த நிலை­யில்தான் இறு­தி­யாக கண்­களைக் கட்டி வேன் ஒன்றில் ஏற்­றப்­பட்டு பய­ணித்­துள்­ளனர். ஜன­சந்­த­டி­யற்ற இட­மொன்றில் நிறுத்­தப்­பட்டு அதி­லி­ருந்து இறங்கி முச்­சக்­கர வண்­டியில் ஏறி கரண்­டு­பன சந்­தியில் இறங்­கி­யுள்­ளனர். அந்த இடத்­தில்தான் அலங்­கார வளர்ப்பு மீன் விற்கும் கடையில் மக­னுக்கு மீன் வாங்கிக் கொடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. கேகா­லை–­கண்டி பஸ்ஸில் ஏறியே இவர்கள் மாவ­னெல்­லையில் இறக்­கப்­பட அவர்  கண்டி நோக்கிப் பய­ண­மா­கி­யுள்ளார்.

சீ.ஐ.டி வந்து மகளை கொழும்­புக்கு அழைத்துச் செல்லும் போது, “உம்மா கணவர் தரப்பினர் மிகவும் பயங்­க­ர­மா­ன­வர்கள். என் பிள்­ளையை மிகவும் கவ­ன­மாகப் பார்த்துக் கொள்­ளுங்கள்’’ என்று அழுது புலம்­பி­ய­வாறே சென்றார். சீ.ஐ.டியினர் மகளை அழைத்துச் செல்லும் போது அவர் கண­வ­ருடன் வந்த பாதையை இயன்­ற­வரை அடை­யாளம் காட்­டும்­படி கூறி அதே பாதையில் கொழும்­புக்குச் சென்­ற­போ­திலும்  வேனி­லி­ருந்து இறங்கி முச்­சக்­கர வண்­டியில் ஏறிய இடம் வரை­யி­லுமே அவரால் இனம்­காட்ட முடிந்­துள்­ளது.

மரு­மகன் எங்­கா­வது பயணம் போவ­தென்றால் மக­ளையும் பிள்­ளை­யையும் எங்கள் வீட்டில் விட்டு விட்­டுத்தான் போவார். அவ­ரது வீட்­டுக்கு எப்­போ­தா­வ­துதான் போவோம். அவ­ரது அந்­த­ரங்க நட­வ­டிக்­கைகள் எதுவும் மக­ளுக்குத் தெரி­யாது. எல்லாம் இர­க­சி­ய­மா­கவே நடந்து கொள்வார்.

அத­னால்தான் அவரைக் காட்டிக் கொடுத்து நான் சிறை சென்­றாலும் பர­வா­யில்லை. நாட்டைக் காப்­பாற்ற வேண்டும் என்றே மகள் அழு­த­வாறு சீ.ஐ.டி யுடன் செல்லும் வரையில் எம்­முடன் கூறிக் கொண்­டி­ருந்தார் என்று சஹீ­தாவின் தாய் கூறினார்.

இது இவ்­வா­றி­ருக்­கையில், கடந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்­குதல் நடந்த காலை வேளையில் பாத்­திமா சஹீதா, ராஜ­கி­ரிய பகு­தி­யி­லுள்ள விகா­ரை­யொன்­றுக்கு வெள்ளை உடை அணிந்து வந்­தி­ருந்த சம்­பவம் தொடர்­பாக, அந்த விகா­ரை­யி­லுள்ள ரஜ­வத்­த­வப்ப அனு­னா­ஹிமி தேரர் ஊட­கங்­களில் தகவல் வெளி­யிட்­டுள்ளார். இது தொடர்­பாக பாது­காப்புப் பிரிவு விசா­ரணை செய்து வரு­கி­றது. இதன் உண்மைத் தன்மை விரைவில் வெளிச்­சத்­துக்கு வரும் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கி­றது.

பாத்­திமா சஹீ­தாவின் கணவர் மொஹம்மட் இப்­ராஹிம் சாதிக் அப்­துல்லாஹ் மாவ­னெல்லை புத்தர் சிலை உடைப்பின் பிர­தான சந்­தேக நப­ராவார். அவரும் அவ­ரது சகாக்­க­ளாலும் கடந்த வருடம் இறு­திப்­ப­கு­தியில் மாவ­னெல்லைப் பகு­தியில் சில இடங்­களில் புத்தர் சிலை­களை உடைத்து வந்த நிலையில், கடந்த டிசம்பர் 26 ஆம் திகதி மோட்டார் சைக்­கிளில் வந்த இரு வாலி­பர்­களால் சிலை தகர்ப்பு நடந்து கொண்­டி­ருந்­த­போது திது­ல­வத்த பிர­தேச வாலிபர் இரு­வரால் சந்­தேக நபர் ஒருவர் மடக்­கிப்­பி­டிக்­கப்­பட, மோட்டார் சைக்­கிளில் வந்­தவர் தப்­பிச்­சென்­றுள்ளார். அவர் தான் மொஹம்மட் இப்ராஹிம் சாதிக் அப்துல்லாஹ் ஆவார். இவர் பாத்திமா சஹீதாவின் கணவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் மூலமே பாதுகாப்புப் பிரிவினர் சகல விபரங்களையும் தெரிந்துகொண்டு பலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
ஆனால் பிரதான சந்தேக நபரான பாத்திமா சஹீதாவின் கணவரான சாதிக் அப்துல்லாஹ்வும் அவரது சகோதரனும் நான்கு மாதங்களுக்கு மேலாக தலைமறைவாக இருந்த நிலையில் அண்மையில் கம்பளை சப்பாத்துக்கடை யொன்றில் பதுங்கியிருந்த நிலையில் பாதுகாப்புப் பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்குதல்களுடன் இவர்களுக்கு தொடர்பிருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இவர்கள் ஐ.எஸ்.பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் இதுவரை நடந்த விசாரணைகளில் உறுதியாகியுள்ளது. இதனை விரைவில் முடிவுக்குக் கொண்டுவந்து நாட்டில் சமாதானம் நிலவச் செய்ய வேண்டும். 30 வருட யுத்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்த எமது நாட்டுக்கு இதனையும் தீர்த்து வைக்க முடியும் என்பதை உறுதி செய்து மீண்டும் பயங்கரவாதம் இல்லாது நாட்டில் அமைதி நிலவ பிரார்த்திப்போம்.

சிங்­க­ளத்தில்:
சமன் விஜய பண்­டார , லங்காதீப வார இதழ்.

தமிழில்: ஏ.எல்.எம்.சத்தார்

கட்டுரை மூலம் விடிவெள்ளிப் பத்திரிகை

Monday, May 20, 2019

தற்கொலை தாக்குதலின் பின்னணி சஹ்ரானின் மனைவி என்ன சொல்கிறார்

தற்கொலை தாக்குதலின் பின்னணி
சஹ்ரானின் மனைவி என்ன சொல்கிறார்

சிங்களத்தில்: ஸ்ரீநாத் பிரஸன்ன ஜயசூரிய , லங்காதீப வார இதழ்
தமிழ்: ஏ.எல்.எம். சத்தார்

தேசிய தௌஹீத் ஜமாஅத் முக்­கி­யஸ்­தர்­களில் சிலர் சாய்ந்­த­ம­ரு­துவில் தங்­கி­யி­ருந்து வீட்டை பாது­காப்புத் தரப்­பினர் சுற்­றி­வ­ளைத்த போது அதில் இருந்த ஆண், பெண், சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட 16 பேர் குண்டு வெடிப்பில் பலி­யா­கினர். அவர்­களில் பெண்­ணொ­ரு­வரும் அவரின் சிறிய மகளும் உயிர்­தப்­பினர். சிறு காயங்­க­ளுக்­குள்­ளான இவர்கள் இரு­வ­ரையும் இரா­ணு­வத்­தினர் முத­லு­தவி சிகிச்சை வழங்கி உட­ன­டி­யாக அம்­பாறை வைத்­தி­ய­சா­லையில் அனு­ம­தித்­தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்று இரு­வரும் தேறி­யுள்­ளனர்.

குண­ம­டைந்த தாயும் சேயும் தேசிய தௌஹீத் ஜமா அத்தின் தலைவர் எனக் கூறப்­படும் மொஹம்மட் காஸிம் மொஹம்மட் சஹ்­ரானின் மனை­வியும் மக­ளு­மா­வார்கள்.

சஹ்­ரானின் மனை­வி­யான 24 வய­து­டைய அப்துல் காதர் பாத்­திமா சாதி­யா­விடம் அம்­பாறை பொலிஸ் தலை­மை­யக அதி­கா­ரிகள் நீண்ட விசா­ர­ணை­களை நடத்­தினர். அதன் போது அவர் வெளி­யிட்ட தக­வல்கள்.
உயிர்த்த ஞாயிறு தற்­கொலை குண்டு தாக்­கு­தல்கள் நடத்­து­வ­தற்கு முன்னர் ஒரு தினத்தில் தற்­கொலை குண்­டு­தா­ரிகள் கறுப்பு நிறத்­தி­லான நீண்ட மேலங்­கியை அணிந்­த­வாறு சத்­தி­யப்­பி­ர­மாணம் செய்து கொண்­டனர். இது கொழும்பில் வாட­கைக்கு எடுத்­துக்­கொண்ட சொகுசு வீட்­டுத்­தொ­கு­தியில் உள்ள வீடொன்­றி­லேயே இடம்­பெற்­றது.

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். அமைப்­புடன் தொடர்­பு­டைய அமைப்­புக்கு கொழும்­பி­லுள்ள குபேரர் ஒரு­வரால் அவ்­வப்­போது பெருந்­தொ­கை­யான பணம் வழங்­கப்­பட்டு வந்­தது. இந்துக் கோயில் ஒன்­றுக்­குள்ளும் தற்­கொலைத் தாக்­குதல் மேற்­கொள்ள திட்டம் ஒன்று தீட்­டப்­பட்­டி­ருந்­தது.

சஹ்ரான் ஸ்ரீலங்கா தௌஹீத் ஜமா அத்­துடன் ஈடு­பாடு காட்­டிக்­கொண்­டி­ருந்­த­போது ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். அமைப்பைக் கடு­மை­யாக விமர்­சித்து வந்தார். பின்­னர்தான் இதில் இணைந்­துள்ளார்.
தொடர்ந்து சஹ்­ரானின் மனைவி சாதியா தன்னை அறி­முகம் செய்த போது,

நான் குரு­நாகல் நாரம்­ம­லயில் பிறந்தேன். தரம் 9 வரையே பயின்­றுள்ளேன். எனக்கு இரு சகோ­த­ரி­களும் நான்கு சகோ­த­ரர்­களும் உள்­ளனர். எனது தந்தை மொஹம்மத் ஹுசைன் அப்துல் காதர் – தாய் யாஸின் சித்தி சஹிலா. தாய்க்கு இரண்டு சகோ­த­ரர்­களும் மூன்று சகோ­த­ரி­களும் உள்­ளனர். தாயின் இளைய சகோ­தரி மொஹம்மட் இப்­ராஹிம் நௌபர் மௌலவி என்­ப­வரை மண­மு­டித்­துள்ளார். இவர் காத்­தான்­கு­டியைச் சேர்ந்­தவர்.

சஹ்ரான் காத்­தான்­குடி தாருல் அதர் பள்­ளியில் பணி­பு­ரிந்­துள்ளார். இதனால் சமய பிர­சாரப் பணியில் ஈடு­படும் நௌபர் மௌல­வி­யுடன் சஹ்ரான் எனது வீட்­டுக்குப் பக்­கத்­தி­லுள்ள பள்­ளிக்கு பிர­சாரப் பணிக்­காக வந்தார். அப்­பள்ளி மத்­ர­ஸாவில் குர்ஆன் ஓது­வ­தற்­காக நான் செல்வேன். அப்­போது என்னைக் கண்டு அவர் மண முடிக்க விரும்­பினார். எனக்கு 11 வயது என்­பதால் எனது பெற்றோர் அதனை நிரா­க­ரித்­துள்­ளனர். 2009 இல் சஹ்ரான் ஜப்பான் நாட்­டுக்குச் சென்­றுள்­ள­தாக நெளபர் மௌல­வி­யூ­டாக தெரிந்­து­கொண்டேன். அங்­கி­ருந்து மூன்று மாதங்­களில் திரும்­பி­வந்து, இனிப்பு வகை­க­ளுடன் அழ­கிய ஆடை­யொன்றும் கொண்டு வந்து தந்தார்.

2009 மே மாதம் 30 ஆம் திகதி எனக்கும் சஹ்­ரா­னுக்கும் திரு­மணம் நடந்­தது. அப்­போது எனக்கு 14 வயது. தாருல் அதர் பள்ளி நிர்­வா­கத்­துடன் கருத்து மோதல் ஏற்­பட்டு சஹ்ரான் பள்ளி பத­வி­யி­லி­ருந்து நீக்­கப்­பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து தேசிய தௌஹீத் ஜமாஅத் பள்­ளி­வாசல் ஒன்றை சஹ்ரான் நிறு­வினார்.

இந்த அமைப்பு ஆரம்­பிக்க முன்னர் சஹ்ரான் நல்ல குண­வி­யல்­புடன் காணப்­பட்டார். அப்­போது ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். அமைப்பின் நட­வ­டிக்­கை­களை அங்­கீ­க­ரிக்க முடி­யாது என்ற நிலைப்­பாட்­டிலே அவர் இருந்தார். சமய கிரி­யைகள் தொடர்­பான சஹ்­ரானின் கருத்து முரண்­பாட்­டினால் பலர் இவ­ருடன் பகைத்­துக்­கொண்­டனர். சஹ்ரான் தனது கொள்கைப் பிர­சா­ரத்­திற்­காக நாட்டின் பல பாகங்­க­ளுக்கும் சென்று வந்தார்.

எனது தலை­மகன் 2011 ஒக்­டோபர் 30 ஆம் திகதி குரு­நாகல் வைத்­தி­ய­சா­லையில் பிறந்தார். பின்னர் எனது இளைய மகளும் 2015 ஜூலை 7 ஆம் திகதி குரு­நாகல் வைத்­தி­ய­சா­லையில் பிறந்தார். இந்த மகள் தான் குண்டு வெடிப்பில் என்­னுடன் காயங்­க­ளுக்­குள்­ளா­னவர். நௌபர் மௌல­வியும் எனது சிறிய தாயாரும் கட்டார் நாட்­டி­லி­ருந்து வந்­த­பின்னர் நாரம்­ம­லயில் குடி­யே­றி­யி­ருந்­தனர்.

சஹ்ரான் முன்னர் நெளபர் மௌல­வி­யுடன் மனஸ்­தா­பப்­பட்­டி­ருந்தார். கட்­டா­ரி­லி­ருந்து நௌபர் மௌலவி இங்கு வந்த பின்னர் நோன்பு மாதம் ஒன்றில் இரு­வரும் ஒற்­று­மை­யா­கினர்.

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். அமைப்­புடன் இணைந்து பிர­சாரப் பணி­களில் ஈடு­ப­டு­வது குறித்து ஸஹ்­ரா­னுடன் வின­விய சந்­தர்ப்­பங்­களில் அவர் என்­னுடன் கடும் கோபப்­ப­டுவார். எனது பாட்டில் இருக்­கும்­படி எச்­ச­ரிப்பார். ஸஹ்ரான் முகநூல் ஊடாக ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். அமைப்பின் நட­வ­டிக்­கைகள், தக­வல்­களைத் தேடிப்­பார்ப்பார். அவற்றின் காட்­சி­களை எனக்கும் காண்­பிப்பார். தேசிய தௌஹீத் ஜமா­அத்தின் பெயரைப் பயன்­ப­டுத்திக் கொண்டு நீங்கள் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் அமைப்பின் வேலைத்­திட்­டத்தை முன்­னெ­டுக்­கி­றீர்­களே  உங்கள் செயற்­பா­டு­களால் எனக்கும் உங்கள் பிள்­ளை­க­ளுக்கும் பிரச்­சி­னைகள் ஏற்­படும். எனவே இதனை நிறுத்­திக்­கொள்­ளுங்கள் என்று நான் எச்­ச­ரிக்கை விடுத்­தி­ருக்­கிறேன். இச் சந்­தர்ப்­பத்­திலும் அவர் கடும் கோபத்­தையே வெளிப்­ப­டுத்­தினார். எனது பேச்சு எத­னையும் அவர் பொருட்­ப­டுத்­த­வில்லை. அவ­ரது தம்பி ரிழ்வான் அடிக்­கடி வந்து ஸஹ்­ரானைச் சந்­திப்பார். வீட்டுத் தோட்­டத்தில் சென்று இர­க­சி­ய­மாக உரை­யா­டு­வார்கள். அவை என்­ன­வென்­பது எனக்குத் தெரி­வ­தில்லை.

நான் காத்­தான்­கு­டிக்குப் போன சந்­தர்ப்­பங்­களில் தேசிய தௌஹீத் ஜமாஅத் பள்­ளிக்குச் செல்வேன். அங்கு ஸஹ்ரான் சமய போதனை புரிவார். அங்கு சுமார் 100 ஆண்­களும் 25 பெண்கள் அள­வி­லுமே வருவர். அங்கு சமய போத­னை­களே இடம்­பெற்­றன. ஸஹ்ரான் போகும் இடம் எத­னையும் என்­னிடம் சொல்­வ­தில்லை. அவர் நீண்ட நாட்கள் எங்கள் நாரம்­மல வீட்­டுக்கு வர­மாட்டார். பிள்­ளைகள் வாப்­பாவைத் தேடி அழு­வார்கள். ஊராரும் என் பெற்­றோ­ருக்கு ஸஹ்­ரானை எனக்குக் கட்­டிக்­கொ­டுத்­த­தற்­காகத் திட்­டு­வார்கள். ஸஹ்­ரானின் இந்­ந­ட­வ­டிக்­கை­களால் நான் அவ­ரி­ட­மி­ருந்து விவா­க­ரத்துப் பெறு­வ­தற்­காகக் கேட்­டாலும் அதற்கும் அவர் மறுப்புத் தெரி­விப்பார்.

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்­கு­த­லுக்கு சில நாட்­க­ளுக்கு முன்னர் ஸஹ்­ரா­னையும் நௌபர் மௌல­வி­யையும் தேடி சி.ஐ.டி யினர் எங்கள் வீட்­டுக்கு வந்­தனர். அவர்கள் போகும் இருக்கும் இடம் எதுவும் எமக்குத் தெரி­யாது என்றே நான் உண்­மையைக் கூறினேன். தெரிந்­தாலும் கூறி­யி­ருந்தால் நான் அவர்­களால் கொல்­லப்­ப­டுவேன் என்­ப­த­னையும் நான் அறிவேன்.

ஜன­வரி மாதம் ஒருநாள் இரவு ஸஹ்ரான் எங்கள் வீட்­டுக்கு வந்தார். துணிப் பையொன்று நிறைய இலட்­சக்­க­ணக்­கான பணத்­துடன் காணப்­பட்டார். இவ்­வ­ளவு தொகைப்­பணம் எப்­ப­டிக்­கி­டைத்­தது என்று வின­வினேன். ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். அமைப்­புக்கு உதவும் பெரிய வர்த்­தகர் ஒருவர் இலங்­கையில் உள்ளார். அவர் இவ்­வ­மைப்பின் பணி­க­ளுக்­காக எவ்­வ­ளவு பணம் வேண்­டு­மா­னாலும் தரு­கிறார் என்றார். மறுநாள் காலை அவர் குறித்த பணப் பையுடன் வீட்­டி­லி­ருந்தும் வெளி­யே­றினார். அவர் எங்­கி­ருந்த போதிலும் அவ்­வப்­போது வீட்டு செல­வுக்குப் பணம் அனுப்பிக் கொண்­டி­ருப்பார்.

நீர்­கொ­ழும்புப் பகு­தியில் வாட­கைக்கு எடுத்த வீடொன்றில் நாம் சிறிது காலம் இருந்தோம். அங்­கி­ருந்­த­போதும் அவர் அடிக்­கடி வெளியே போய்­வ­ருவார். அப்­போது கேட்கும் போதெல்லாம் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் பணி­க­ளுக்­கா­கவே போவ­தாகக் கூறுவார். மார்ச் 29 அல்­லது 30 ஆம் திகதி என்று நினைக்­கிறேன். காத்­தான்­கு­டி­யி­லி­ருந்து ஸஹ்­ரானின் தம்பி ஸைனி என்­பவர் எமது நீர்­கொ­ழும்பு இல்­லத்­திற்கு வந்தார். அந்த சந்­தர்ப்­பத்தில் நாம் கொழும்பில் வீடொன்று வாட­கைக்கு எடுத்­தி­ருக்­கிறோம். அங்கு செல்லத் தயா­ராக இருக்­கும்­படி ஸஹ்ரான் என்­னிடம் கூறினார்.

சாரா ஹஸ­னுடன் அபூ அப்­துல்லாஹ் செலுத்தி வந்த வெள்ளை வேனுடன் ஸஹ்­ரானும் நானும் இரண்டு பிள்­ளை­களும் கொழும்­புக்குச் சென்றோம். இது எந்த இடம் என்று நான் சாரா ஹஸ­னிடம் வின­வினேன். இது லிபர்ட்டி பிளா­ஸாவில் 5 ஆம் மாடியில் இருக்­கிறோம் என்று சாரா கூறினார்.

மூன்று அறை­க­ளுக்கும் மாதாந்த வாட­கை­யாக 140000/= ரூபா என்றும் அவர் கூறினார். எமது குடும்­பமும் சாராவும் அவ­ரது கணவர் ஹஸனும் மூன்று அறை­க­ளிலும் தங்­கி­யி­ருந்தோம். அபூ அப்­துல்லாஹ் முன்­சா­லையில் இருந்தார். பின்­னொரு நாள் ஸஹ்­ரானின் இன்­னொரு சகோ­த­ர­ரான ரிழ்­வானும் மற்­று­மொ­ரு­வரும் எமது இருப்­பிடம் வந்­தனர். ரிழ்­வானை நீண்ட நாட்­க­ளுக்குப் பிறகு அன்­றுதான் கண்டேன். ரிழ்­வானின் வலது கையில் சீனி விரலைத் தவிர ஏனைய விரல்கள் அகற்­றப்­பட்­டி­ருப்­பதை அவ­தா­னித்தேன். இடது பக்க கண் அருகே காயப்­பட்ட தழும்பு ஒன்றும் காணப்­பட்­டது. காத்­தான்­கு­டியில் ஓரி­டத்தில் குண்டு தயா­ரிப்பில் ஈடு­பட்­ட­போது அது தவறி வெடித்­ததால் ஏற்­பட்ட வடுக்கள் என்று சாரா என்­னிடம் விளக்­கினார்.

மட்­டக்­க­ளப்பு வைத்­தி­ய­சா­லையில் சிகிச்சை பெறச்­சென்றால் காரியம் அம்­ப­ல­மாகி விடும் என்ற அச்­சத்தில் கொழும்பு வைத்­தி­ய­சா­லையில் சுமார் இரண்டு மாதங்கள் அளவில் சிகிச்சை பெற்று வெளி­வந்­துள்ளார். அஸாத் என்­பவர் அவர் அருகே உத­விக்கு இருந்­துள்ளார் என்று சாரா கூறினார். நீங்கள் எல்­லோரும் பெண்­க­ளான எங்­களை விட்டு வெளியே போய் இரண்டு மூன்று நாட்­களின் பின்னர் இங்கு வரு­கி­றீர்கள் என்று நான் ஸஹ்­ரா­னிடம் விசனம் தெரி­வித்தேன். அது பற்றிக் கேட்­கக்­கூ­டாது என்று கடும்­தொ­னியில் கூறினார். அப்­ப­டி­யானால் என்­னையும் இரு பிள்­ளை­க­ளையும் எனது தாய் வீட்டில் விடும்­படி மீண்டும் கேட்­டுக்­கொண்டேன். வீட்­டுக்குப் போகும் பேச்சை என்­னிடம் முறை­யி­ட­வேண்டாம் என்று கண்­டிப்­பாகக் கேட்­டுக்­கொண்டார். உங்­களைப் பாது­காத்­துக்­கொள்ள எனக்குத் தெரியும் என்றும் கூறவே நான் மௌனி­யானேன்.

ஏப்ரல் 18 ஆம் திகதி ஆஸா­தையும் பெரோ­சா­வையும் காத்­தான்­கு­டிக்குக் கூட்டிச் செல்­வ­தாக ஸஹ்ரான் புறப்­பட்டார். நானும் இரு பிள்­ளை­களும் சாரா­வுமே லிபர்ட்டி பிளாஸா அறையில் இருந்தோம். அன்று இரவு ஸஹ்­ரானும் அபூ அப்­துல்­லாஹ்வும் வேன் ஒன்றில் லிபர்ட்டி பிளா­ஸா­வுக்கு வந்­தனர். ஸஹ்ரான் நீண்ட நேரம் இரு பிள்­ளை­க­ளுடன் கொஞ்சி விளை­யா­டியும் வேடிக்கை காட்­டிக்­கொண்டும் மகிழ்ச்­சி­யுடன் இருந்தார். அன்று இரவு ஸஹ்ரான் என்­னிடம் “நான் ‘ஜிஹாத்’ ஆகப் போகிறேன். நான் இறந்த பின்னர் நீங்கள் நான்கு மாதங்கள் ‘இத்தா’ அனுஷ்­டிக்­கும்­படி என்னைக் கேட்­டுக்­கொண்டார். இப்­ப­டி­யொரு பயணம் போவ­தென்றால், ஏன் நீங்கள் என்னை இங்கு அழைத்து வந்­தீர்கள்? என்று நான் கேட்டேன். என்னை எனது தாய் வீட்­டுக்கு அனுப்­புங்கள் என்று மீண்டும் கேட்­ட­போதும் ஸஹ்ரான் அதற்கு செவி சாய்க்­க­வில்லை. அப்­போதும் நான் அவ­ரி­ட­மி­ருந்து விவா­க­ரத்துக் கோரினேன். உங்­களைப் பாது­காக்க நான் எனது தாயா­ரிடம் ஒப்­ப­டைக்­கிறேன் என்று ஸஹ்ரான் கூறி­விட்டார். என்னைப் போன்றே அஸாதும் ஹஸனும் ஜிஹாத் ஆகிறோம். அப்­ப­டி­யி­ருந்தும் அவர்­க­ளது துணை­வி­யர்­க­ளான சாராவும், பெரோ­ஸாவும் விவா­க­ரத்துக் கோர­வில்­லையே என்று ஸஹ்ரான் என்னைக் கேட்டார்.

லிபர்ட்டி பிளாஸா வீட்­டி­லி­ருந்து நாம் எல்­லோரும் பாணந்­து­றை­யி­லுள்ள வீடொன்­றுக்கு வேனில் சென்றோம். அங்கு ரிழ்­வானும் இருந்தார். பாணந்­துறை வீட்டில் 10 வாலி­பர்கள் அளவில் இருப்­ப­தாக எனது மகன் என்­னிடம் கூறினார். பாணந்­து­றை­யி­லி­ருந்து நிந்­தவூர் நோக்கிப் புறப்­பட்டோம். வேனுக்கு ஏறு முன்பே ஸஹ்ரான் என்­னி­ட­மி­ருந்த கைப்­பே­சியைக் கைப்­பற்­றிக்­கொண்டார். வீட்­டுக்குப் போகும் முன்னர் எனக்கு வெள்ளை ஆடை வாங்­கு­வ­தற்­காக ஸஹ்ரான் 35000/= ரூபா பணம் தந்தார். அத்­துடன் மகனின் கையில் 6000/= ரூபா­வையும் மக­ளுக்கு 5000/= ரூபா­வையும் கொடுத்தார். சோகம் தாங்க முடி­யாது நான் கண்ணீர் சிந்­தினேன். சாராவும், பெரோ­ஸாவும் அவ்­வ­ள­வாக அழ­வில்லை. வேனின் டிக்­கியைத் திறக்க வேண்டாம். அதில் பணப் பையொன்று உள்­ளது என்று கூறினார். நானும் இரு பிள்­ளை­களும் முன்­பக்க ஆச­னத்தில் அமர்ந்து கொண்டோம். சாராவும் பெரோ­ஸாவும் பின் பக்க ஆச­னத்தில் அமர்ந்து கொண்­டனர்.

நான், சாரா, பெரோஸா மூவரும் புர்கா அணிந்­த­வாறே பய­ணித்தோம். ரிழ்­வானும் எம்­முடன் வந்தார். அன்று வெள்­ளிக்­கி­ழமை என்­பதால் பல கடைகள் மூடி­யி­ருந்­தன. பின்னர் கிரி­உல்­லயில் திறந்­தி­ருந்த ஒரு புடை­வைக்­க­டையைக் கண்டு வாகனம் நிறுத்­தப்­பட்­டது.

நானும் பெரோ­ஸாவும் சாராவும் டிரை­வ­ருடன் கடைக்குச் சென்றோம். எனது மகளை சாரா தூக்­கிக்­கொண்டு வந்தார். அக்­க­டையில் வெள்ளை நிற ஸ்கர்ட் இரண்டு, ஒரு பிர­ஷியர், இரண்டு பிலவ்ஸ்கள் என்று வாங்­கினோம். சாரா­வுக்கு வெள்ளை நிற சாயா இரண்டும் சட்டை மூன்றும் பிர­ஷியர் இரண்டும் வாங்­கினோம். பெரோ­ஸா­வுக்கு வெள்ளை நிற ஸ்கர்ட் நான்கு, பிலவுஸ் நான்கு, பிர­ஷியர் இரண்டும் வாங்கிக் கொண்டோம். மக­ளுக்கு விளை­யாட்டுப் பொருளும் வாங்கிக் கொடுத்தோம். இவை­ய­னைத்­துக்கும் 29000 ரூபா பணம் செலுத்­தினோம்.

பயணம் தொடர்ந்­தது. அட்­டா­ளைச்­சே­னையை அடைந்து அங்­குள்ள வீடொன்­றுக்குச் சென்றோம். அங்கு தேநீர் அருந்தி விட்டு, பெரோ­ஸா­வையும் சாரா­வையும் அங்கு நிறுத்தி விட்டு, நானும் எனது இரு பிள்­ளை­களும் ரிழ்­வானின் மனை­வியும் அவர்­க­ளது இரு பிள்­ளை­க­ளு­மாக நாம் எல்­லோரும் சாய்ந்­த­ம­ரு­து­வி­லுள்ள ஒரு வீட்­டுக்குச் சென்றோம். ஏப்ரல் 21 ஆம் திகதி மு.ப.11.30 மணி­ய­ளவில், எமது ஆட்கள் தற்­கொலை தாக்­குதல் செய்து கொண்­ட­தாக ரிழ்­வானின் மனைவி நப்னா கூறினார். அத்­துடன் வெள்ளை ஆடை­யையும் அணிந்து கொள்­ளு­மாறும் கேட்­டுக்­கொண்டார்.

நான் வாங்கி வந்த வெள்ளை உடையை உடுத்து அதன் மேலால் கறுப்பு அங்­கி­யையும் அணிந்து கொண்டேன்.
22 ஆம் திகதி பகல் உண­வுக்­காக நிந்­த­வூரில் உள்ள வீட்­டுக்கு நியாஸ் கொண்டு வந்த வேனில் சென்றோம். ஸஹ்­ரானின் தாயார் என்னைக் கட்­டி­ய­ணைத்­துக்­கொண்டு அழுதார். ஸஹ்ரான் என்னையும் பிள்ளைகளையும் அநாதையாக்கிவிட்டுச் சென்று விட்டாரே என்று கவலைப்பட்டேன். அதனைக் கேட்டு, “பயப்பட வேண்டாம் நாம் இருக்கிறோம்” என்று ஸஹ்ரானின் தாயார் எமக்கு ஆறுதல் கூறினார். அன்று இரவை நிந்தவூர் வீட்டிலே கழித்தோம். 23 ஆம் திகதி காலையில் அட்டாளைச்சேனை வீட்டிலே தங்கியிருந்த சாராவையும் பெரோஸாவையும் கூட்டிக்கொண்டு நியாஸ் நிந்தவூர் வீட்டுக்கு வந்தார். அவர்கள் இருவரும் வெள்ளை உடை உடுத்து மேலால் கறுப்பு நிற அபாயாவை அணிந்திருந்தனர். நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நாம் இருவரும் சந்தோசமாக இருக்கிறோம் அவர்கள் போகவேண்டிய இடத்திற்குச் சென்று விட்டார்கள் என்று பெரோஸாவும் சாராவும் என்னைத் தேற்றினர்.

தற்கொலை குண்டுதாரிகள் எனது கணவருடன் லிபர்ட்டி பிளாஸாவிலிருந்து சனிக்கிழமை சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொள்ளும் வீடியோவை கைப்பேசியூடாக சாரா எனக்குக் காட்டினார். அதில் ஸஹ்ரான் முகம் திறந்த நிலையில் ஏனையோர் முகம் மூடியிருப்பதையும் கண்டேன் என்று ஸஹ்ரானின் மனைவி பொலிஸாரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

கட்டுரை மூலம் விடிவெள்ளிப் பத்திரிகை

2001ல் மாவனல்ல கலவரம், அக்குறணை கலவரம், 2014ல் களுத்துறை கலவரம், 2018ல் திகன கலவரம் ஆகியன முஸ்லிம் இளைஞர்களின் மனதினில் ஒரு வடுவாகவே பதிந்திருக்கும்

ஏப்ரல் 21தாக்குதல் இலக்கற்றது, இந்த நாட்டின் சமாதானத்திற்கு, ஐக்கியத்திற்கு, அமைதிக்கு, பொருளாதாரத்திற்கு விழுந்த பலத்த அடி என்கிறார், தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளரும், கிழக்கு மாகாணசபையின் முன்னாள்,  அமைச்சருமான சட்டத்தரணி கி.துரைராஜசிங்கம். நாட்டை உலுக்கிய பயங்கரவாத தாக்குதல் தொடர்பாக அவர் வழங்கிய நேர்காணல் முழுமையாக....

கேள்வி: இந்த நாட்டில் அண்மையில் பயங்கரவாதம் அகோரத் தாண்டவம், ஆடியுள்ளது. அதனால் ஏற்பட்ட இழப்புக்கள் அதிகமானவை. இதனை பொறுப்புவாய்ந்த அரசியல்கட்சியின் அதாவது தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் என்ற வகையில் எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்? 
பதில்: இதுவொரு இலக்கற்ற தாக்குதல், அதே நேரத்தில் இதனுடைய மூலம் கூட எதுவென்று தெரியவில்லை. "ஐஎஸ்" அமைப்பு இதற்கு உரிமை கோரியுள்ளது. அவர்களுக்கு இலங்கை எப்படி இலக்காக அமைந்தது? நியூசிலாந்து பள்ளி வாசல் தாக்குதலையும், ஏப்ரல் 21ம் திகதிய தாக்குதலையும் தொடர்புபடுத்துகிறார்கள். எவ்விதத்தில் பார்த்தாலும் இதனை கண்மூடித்தனமான தாக்குதல் என்றே கூறலாம்.

கேள்வி: இன்னொரு நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களின் முதன்மையும், நம்நாட்டைச் சேர்ந்த முஸ்லிம்களின் பக்க பலமும் அதற்கு இருந்துள்ளது. அந்தப் பயங்கரவாதம் நமது நாட்டுக்குள் விதைக்கப்பட்டு, அது நாட்டின் நாற்புறமும் விரிவடைந்துள்ளது. அதுபற்றிய உங்களது அபிப்பிராயம் எப்படியிருக்கிறது? 
பதில்: இலங்கை முஸ்லிம்களின் ஒருகுறிப்பிட்ட குழுவினரே இதில் ஈடுபட்டுள்ளனர். காரணம் இல்லாமலில்லை, இந்தவிடயத்திலேதான் இலங்கைத் தமிழர்களுடைய அரசியலையும், இலங்கை முஸ்லிம்களுடைய அரசியலையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டியுள்ளது. தமிழ் மக்களது உரிமைகள் தொடர்பான விடயங்களை அரசு நேரடியாகவோ, மறைமுகமாகவோ கையாண்டது. அது தமிழ்மக்களின் உரிமைகளில் கைவைக்கின்ற விடயமாகவே தமிழத் தலைவர்களால் கையாளப்பட்டது. ஆனால் முஸ்லிம் மக்கள் மீது செயற்படுத்தப்பட்ட இதே விதமான நடவடிக்கைகளை முஸ்லிம் தலைமைகள் அவ்வப்போதான "சம்பவங்களாக" எடுத்துக் கொண்டு உடனடித் தீர்வுகளையும் பெற்றனர். தொடர்ந்து சலுகை அரசியலிலே மக்களை வழிநடத்தினார்கள். 1915ல் நடந்த முஸ்லிம் சிங்கள கலவரம் மறக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருந்த போதிலும், முஸ்லிம்களின் மனதினில் அவர்களது உரிமை சார்ந்த பதிவாகவே இருக்கிறது. 1970ம் ஆண்டின் புத்தளம் பள்ளிவாசல் தாக்குதல், 2001ல் மாவனல்ல கலவரம், அக்குறணை கலவரம், 2014ல் களுத்துறை கலவரம், 2018ல் திகன கலவரம் ஆகியன முஸ்லிம் இளைஞர்களின் மனதினில் ஒரு வடுவாகவே பதிந்திருக்கும். இந்தத் தாக்கங்களில் இருந்து மீள ”எஸ்எஸ்” அமைப்பினுடைய வசீகரம் ஒரு சில முஸ்லிம் இளைஞர்களின் மனதை தொட்டிருக்கும். அவர்கள் இதுபற்றி விசாலமாக சிந்திக்காவிட்டாலும், அத்தகைய ஒரு சுழலுக்குள் அகப்பட்டமை இயற்கைக்கு மாறானதல்ல. ஆக இலங்கையில் நடைபெற்றுள்ள சம்பவங்கள் இங்குள்ள முஸ்லிம் தலைவர்களால் கையாளப்பட்ட விதங்களும், சிங்கள பௌத்த மேலாதிக்கமுமே தீவிரவாதிகள், முஸ்லிம் இளைஞர்களை கையாள்வதற்கு காலாய் அமைந்துள்ளது என்ற விடயத்தை புத்தி ஜீவிகளும், வாசகர்களும், இன்னும் ஆழமாக சிந்திப்பது இவ்விடயம் தொடர்பாக சரியான முடிவை எடுப்பதற்கு திறவு கோலாய்இருக்கும் எனநம்புகிறேன். 

கேள்வி: பல முஸ்லிம் அரசியற் பிரமுகர்கள் பயங்கரவாதத்தோடு தொடர்பு கொண்டுள்ளனர் என்றும், அவர்களுள் சிலர் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்றும் வௌியாகும் செய்திகள் பற்றி.... 
பதில்: இதற்கான விடையை நான் மேலே கூறிய பதிலின் தொடர்ச்சியாகவே பார்க்க வேண்டும். அரசியல்வாதிகளில் அனேகர் தங்களின் அடுத்த தேர்தலைப் பற்றித்தான் சிந்திக்கிறார்கள். தீவிரவாதம் உணர்வு பூர்வமானதாகவும், கவர்ச்சியானதாகவும் உள்ள விடயம் என்ற அடிப்படையிலேதான் அரசியல்வாதிகள் இவ்விடயத்தில் சம்பந்தப்படடிருக்கிறார்கள். தீவிரவாதிகளைப் பொறுத்தவரையில், சரியோ, பிழையோ இலக்கு இருக்கிறது. அரசியல்வாதிகள் தங்களுடைய இலாபத்திற்காக இந்த இளைஞர்களுக்கு தியாகப் பட்டம் சூட்டி, களப்பலியாக்கிவிட்டு, தங்கள் அரசியலை நடத்துகிறார்கள். இவர்களே சட்டத்தினால் கடுமையாக கையாளப்பட வேண்டியவர்கள். இலங்கையில் சட்ட ஒழங்கு நடைமுறையைப் பொறுத்தவரையில், பல்வேறு தரப்பு செல்வாக்குச் செலுத்துவதன் காரணமாகவே நீதித்துறைக்கு தேவையான சான்றுகள் வழங்கப்படுவதில்லை என்ற முடிவுக்கு வரக்கூடியதாய் உள்ளது. இந்த விடயத்தில், நான் சொன்ன சட்டம், ஒழுங்கு நடைமுறை, சரியான முறையில் கையாளப்பட்டு குறித்த அரசியல்வாதிகள் நீதித் துறைக்கு பதில் சொல்பவர்களாக ஆக்கப்படவேண்டும். 

கேள்வி: 2014ம் ஆண்டிலேயே இலங்கையில் இவ்வாறான அடிப்படைவாதச் செயற்பாடுகள் பற்றி இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அதி உச்ச சபையான உலமா சபையினர், அப்போதிருந்த பாதுகாப்புச்செயலாளர் கோதபாய ராஜபக்ஸவிடம் முறையிட்டுள்ளனர். இருந்தும் அவர் அதுபற்றி நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என சிப்லி பாறுக் தனது பேட்டியில் கூறியுள்ளார் அதுபற்றிய உங்கள் கருத்து? 
பதில்: அவருடைய கருத்தை நானும் ஆமோதிக்கிறேன். 
கேள்வி: "ஐஎஸ் அமைப்பினரோடு ஒட்டி உறவாடிய தேசிய தௌஹீத் அமைபின் பல உறுப்பினர்களுக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சு மாதாந்தச் சம்பளம் வழங்கியுள்ளதென சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன குறிப்பிட்டுள்ளார். இது பாதுகாப்பு அமைச்சு விட்ட பாரிய தவறு. இதனால் நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதென்ன? 
பதில்: "தலிபான்" அமைப்பின் தலைவர் ”ஒசாமா பின்லேடனை” அமெரிக்காவே உருவாக்கியது. பொதுவுடமைச் சக்தியை பலமிழக்கச் செய்வதற்கு அவர் பயன்படுத்தப்பட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. இறுதியில்” ஒசாமா பின்லேடனே” அமெரிக்காவுக்கு சவாலாக மாறினார். அமெரிக்கா அவரை முடித்த கதை வேறு. தேசிய தௌஹீத் ஜமாத் அமைப்பை தமது அரசியலுக்கு பயன் படுத்துவதற்கு அன்றைய பாதுகாப்புச் செயலாளர் "எருப்போட்டு, நீர் பாய்ச்சியுள்ளார்". எவ்வாறு ஓபாமா பின்லேடன் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக மாறினாரோ அதே போலத்தான் தேசிய தௌஹீத் ஜமாத் அமைப்பினரது ஏப்ரல்21ம் திகதிய சம்பவமும் இடம் பெற்றிருக்கிறது. ஆனால், அது ஏன் கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு எதிராகவும், பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்யை பார்க்கும் போது தமிழ்மக்களுக்கு எதிராகவும் பாய்ந்தது என்ற விடயம் தொடர்பில் இன்னும் உரத்துச் சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது. 

கேள்வி: சமீபத்தில் இந்த நாட்டின் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க சிரியாவில் பயிற்சி பெற்ற "ஐ.எஸ் அமைப்பினரோடு சம்பந்தப்பட்ட இலங்கையர்களை கைது செயவதற்கு சட்டத்தில் இடமில்லை" என கூறியுள்ளார். ஊடகங்கள் அவரை விமர்சித்து செய்திகளை வெளியிட்டுள்ளன. இது எதனைக் காட்டுகிறது? 
பதில்: ஏப்ரல் 21ல் நடந்த சம்பவத்துடன் தொடர்பு பட்டவர்களை தண்டிப்பதற்கு, நம் நாட்டுச் சட்டத்தில் இடமில்லை என்று சட்டத்தரணியும் அனுபவம் வாய்ந்தவருமான பிரதமர் கூறுவது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது 
இந்த விடயம் தொடர்பில் பல்வேறு சட்டத்தரணிகள் தங்கள் கருத்துக்களை கூறியிருந்தார்கள். விமானக் கடத்தலில் ஈடுபட்ட இலங்கையைச் சேர்ந்த சேபால எக்கநாயக்காவுக்கும் இலங்கை நீதிமன்றில் தண்டனைபெற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது. அவர் கைது செய்யப்படும்போது அக் குற்றத்தை கையாளக் கூடியசட்டம் இங்கு இருக்கவில்லை. 
ஆனால், பின்னோக்கிச் செயற்படும் வாறாக சட்டம் இயற்றப்பட்டு அது கையாளப்பட்டது. பிரதமர் கூறுகிறபடி சட்டப் "போதாமை" இருந்தால் "சேபால ஆட்டிக்கலையின்" சம்பவம் ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும். 
ஆனாலும், இலங்கையில் தற்போது நடைமுறையிலுள்ள அரசியல் மற்றும் குடியியல் உரிமைகள் தொடர்பாக சர்வதே சமவாயச் சட்டம்(2007), பயங்கரவாத குண்டுத் தாக்குதலை ஒடுக்குதல் சட்டம் (1999) ஐ.நா.வின் உறுப்பு நாடு என்ற வகையிலே இலங்கை கையாளக்கூடிய "ஐஎஸ்" அமைப்புக்கு எதிரான ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் (Sanction) சுட்டிக்காட்டல்கள் மற்றும், தற்போது நடைமுறையிலுள்ள பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் பிரிவு 27என்பன ஏப்ரல்21விடயத்தை கையாள்வதற்குரிய சட்ட நிலமைகளாகும். ஆகவே பிரதமர் தனது பதிலை மீளாய்வு செய்ய வேண்டும்.  

இஸ்லாமிய பெண்கள் புர்க்கா அணிவதனை தான் அனுமதிக்க போவதில்லை- மங்கள சமரவீர

இஸ்லாமிய பெண்கள் புர்க்கா அணிவதனை தான் அனுமதிக்க போவதில்லை என அமைச்சர் மங்கள சமரவீர தெரிவித்துள்ளார்.

எனினும் புர்க்கா அணிவதனை சட்டத்தில் தடை செய்வதற்கும் தான் அனுமதிக்கவில்லை என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதற்கமைய புர்க்கா பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க இஸ்லாமிய மக்கள் தாமாகவே முன்வர வேண்டும் என அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

ஒரு நாட்டில் ஒரு இனத்தவருக்கு மாத்திரம் சட்டம் இருக்க கூடாது. அதன் காரணமாக ஷரிஆ சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தேன் என அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Sunday, May 19, 2019

ரணில் விக்கிரமசிங்க போன்றவர்களை பிரதமராக்கி நாம் தவறிழைத்து விட்டோம்

ஜனாதிபதி, பிரதமர் உள்ளிட்ட முழு அரசாங்கத்தின் கவனயீனமே இவ்வாறு மிலேச்சத்தனமான சம்பவம் நடைபெறுவதற்கு இடமளித்துள்ளது. அதற்கான பொறுப்பினை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும். ரணில் விக்கிரமசிங்க போன்றவர்களை பிரதமராக்கி நாம் தவறிழைத்து விட்டோம் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அத்துரலியே ரத்ன தேரர் தெரிவித்தார்.

அத்துடன் அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன், ஆளநர்களான அசாத்சாலி, ஹிஸ்புல்லா ஆகியோர் அரச அதிகாரங்களிலிருந்து நீக்கப்படவேண்டும். அவர்களை பதவிகளில் வைத்துக்கொண்டு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வினை தேட முடியாதெனவும் அத்துரலிய ரத்ன தேரர் வீரகேசரிக்கு வழங்கிய செவ்வியில் தெரிவித்தார்.

அச்செவ்வியின் முழுவடிவம் வருமாறு,

கேள்வி:- இலங்கையில் அடிப்படைவாதம் பாரிய அளவில் பரவியுள்ளதாக எந்த அடிப்படையில் கூறுகின்றீர்கள்?

பதில்:- தீவிரவாத தாக்குதலை மேற்கொண்ட சஹ்ரானை எடுத்துக்கொண்டால் அவருக்கு மனைவி, அழகான குழந்தைகள் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர் அனைத்தையும் மறந்து தனது உயிரை மாய்க்கும் அளவிற்கு சிந்தித்திருக்கின்றார். இஸ்லாம் மதத்தின் அடிப்படைவாதக் கருத்துக்குள் உள்வாங்கப்பட்டு மூளைச் சலவை செய்யப்பட்டே இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார். இதனை விட இந்த தற்கொலை தாக்குதலில் உயிர்களை மாய்த்தவர்கள் தமது குடும்பத்தார், சிறு குழந்தைகள் என அனைவரையுமே மாய்க்கும் அளவிற்கு முடிவுகளை எடுத்திருக்கின்றார்கள். பெண்ணே உயிரை மாய்க்கும் முடிவை எடுத்திருக்கின்றார்.

ஆகவே இவ்வாறான  பாரதூரமான அடிப்படைவாதம் எவ்வாறு வேரூன்றியது என்று சிந்திக்க வேண்டும்.  உலகத்தில் இஸ்லாமிய வஹாப் வாத நிலைப்பாட்டினால் அடிப்படைவாதம் உருவெடுக்கின்றது. இந்த வஹாப் வாதம் கடந்த 20 வருடங்களாக இலங்கையினுள் பாரிய அளவில் உள்ளீர்க்கப்பட்டுள்ளது. இஸ்லாமிய கல்வியின் பெயரில் பாடசாலைகளில், மத்ரஸாக்களில் வெவ்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த இஸ்லாமிய தலைவர்களால் இவ்வாறு அடிப்படைவாதத்தை நோக்கிய கற்பித்தல் நடைபெற்றுவருகின்றது. ஆகவே, இந்த விடயங்களை தடுப்பது பற்றிச் சிந்திக்காது அடிப்படைவாதத்தினை இல்லாதொழிப்பது பற்றி பேசுவதில் பயனில்லை.

கேள்வி:- அடிப்படைவாதிகளின் செயற்பாடுகள் தொடர்பில் புலனாய்வுத்தகவல்கள் முன்கூட்டியே கிடைத்ததாக கூறியுள்ளீர்களே. அவை எந்தகாலப்பகுதியில் கிடைத்தன? எவ்வாறான தகவல்கள் கிடைத்திருந்தன என்பதை கூற முடியுமா?

பதில்:- ஆம், இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னதாக என்று கருதுகின்றேன். ஆபத்தான அடிப்படைவாதக்குழுக்கள் எமது நாட்டினுள் இருப்பதாக புலனாய்வு பிரிவினருக்கு தகவல்கள் கிடைத்திருந்தன. இந்த தகவல்கள் அரசாங்கத்திடத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. அத்தருணத்தில் நானும் அவ்வகையான குழுக்கள் பற்றிய சில தகவல்களை அரசாங்கத்திடத்தில் விரிவாக கூறியிருந்தேன்.

 அதனடிப்படையில் அரசாங்கத்திற்கு அடிப்படைவாதிகள் சம்பந்தமான தகவல்கள் முன்கூட்டியே கிடைத்திருந்தன. எனவே, அரசாங்கம் எதுவும் தெரியாது என்று கூறி தப்பித்துக்கொள்ள முடியாது.

கேள்வி:- ஐ.எஸ் அமைப்புடன் தொடர்புடையவர்கள் மற்றும் இத்தகைய தாக்குதல்கள் நடத்தவல்லவர்கள் இருக்கின்றார்கள் உள்ளிட்ட தகவல்களும் கிடைத்திருந்தனவா?

பதில்:- ஐ.எஸ் அமைப்புடன் நேரடியாக தொடர்புடையவர்கள் என்றில்லை. ஆனால், அடிப்படைவாதிகள் மற்றும் உலக தீவிரவாத அமைப்புக்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் ஆகவே, ஆபத்தினை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்கள் என்ற அளவிற்கே தகவல்கள் கிடைத்திருந்தன. அத்தகவல்களே அரசாங்கத்திடத்தில் கையளிக்கப்பட்டன.

கேள்வி:- இந்த தகவல்கள் அரசாங்கத்திடம் வழங்கப்பட்டதாக பொதுப்படையாக கூறுகின்றீர்கள். ஆனால் ஜனாதிபதி, பிரதமர் போன்றவர்கள் யாராவது இதன்போது இருந்தார்களா?

பதில்:- ஆம், ஜனாதிபதியிடத்தில் தான் தகவல்கள் முன்வைக்கப்பட்டன.

கேள்வி:- தகவல்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்ட பின்னர் அந்தச்சந்திப்பில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படவில்லையா?

பதில்:- தகவல்கள் விளக்கமாக ஜனாதிபதியிடத்தில் முன்வைக்கப்பட்டன. அதன்போது தீர்மானங்கள் எடுக்கப்படவில்லை. அதற்கு அடுத்து என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன என்று என்னால் பதிலளிக்க முடியாது.

ஆனால் அடிப்படைவாதக்குழுக்கள் பற்றிய தகவல்கள் முன்கூட்டியே அறியப்பட்டிருந்தன என்பதை தான் என்னால் கூற முடியும்.

கேள்வி:- அடிப்படைவாதக்குழுக்கள் சம்பந்தமாகவும், தாக்குதல்கள் சம்பந்தமாகவும் முன்கூட்டியே அறியப்பட்டிருக்கின்ற நிலையில் அதுகுறித்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லையே?

பதில்:- ஜனாதிபதி, பிரதமர் உள்ளிட்ட முழு அரசாங்கத்தின் கவனயீனமே இவ்வாறு மிலேச்சத்தனமான சம்பவம் நடைபெறுவதற்கு இடமளித்துள்ளது. அதற்கான பொறுப்பினை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும்.

ரணில் விக்கிரமசிங்க போன்றவர்களை பிரதமராக்கி நாம் தவறிழைத்து விட்டோம். கடந்த காலங்களில் புலனாய்வுத்துறை உட்பட முழு பாதுகாப்புத் துறையையும் பலவீனப்படுத்தும் செயற்பாடுகளையே அரசாங்கம் செய்துள்ளது. அதன் பிரதிபலனையே தற்போது அனுபவிக்கின்றோம். இன்னமும் ஆறுமாதங்களில் நாட்டை பாதுகாக்கின்ற - நேசிக்கின்ற புதிய தலைமைத்துவத்தினை நாம் கொண்டுவருவதே ஒரே தீர்வாக அமையும்.

கேள்வி:- தாக்குதல் சம்பவங்கள் நடைபெற்று மூன்று வாரங்களின் பின்னர் இனமுறுகலை ஏற்படுத்தும் சம்பவங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றவே?

பதில்:- இதனைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியது ஆட்சியாளர்களின் பாரிய பொறுப்பாகின்றது. ஆட்சியாளர்கள் அரசியல், சமய தலைவர்களை ஒருங்கிணைத்து இனமுறுகல்களை தோற்றுவிக்காத செயற்றிட்டமொன்றை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் ஆட்சியாளர்கள் அதனை செய்வதாக இல்லை. அரசியல் இலாபத்தினை ஈட்டுவதற்கே விளைகின்றார்கள்.

மேலும், பொதுமக்கள் ஒருவிடயத்தினை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இனங்களுக்கு இடையிலான முரண்பாட்டு நிலைமைகள் தோற்றம் பெறுவதால் சர்வதேசத்தின் தலையீட்டிற்கே அது வழிவகுக்கும். ஆகவே கூடிய வரையில் அதற்கான தூண்டல்களை வழங்கினாலும் அதிலிருந்து விலகியிருந்து நாட்டின் எதிர்காலம் பற்றிச் சிந்திக்க வேண்டும். உடலால் மோதுவதைவிடவும் மூளையால் சிந்திப்பதே மிக முக்கியம்.

இதனைவிடவும், தீவிரவாதத்தினை கட்டுப்படுத்துவதற்கு புதிய பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தினை அமுலாக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. அமைச்சரவையில் அனுமதி பெறப்பட்டு பாராளுமன்றக் குழுவிற்கு அனுமதிபெறப்பட்டுள்ளது. யாரின் தேவைக்காக இந்தச் சட்டம் கொண்டுவரப்படுகின்றது. புதிய பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தினை கொண்டுவருவதை விடவும் அரசியல் தலைமைத்துவங்களின் பங்கேற்புடன் தேசிய செயற்பாட்டு சபையை உடன் நிறுவ வேண்டும். இதுவே நாட்டின் நல்லிணக்கத்தினை பாதுகாப்பதற்கு உதவும். மேலும் முஸ்லிம் தலைமைகளும் வெளிப்படையாக முன்வந்து செயற்பட வேண்டும்.

கேள்வி:- அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன், ஆளுநர்களான ஹிஸ்புல்லா, அசாத்சாலி ஆகியோர் மீது எந்த அடிப்படையில் குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைக்கின்றீர்கள்?

பதில்:- தற்கொலை தாக்குதல் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்களுடன் காணப்படும் தொடர்புகள் உட்பட பல விடயங்களில் அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் குறித்த தகவல்கள் இருக்கின்றன. அதனடிப்படையில் அவர் மீது பலத்த சந்தேகங்கள் உள்ளன. ஆகவே அவரை விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகின்றது.

அதேபோன்று மேல்மாகாண ஆளுநர் அசாத் சாலி, கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா ஆகியோர்  பாரிய இனவாத கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளனர். ஆகவே, அவர்களிடத்திலும் விரிவான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே அமைச்சுப்பதவியிலும், ஆளநர் பதவியிலும் இவர்களை தொடர்ந்தும் நீடித்திருக்கும் வகையில் பேணிக்கொண்டு பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகளை தேட முடியாது.

ஆகவே, அவர்களை உடனடியாக அரச அதிகாரத்திலிருந்து நீக்க வேண்டும். அதன் பின்னர் உரிய விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும்.

கேள்வி:- அரசாங்கத்தில் தீர்மானிக்கும் சக்திகளில் ஒன்றாக இருக்கும் அமைச்சர் ரிஷாட் பதியுதீன் தரப்பு காணப்படுகின்ற நிலையில் அவர் மீதான நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை வெற்றி பெறும் என்று கருதுகின்றீர்களா?

பதில்:- ஆம், தற்போது அவர் மீதான நம்பிக்கையில்லாப் பிரேரணை 64 உறுப்பினர்களின் கையொப்பத்துடன் சபாநாயகரிடத்தில் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மேலும் பல உறுப்பினர்கள் ஆதரவளிப்பதாக என்னிடத்தில் கூறியுள்ளார்கள். குறிப்பாக, ஐ.தே.கவின் உறுப்பினர்களும் ஆதரவளிப்பதாக கூறியுள்ளார்கள்.

கேள்வி:- ஐ.தே.க தரப்பில் அவ்வாறு ஆதரவளிப்பது பற்றிக்கூறப்படவில்லை என்று உறுதியாக தெரிவிக்கப்படுகின்றதே?

பதில்:- இரண்டு உறுப்பினர்கள் ஊடக சந்திப்பில் அவ்வாறு கூறியிருக்கலாம். ஆனால் ஐ.தே.க.உறுப்பினர்கள் ஆதரவளிப்பதாக கூறியுள்ளார்கள். நாட்டின் எதிர்காலத்தினை சிந்திப்பவர்கள் எதிர்க்க மாட்டார்கள். ஆகவே, அதுபற்றி தற்போது குழப்பமடைய வேண்டியதில்லை.

- நேர்காணல்:- ஆர்.ராம்

தீவிரவாதி சஹ்ரானுக்கு உதவி செய்த களுத்துறை, மீககதென்ன ஷான்த ஹேம குமார பொலிஸாரினால் கைது

தீவிரவாதி சஹ்ரானுக்கு உதவி செய்த களுத்துறை, மீககதென்ன ஷான்த ஹேம குமார பொலிஸாரினால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஏப்ரல் 21 கிரிஸ்தவ தேவாலயம் மற்றும் ஹோட்டல்களை குறிவைத்து தற்கொலை குண்டு தாக்குதல்கள் மேற்கொண்டு 257 மனித உயிர்களை கொன்ற தீவிரவாதி சஹ்ரானுக்கு கிடைத்த வெளிநாட்டு கறுப்புப்பணத்தினை வெள்ளைப்பணமாக மாற்றுவதற்காக பெரிதும் உதவியாக இருந்த தொழில் அதிபர் ஷான்த ஹேமகுமார என்பவர் பயங்கரவாத புலனாய்வு பிரிவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பெளத்தராக இருந்த போதிலும் தீவிரவாத சஹ்ரானின் கும்பலுக்கு உறுதுணையாக இருந்ததாக புலனாய்வு பிரிவினரால் ஊர்ஜிதம் செய்ததன் பின்பு மே மாதம் 13 ஆம் திகதி கைது செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, தற்பொழுது சிறைச்சாலை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் அறியக் கிடைத்துள்ளது.

මිනිමරු සහරාන්ට උදව් කරපු මහ මොලකරු මීගහතැන්නේ ශාන්ත හේම කුමාර පොලිස් අත්අඩංගුවට

මීනිමරැ සහරාන්ට උදව් කරපු මහ මොලකරැ මීගහතැන්නේ ශාන්ත හේම කුමාර පොලිස් අත්අඩංගුවට..
අමිත් වීරසිංහගේ ඥාතියෙක් බව විමර්ශනවලින් හෙළිවේ..
එදා කොටුවේ පොඩි හාමුදුරුවෝ is ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පිටුපස සිංහලයෙක් ඉන්නවා කියාපු එක අද ඇත්ත වුනා

අපෙු්ල් 21 පල්ලි සහ සංචාරක හෝටල් ඉලක්ක කර මාරාගෙන මැරෙන පුහාරයක් එල්ල කරමින් මිනිස් ජිවිත 253 කට වැඩි පිරිසකට මරැ කැදවපු සහරාන්ගේ අන්තවාදී කණ්ඩායමට ලැබුනු විදෙස් කළු සල්ලි සුදු සල්ලි බවට පත් කරමින් සහරාන්ට මෙවැනි පුහාරයක් දියත් කිරිමට අවශ්‍ය තැන් මිලදී ගැනීමට උදව් කරපු මහ මොලකරැ ලෙස හැදින්වෙන ශාන්ත හේම කුමාර නොහොත් කෙලී කන්ටක්ශන් අධිපති තස්ත විමර්ශන ඒකකය විසින් කරන ලද විශේෂ මෙහෙයුමකින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි.බෞද්ධයෙක් ලෙස සමාජයට පෙනී හිමින් අන්තවාදී සහරාන්ගේ කණ්ඩායමට සහය දැක්වු බව තස්ත විමර්ශන ඒකකය විසින් කරන ලද විමර්ශනයකින් තහවුරැ කර ගැනිමෙන් පසුව මුළු පුදේශයම වටලා මැයි 13 වන දින රාත්‍රියේදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදි,දැනට බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුලත් කර ඇති බවට තොරතුරැ වාර්තාවේ
(උපුටා ගැනිම:- සමන් නිශාන්ත )

இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தை கூண்டோடு அழிப்பதே எனது முதல் இலக்கு

எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் நான் வெற்றியடைவது உறுதி என பாதுகாப்பு அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதியாகப் பதவியேற்றதும் இலங்கையில் வேரூன்றி இருக்கும் இஸ்லாமிய தீவிரவாதத்தை கூண்டோடு அழிப்பதே எனது முதல் இலக்கு எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சமகால அரசியல் நிலவரம் தொடர்பில் சர்வதேச ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்துள்ள செவ்வியிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு கூறியுள்ளார்.

அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது,

இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலுடன் என்னையும் தொடர்புபடுத்தி ஐக்கிய தேசியக் கட்சியினரும், தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பினரும் விஷமத்தனமான பரப்புரைகளை மேற்கொள்கின்றனர்.

தங்கள் வாக்கு வங்கிக்காக அவர்கள் இந்தப் போலிப் பரப்புரைகளை முன்னெடுக்கின்றனர். உண்மையில் எனக்கும் இஸ்லாமியத் தீவிரவாதிகளுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என்பதைக் கூறிவைக்க விரும்புகின்றேன்.

இஸ்லாமியத் தீவிரவாதிகள் பலர் இலங்கையில் இன்னமும் மறைந்திருக்கின்றார்கள். பெரும் தாக்குதல்களுக்கு அவர்கள் திட்டம் தீட்டுகின்றார்கள் எனப் புலனாய்வுத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த அரசால் இஸ்லாமியத் தீவிரவாதிகளை இல்லாதொழிக்க முடியாது. ஏனெனில், அரசில் உள்ள முஸ்லிம் அமைச்சர்களும், முஸ்லிம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் இஸ்லாமியத் தீவிரவாதிகளுக்கு மறைமுகமாக உதவுகின்றார்கள். ஆனால், குறித்த அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிராக அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

இந்தநிலையில், இஸ்லாமியத் தீவிரவாதிகளை இந்த அரசு எப்படி இல்லாதொழிக்கும்? ஜனாதிபதித் தேர்தலில் நான் வென்றதும் இஸ்லாமியத் தீவிரவாதிகளைக் கூண்டோடு அழிப்பதே எனது முதல் இலக்காக இருக்கின்றது என்றார்.

Friday, May 17, 2019

புத்தபிரான் வகுத்துச் சென்ற பாதையானது மனிதன் வாழ்வதற்குரிய சரியான வழிகாட்டியாக அமைகின்றது


Message from Western Province Governor Azath Salley 
புனிதமான வெசாக் பூரணை தினத்தைக் கொண்டாடி மகிழும் இலங்கை வாழ் மற்றும் உலகளாவிய பௌத்த மக்களிற்கு எனது சாந்தியும், சமாதானமும் நிறைந்த இனிய வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்து நிற்கின்றேன்.
அமைதி மற்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழமனிதனை எளிதாக்கும் பிறருக்கு தானதர்மம் செய்தல், தியானத்தில் ஈடுபடுதல், சமய அனுட்டானங்களில் ஈடுபடுதல் போன்ற செயல்களில் அதிகம் ஈடுபடுவதற்கு அழைப்புவிடுக்கும் நாளாக இத்தினம் அமைகின்றது.
புத்தபிரான் வகுத்துச் சென்ற பாதையானது மனிதன் வாழ்வதற்குரிய சரியான வழிகாட்டியாக அமைகின்றது. இரு தசாப்தகாலங்களிற்கும் மேலாக புத்தரின் போதனைகளின் அடிப்படையில் பயணிக்கும்  நாடாக பெருமைப்பட முடிகின்றது.
புத்தபிரான் தன்னுடைய பிறப்பால் மட்டுமன்றி தன்னுடையசெயல்களால் ஒரு மாபெரும் மனிதனாக வாழும் வழிகளைப் போதித்தார். இது முழுமனித குலமும்  பிணைப்புவாழ்வதற்கான  உன்னதமான கருத்தாகமாறிவிட்டது.
அதிமேதகு ஜனாதிபதி மைத்தரிபால சிறசேன அவர்களின் பொது மன்னிப்பின் அடிப்படையில் வெசாக் பூரணை தினத்தில் 762 சிறைக்கைதிகளை விடுதலை செய்யப்படுகின்றமையானது மனிதாபிமானம், சமாதானம், சகிப்புத்தன்மை போன்ற நற்பண்புகளை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
எமது நாட்டில் தேசிய ஒற்றுமை,சமாதானம் மற்றும் கடந்த காலத்தினூடான எதிர்காலத்தை நோக்கி செல்வதற்கான வழிமுறைகளைத் திட்டமிடுகின்ற நாளாகவும் அமைகின்றது. எமது மேன்மை தங்கிய ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனவின்தலைமையின் கீழ் அரசியல்மதவேறுபாடுகளற்ற நாட்டைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான சிந்தனைகளை ஏற்படுத்திக்கொள்வோம்.  

இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் கூட முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பில் கரிசனை காட்டவில்லை


முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பு  தொடர்பாக ஒரு நிரந்தர தீர்வை முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒன்றிணைந்து முன்வைக்க வேண்டும்!  முஜீபுர் றஹ்மான்

முஸ்லிம்களுக்கெதிராக இனவாதிகளால் தொடரப்படும் இந்த நாசகார வன்முறைகளை தடுப்பதற்கு மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வந்த  இரண்டு அரசாங்கங்களும்  தவறியிருக்கின்றன. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த நல்லாட்சி  அரசாங்கம் கூட முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பில் கரிசனை காட்டவில்லை என்ற நிலைப்பாட்டில்; முஸ்லிம்களின் இருக்கின்றனர். முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்புக்கு எவ்வித உத்தரவாதமும் இல்லாத ஓர் அச்ச நிலையில்  முஸ்லிம்கள் வாழ இன்று நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளதாக  முஜீபுர் றஹ்மான் தெரிவித்துள்ளார். 

அண்மையில் முஸ்லிம்கள் மீதான திட்டமிட்ட இனவாத தாக்குதல்கள் தொடர்பாக ஊடகங்களுக்கு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவித்திருப்பதாவது,

கடந்த 21ம் திகதி, முஸ்லிம் என்ற பெயர் தாங்கிய குழுவொன்று  வெளிநாட்டு கூலிப்படையொன்றான ஐஎஸ் என்ற கொலைவெறி அமைப்போடு இணைந்து கிறிஸ்தவ தேவாலயங்கள் மற்றும் நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் மீது தாக்குதல்களைத் தொடுத்தது. இந்த பயங்கரவாத தாக்குதல்களைத் தொடர்ந்து தெற்கின் இனவாத சக்திகள் முஸ்லிம்களுக்கெதிராக தனது வழமையான  இனவாத பிரசாரங்களை மிக வேகமாகவும், உற்சாகத்தடனும்  முன்னெடுத்திருக்கின்றன. 
இதன் விளைவாகவே கடந்த 13ம் திகதி  முஸ்லிம்கள் மீது   திட்டமிட்ட இனவாத தாக்குதலொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது.  கடந்த காலங்களிலும் முஸ்லிம்கள்; மீது இத்தகைய தாக்குதல்கள்  தொடுக்கப்பட்டன. இத்தகைய இனவாதத் தாக்குதல்கள்  இந்நாட்டை ஆட்சி செய்த மற்றும் ஆட்சி  செய்து கொண்டிருக்கும் இரண்டு அரசாங்கங்களின்  காலங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த நல்லாட்சிலும் இத்தகைய இனவாத தாக்குதல்கள் தொடர்கதையாக நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது வேதனை தரும் விடயமாகும்.
அன்று மஹிந்த ராஜபக்ஷவின்   ஆட்சிக்காலத்தில் அளுத்கம, தர்காநகர் போன்ற ஊர்களில் கலவரங்கள் இடம்பெற்றன.  முஸ்லிம்களின் உயிர், உடமை, சொத்துக்களுக்கு பாரிய சேதங்கள் விளைவிக்கப்பட்டன. பல கோடி ரூபாய் பெறுமதியான  சொத்துக்கள் இனவாதிகளால் எரித்து நாசமாக்கப்பட்டன.

முஸ்லிம்களுக்கு பாதுகாப்பு அற்ற ஒரு சூழ்நிலையில்தான் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம்  முஸ்லிம்களின் அமோக ஆதரவைப்பெற்று கடந்த 2015ம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்தது.  இந்த நல்லாட்சியின் ஆட்சிக் காலத்தில் கூட தொடர்ந்தும் முஸ்லிம்கள் இனவாதத் தாக்குதல்களுக்கும், இன்னல்களுக்கும் முகம்கொடுத்து வருகின்றனர்;.

மஹிந்த ராஜபக்ஷவின் ஆட்சியில் நிகழ்ந்தது போன்றே  இந்த நல்லாட்சியின்  காலத்திலும்; கிந்தோட்டை, திகன, தெல்தோட்டை போன்ற நகரங்களில் கலவரங்கள் இடம்பெற்றன.  ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு தரப்பினரின் முன்னிலையில்  சில இடங்களில் இனவாதிகளால் முஸ்லிம்கள் தாக்கப்பட்டனர், பல கோடிகள் பெறுமதியான முஸ்லிம்களின்  உடமைகள் அழிக்கப்பட்டன. பள்ளிவாசல்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு தீவைத்து  கொளுத்தப்பட்டன.

நீர்கொழும்பு பலகத்துறை , கொட்டாரமுல்ல, மினுவான்கொட, குளியாப்பி;ட்டி, நிகவெரட்டிய, போன்ற பகுதிகளில் இனவாதிகளின் திட்டமிடப்பட்ட வன்முறை அரங்கேறியுள்ளது. 

கடந்த 21ம் திகதி இடம்பெற்ற தற்கொலைத் தாக்குதல்களோடு இந்த சம்பவத்தை இனவாதிகள் இன்று முடிச்சு போட முனைகின்றனர்.  ஆனால் இந்த தாக்குதலை காரணம் காட்டும் இனவாதிகள், இதற்கு  முன்னரும்  பல தடவைகள்; முஸ்லிம்களை தாக்கி அவர்களின் உடமைகளை அழித்துள்ளனர்.  மீண்டுமொரு முறை  முஸ்லிம்களை அழிப்பதற்கு தருணம் பார்த்திருந்த குறித்த இனவாத சக்திகளுக்கு இந்த பயங்கரவாதத் தாக்குதல் ஒரு சந்தர்ப்பமாக அமைந்தது. 

இன்று முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்புக்கு எவ்வித உத்தரவாதமும் இல்லாத நிலை உருவாகியிருக்கிறது. நல்லாட்சி  அரசாங்கத்தின் மீதான நம்பிக்கையை முஸ்லிம்கள் படிப்படியாக  இழந்து வருகின்றனர். தாக்குதல்கள் இடம்பெற்றதன் பின்னர் நஷ்டஈடு வழங்குவதால் மட்டும் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முடியாது. இனவாதிகளின்  செயற்பாடுகளால் முஸ்லிம் சமூகம் நாளுக்கு நாள் எதிர்கொள்ளும் அச்சம் மற்றும் உளவியல் ரீதியாக எதிர்கொள்ளும்  அவஸ்த்தைகளுக்கு தீர்வு காணமுடியாது.   

இந்நாட்டு சிறுபான்மை மக்களின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும். தொடர் கதையாக நீடித்துக் கொண்டிருக்கும் முஸ்லிம்கள் மீதான தாக்குதல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும். முஸ்லிம்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பில் நிரந்தர தீர்வு காணப்பட வேண்டும். பாராளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற முஸ்லிம் அரசியல் தலைவர்களும் ஏனைய பாராளுமன்ற  உறுப்பினர்களும்;  இதற்கான உறுதியான ஒரு தீர்வை நோக்கி செயற்பட வேண்டும். சமூக ஊடகங்களில்  முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக பரப்பப்படும் வெறுப்புப் பேச்சுகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு அழுத்தங்களை பிரயோகிக்க வேண்டும்.  அரசியல், கட்சி வேறுபாடுகளை மறந்து முஸ்லிம் சமூகத்தின் பாதுகாப்பு தொடர்பாக முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்  இணைந்து செயலாற்றுவது இன்றைய காலத்தின் தேவையாகும். 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு விஜயம் செய்து இழப்புகளையும், பாதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம்களையும்  பார்வையிட்டு அனுதாபம் தெரிவிப்பதாலோ, அவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு பெற்றுக் கொடுப்பதாலோ  பிரச்சினைகள் முற்றுப் பெறப்போவதில்லலை. எதிர்காலத்தில் இந்நாட்டு முஸ்லிம்கள் அச்சமற்ற சூழலில் வாழ்வதற்கான நிலையை ஏற்படுத்துவதற்குரிய காத்திரமான வேலைத்திட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும். முஸ்லிம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஓரணி சேர்ந்து முஸ்லிம் சமூகத்தின்  பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கான அழுத்தத்தை பிரயோகிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

கைதான எவரையும் விடுவிக்குமாறு நான் கோரவில்லை!- அமைச்சர் ரிஷாத்உயிர்த்த ஞாயிறன்று நடத்தப்பட்ட தற்கொலைத் தாக்குதலின் பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவரை விடுவிக்குமாறு நான் இராணுவத் தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மகேஷ் சேனாநாயக்காவிடம் எந்தக் கோரிக்கையையும் முவைக்கவில்லை என அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் தெரிவித்துள்ளார்.

இருப்பினும் சந்தேகத்தில் பேரில் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவர் தொடர்பான தகவலை அறிந்து கொள்வதற்காக இராணுவத் தளபதியுடன் தான் தொடர்பு கொண்டு வினவியதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

'உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று நடத்தப்பட்ட தற்கொலைக் குண்டுத் தாக்குதலின் பின்னர் கைது செய்யப்பட்ட ஒருவரை விடுவிக்குமாறு அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் கோரிக்கை விடுத்தது உண்மையே 'என இராணுவத் தளபதி நேற்று (16) ஊடகவியலாளர் மகாநாட்டில் தெரிவித்தமை தொடர்பில் தனது கருத்து வெளியிட்டுள்ள அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பில் அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் மேலும் தெரிவிக்கையில், தற்கொலைக் குண்டுத் தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் நல்லடக்கம் செய்யப்படவுள்ளதால், நீர்கொழும்பு பிரதேசத்தில் பதற்ற நிலைமைகள் தோன்றலாம் என அந்தப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த பலர் எனக்குத் தெரிவித்தனர். இதன் காரணமாக நீர்கொழும்பு பிரதேச பள்ளிவாசல்களுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்க ஏற்பாடு செய்யுமாறும் அவர்கள் என்னிடம் தொலைபேசியில் தெரிவித்திருந்தனர்.

இதனையடுத்து நான் இராணுவத் தளபதியுடன் தொடர்பு கொண்டு இது தொடர்பில் கூறினேன். மேலும், சந்தேகத்தில் கைது செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட ஒருவர் தொடர்பில் தெரிவித்து, அவ்வாறான ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாரா என்ற விபரத்தையே நான் இராணுவத் தளபதிடம் வினவினேன். ஆனால் அந்த நபரை விடுவிக்குமாறு நான் கோரவில்லை.

இராணுவத் தளபதியுடனான உரையாடலை நான் எனது கைத்தொலைபேசியில் பதிவு செய்து வைத்துள்ளேன். தேவையாயின் அதனைத் தர முடியும் 
இதனை தவிர, சந்தேகத்தில் கைதான எவரையும் நான் விடுக்குமாறு கோரவில்லை என்பதனை பொறுப்புடன்கூறிக் கொள்ள விரும்புகிறேன்.

இராணுவத்தினரிடமோ பொலிஸாரிடமோ வேறு எவரிடமோ நான் எவரையும் விடுவிக்குமாறு வேண்டுகோள் விடுவிக்கவில்லை என்றும் அமைச்சர் ரிஷாத் பதியுதீன் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்னுமொரு இரத்த ஆறு வேண்டாம் அனைத்துத் தீவிரவாதங்களையும் தோற்கடிப்போம்!."


//"இன்னுமொரு இரத்த ஆறு வேண்டாம்
அனைத்துத் தீவிரவாதங்களையும் தோற்கடிப்போம்!."

"குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டனை வழங்கு!."

"மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்!.."

"மக்கள் பாதுகாப்பிற்காகத் தேசிய ஒற்றுமையைக் கட்டி எழுப்புவோம்!."

 என்ற தோணிப்பொருளில் இன்றைய தினம் 16.05.2018 மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் தலைமையில் கொழும்பில் இடம்பெற்ற சத்தியாக்கிரகம் இது//

கடும்போக்குவாத அல்லது இனவாத ஊடகங்களினால் சாதாரண மக்களின் மனங்களில் விதைக்கப்பட்டிருக்கும் இனங்களுக்கு இடையிலான வஞ்சக மனநிலையை களைவதோடு அரசியல் நோக்கோடு இனவாத பரப்புரைகளை மேற்கொள்ளும் ஊடகங்களுக்கு எதிராகவும் தீர்க்கமாக  நாம் அனைவரும் அரசியல் பேதங்கள் இன்றி  செயற்படவேண்டியுள்ளது..

அந்த வகையில் JVP இன் இந்த ஏற்பாட்டை பாராட்டுகிறேன்.. இது போலவே ஏனைய விடயங்களையும் கையாளும் என்றால் மகிழ்ச்சி..

-முர்ஷித்

Thursday, May 16, 2019

Another pogrom or a homicide is unaffordable and totally unacceptable as far as our Srilanka is concerned

Another pogrom or a homicide is unaffordable and totally unacceptable as far as our Srilanka is concerned
                                                                                                     
                                Chairman-Tamil National Action Council

This is the High time for all the Srilankan politicians to work towards speedy recovery and development of the sentiments as Patriotic Srilankans with allegiance beyond
every religion,race and cast. It is the responsibility and dire need of every one of us  .
Just because of a severe militant and, dogmatic attack by a small fanatic extreme Islamic faction on Easter Sunday entire Muslim community all over the Island cannot be victimized. Another pogrom or a homicide is unaffordable and totally unacceptable as far as our Srilanka is concerned . It will be again amounted to a genocide. A country and its economy suffered over the thirty years of War while embarked on quick recovery after the war has now faced a tragic attack by a bloodsucking religious faction.Before getting recovering of that shock  last couple of days Innocent Muslim community has faced severe attack by some small organised groups even during curfew. Affecting their livelihood, business, economy and several lives.  Which definitely  will turn the table and go against the good will of the country. Amnesty International and western world has very clearly said that they are watching these incidence.
Nallaiah Kumarakuruparan

Tuesday, May 14, 2019

*🇱🇰المسلمون في سريلانكا بين مطرقة إرهاب داعش وسندان التطرف البوذي.🇱🇰*
تقرير الشيخ عمران فاروق حول حادثة سريلانكا الأخير:


*🇱🇰المسلمون في سريلانكا بين مطرقة إرهاب داعش وسندان التطرف البوذي.🇱🇰*
مخاوف لدى المسلمين من انتشار العدوان العنصري على مستوى البلاد.
نداء عاجل لنصرة شعب مسلم مظلوم.

يتزايد التمييز العنصري والعمل العدواني يوما بعد يوم ضد الأقلية المسلمة في سريلانكا على أعقاب الهجمات الإرهابية النكراء على كنائس وفنادق عاصمة كولومبو التي أودت بحياة المئات من المدنيين الأبرياء والتي تبنتها جماعة ما يسمى داعش الإرهابية الدولية كهجوم إنتقامي لما منيت من فشل ذريع وخسارة فادحة في معقلها الأصلي في سوريا.

لقد استنكرت جميع الأوساط الإسلامية هذه التفجيرات الشنيعة التي لا تمت بتعاليم الدين الحنيف بصلة وشجب المراجع الإسلامية بشدة ما قامت به هذه الخلية الإرهابية المحلية الخبيثة التابعة لتنظيم داعش التي يمكن عدهم بالأصابع والذين اعتنقوا الفكر الضال لتشويه صورة الإسلام والتي لا تمثل الإسلام الحنيف والمسلمين المسالمين في البلاد، وتبرأ جميع الأطراف الإسلامية من ذالكم العمل الجبان الذي يندى له الجبين من تفجير الأبراياء وترويع الآمنين .

على إثر هذه الفاجعة المؤلمة التي هزت العالم كله خلال دقائق معدودة نهضت الحكومة السريلانكية واستجمعت كل قواها تدعو لحالة استنفار قصوى وتفرض حالة الطوارىء على مستوى البلاد تقبض خلالها على المتورطين وتوقف بعض المشتبهين بها عبر اعتقالات واسعة ومداهمات يومية بمساعدة تامة من جميع الأطراف الإسلامية التي وقفت عونا وسندا للقوات الأمنية لاجتثاث هذه النبتة الخبيثة وضمان استتاب الأمن وتقرير الأمان في ربوع هذا البلد الجميل.

ورغم مرور اسبوعين كاملين من تلك الهجمات العنيفة ورغم نجاح القوات الأمنية في إعادة الأمن بعد زواله وتحقيق استقرار الأوضاع بعد اضطرابها إلا أن هناك كانت خلايا بوذية متطرفة نائمة ترصد الأوان للقيام بأعمال تخريبية وكان شرر التطرف البوذي الخامد تتربص الفرص للانقضاض على المسلمين والتشفي من أضطهادهم كما هو العادة لديهم محتجين بتلك التفجيرات التي ليس للمسلمين حول ولا قوة بها. ليخربوا بيوتهم وممتلكاتهم ومساجدهم دون ذنب اقترفه عموم المسلمين.
لقد ساد الخوف والفزع وزاد التوتر والأضطراب عقب إنتشار سلسلة من العدوان الطائفي البوذي ضد المسلمين خلال الأيام الثلاثة الماضية وشهدت مناطق متعددة وقرى وأحياء مسلمة كثيرة وما تزال تشهد أعمال عنف وشغب وعمليات تخريب وتدمير لكل ما يمتلكها المسلمون وسط وجود الدوريات الأمنية رغم فرض حظر التجوال في مستوى البلاد. وتضرر محافظة كورناكالا- إحدى أكبر المحافظات وسط البلاد - بأضرار جسيمة نتيجة تجمهر الشبان السنهاليون العنصريون قائمين بأعمال إرهابية بدون هوادة ولا إنسانية فبحسب التقرير الوارد إلى الآن تم قتل ثلاثة أشخاص من المسلمين وإصابة العشرات منهم وتدمير أكثر من ثلاثين حيا من أحياء المسلمين فيما تم تخريب أكثر من عشرة مساجد في مختلف القرى والأحياء بالإضافة إلى إشعال النيران لمئات المحلات التجارية وإحراق المركبات التابعة للمسلمين بينما يسود المخاوف لدى المسلمين ويطاردهم القلق من تنامي العدوان في كل البلاد.

من الملحوظ أن دولة سريلنكا شهدت ثورات إرهابية من قبل حركة النمور الإنفصالية طالت ثلاثة قرون تخرب البلاد وتقتل العباد كما تشهد من حين لأخر لصرعات طائفية أكثرها ضد الأقلية المسلمة إلا أن الحادثة الإرهابية الأخيرة بإسم الإسلام في ٢١ من أبريل كانت حادثة حديثة العهد بمثلها لم يألف البلاد من قبل ولم تكن تتوقعها في الحسبان. فيعيش المسلون في كافةالبلاد ما بعد الهجمات الإرهابية في حالة من الخوف والتوتر وزاد المخاوف لديهم من معاملة الحكومة البوذية جميعهم معاملة المتهمين والمشتبهين إلا إن الجهات الإسلامية المختصة بادرت بتوضيح حقيقة هذه الجماعة الإرهابية وخلفيتها ومرامها الدنيئة إلا أن عامة المسلمين أصيبوا بضغوط نفسية جراء المداهمات اليومية لبيوتهم ومساجدهم واتهام القوات الأمنية بكل ما يتعلق بالإسلام من كتب ومجلات واقتحام مدارسهم ومراكزهم للعثور على الخلايا الأرهابية.

من المعلوم أن المسلمين كانوا وما زالوا إخوة متسامحين منذ المئات من القرون يحبون التعايش السلمي مشاركين في بناء البلد وأسباب رقيها وازدهارها في بلد تضم في طياتها العديد من الأعراق والأجناس والأديان مشددين ضرورة التكاتف والتعاون لمحاربة العنصرية والتطرف والإرهاب أيا كان نوعه في البلاد. حتى فوجئت البلد بتلك الهجمات الإرهابية اللعينة تشوه صورة الإسلام وتخرب التسامح الديني تمزق كل العلاقات الودية بين الأديان والثقافات المختلفة في هذه الجزيرة الخضراء.

فنناشد إخواننا المسلمين في العالمين العربي والإسلامي بدماء باردة ودموع ساخنة أن يتعاطفوا معنا وأن يرفعوا أكف الضراعة بدعوات صادقة ممن يجيب المضطر إذا دعاه, ويكشف السوء , ثم الأهتمام بقضايا هذه الأقلية المسلمة المهددة بالتطهير العرقي والتمييز الطائفي, وإيصال الخبر إلى قادة الدول العربية والإسلامية, وإلى الجهات والمؤسسات والمراجع الدينية المعنية, كي يجد الحكومة السريلانكية الديمقراطية ضغوطا دبلوماسية شديديدة لوقف أعمال عنف مستمرة, وضع حد للعمليات الاضطهادية وأن لا يندلع مثلها في المستقبل.
ومن المعلوم أن أكثر الدول العربية والإسلامية تقيم مع حكومة كولمبو علاقات
دبلوماسية وطيدة وتبرم معها عقود إقتصادية قوية وتدعمها في مختلف المشاريع التطويرية وتشاركها في نمو البلاد وتقدمها.

اللهم اجعل كيد الكفار على نحورهم, واحفظ الإسلام والمسلمين من شرورهم. —
- عمران فاروق

மினுவாங்கொடையில் முஸ்லிம்களின் கடைகள் வாகனங்களுக்குத் தீவைப்பு


( மினுவாங்கொடை நிருபர் )

மினுவாங்கொடை பகுதியில் முஸ்லிம்களுக்குச் சொந்தமான கடைகள் மற்றும்  சில வாகனங்கள் நேற்று முன் தினம் (13) மாலை  அடித்து நொறுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவற்றுக்குத் தீவைத்தும்  கொளுத்தப்பட்டுள்ளன.
உள்ளூர்வாசிகளின் ஒத்துழைப்புடன்  தடிகள், பொல்லுகள், வாள்களுடன்,  வெளியூரிலிருந்து இங்கு வந்த ஒரு சில சிங்கள இன வாதக் குழுவினரே இந்த வன்முறைச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என, மினுவாங்கொடை பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.    சுமார் 25 க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் சேதத்திற்குள்ளாகியும்,  தீக்கிரைக்குள்ளாகியுமுள்ளதுடன், அங்கிருந்த டவுன் பள்ளிவாசலுக்கும் சேதம் விளைவிக்கப்பட்டுள்ளது.
    இந்த வன்முறையாளர்களின் அடாவடியினால் அப்பகுதியில் பதற்றம் நிலவுகின்றது.
மினுவாங்கொடை நகருக்குச்  செல்லும், அத்தனை வீதிகளும் அடைக்கப்பட்டு, முஸ்லிம்கள் சுற்றி வளைக்கப்பட்டுள்ளது போன்ற ஒரு நிலை மினுவாங்கொடையில்  தோன்றியதாக, அங்கிருந்து கிடைக்கும் தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன. 
   சம்பவ இடத்தில் தற்போது விசேட அதிரடிப்படை, இலங்கை விமானப்படை, இராணுவம் மற்றும் பொலிஸார்  குவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இப்பிரதேசத்தில்  பாதுகாப்பும்  பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
   நிலைமை தற்போது சுமூகமாகியுள்ள போதிலும், எரியூட்டப்பட்ட கடைகள் இன்னும் பற்றி எரிவதாகவும் அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
மினுவாங்கொடை நகரில்  அமைதியற்ற  சூழ்நிலை மேலும் நீடிக்காதிருக்கும் வகையில், மினுவாங்கொடை பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட மினுவாங்கொடை, புருல்லபிட்டிய, , கல்லொழுவை, ஜாபாலவத்தை, பொல்வத்தை, பத்தண்டுவன, மிரிஸ்வத்தை, கோப்பிவத்தை ஆகிய பகுதிகளில் நேற்று முன் தினம் உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் இரவு 7  மணி முதல் காலை 6 மணி வரை பொலிஸ் ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இவ் ஊரடங்குச் சட்டம் தொடர்ந்தும் பாதுகாப்புக் கருதி அமுல்படுத்தப்படலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
   
( ஐ. ஏ. காதிர் கான் )